Aktuálne trendy v informatike

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

V spolupráci s IT firmami a vedecko-výskumnými inštitúciami pripravujeme cyklus odborných seminárov na tému aktuálnych trendov v informatike. Cieľom týchto seminárov je poskytnúť študentom pohľad širokého spektra profesionálov na súčasné problémy v počítačovej vede, informatike a informačných technológiách. Praktické skúsenosti špecialistov získané vo vývoji a výskume sú cennými poznatkami, ktoré našim študentom pomôžu zorientovať sa v tejto rýchlo sa meniacej oblasti a spoznať skutočný profesný život informatika v praxi.

Zároveň tieto semináre predstavujú príležitosť pre firmy a inštitúcie prezentovať svoju prácu a nadobudnuté skúsenosti nielen študentom ale aj širšej verejnosti. Pozývame všetkých IT odborníkov, vedcov a výskumníkov, aby prišli a prezentovali oblasti svojho záujmu, odborné problémy, s ktorými sa pri práci potýkajú a preniesli svoje skúsenosti a vedomosti na novú generáciu. Možno aj takýmto spôsobom inšpirujete a získate nových spolupracovníkov a nasledovníkov.

Semináre priebežne pripravujeme. V prípade záujmu o realizáciu seminára nás kontaktujte.

Poznámka pre študentov: Informácie o zadaniach a hodnotení predmetu ATvI2 nájdete v systéme Moodle.

Upozornenie: V súvislosti s pandémiou COVID-19 sú semináre realizované diaľkovou formou prostredníctvom Cisco Webex Meetings. Pripojiť sa môžete na tejto linke.

Rozvrh seminárov na letný semester 2020/2021

 • 18.2.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Mgr. Michal Gala / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 25.2.2021 / 9.55 - 11.25 / online / DP + Gitlab + LaTeX = ♥️
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Použitie Gitlabu a LaTeXu pre písanie diplomovej práce.
 • 4.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online /

 • 11.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online /
  Ing. Dušan Plichta
 • 18.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Cross-Site Scripting (XSS)
  Dominykas Seikis / Visma Labs
  In this lecture Dominykas will talk about XSS a.k.a “the most common vulnerability of the Web”. To illustrate the XSS high prevalence, the vulnerable code will be analysed, exploited and fixed. Some advanced topics such as XSS in modern client-side frameworks will be also touched.
 • 25.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online /

 • 1.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Astrofyzika a IT
  RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV v Košiciach
  Ing. Michal Vrábel, PhD., Ing. Daniel Gecášek, Ing. Michal Solanik / KPI FEI TU v Košiciach
  Astrofyzika intenzívne využíva najnovšie trendy v IT. Prednáška bude venovaná rozvoju aktivitám na KPI FEI TUKE zameraným na aplikáciu informačných technológii v astrofyzikálnom výskume. Diplomovým prácam a PhD. prácam na túto tému na KPI FEI TUKE, zapojeniu TUKE do JEM-EUSO experimentu, novému predmetu Spracovanie dát z kozmického výskumu a projektu TUKE SPACE FÓRUM a pripravovaným webinárom o kozmickom výskume.
 • 8.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online /

 • 15.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online /
  LYNX
 • 22.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online /
  IBM Slovensko
 • 29.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online /
  IBM Slovensko
 • 6.5.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Využitie dátovej analytiky v HR/Payroll doméne
  Ing. Peter Michalik, PhD. / Visma Labs
  Dátová analytika je "horúcim" trendom súčasných informačných technológií. Komplexnosť takýchto projektov spočíva v tom, že ich úspech nie je závislý len od ľudí z IT sektora. Projekty často zlyhávajú pre nedostatok pochopenia zo strany klientov, nedostatnčé definície požiadaviek, nedostatok doménových expertov, právne obmedzenia a v neposlednom rade pre problémy so zdrojmi dát. Prednáška Dátová analytika v doméne HR/Payroll má za cieľ študentom priblížiť technické a netechnické nástrahy počas riešenia problémov súvisiacich s využitím dát v podniku.
 • 13.5.2021 / 9.55 - 11.25 / online /

Semináre z predošlých období