Laboratories

Laboratóriá Katedry počítačov a informatiky v plnej miere pokrývajú a šíria znalosti z oblasti informatiky, vyspelých informačných technológií, počítačovej grafiky, počítačových sietí, počítačových architektúr a bezpečnosti.


Výučbové a laboratórne miestnosti

Multimediálna učebňa informatiky a softvérového inžinierstva

Vybudovaná na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.


Laboratórium softvérového inžinierstva

Vybudované s podporou Siemens PSE, Microsoft, Sybase

Vedúci: doc. Ing. Z. Havlice, CSc.

Laboratórium je určené pre výučbu a výskum v oblasti softvérového inžinierstva pre individuálny prístup študentov v rámci vypracovania semestrálnych projektov a diplomových prác. Použité platformy – Sybase PowerDesigner, Microsoft .NET.


Laboratórium informatiky pre podporu doktorandského štú­dia

Vybudované s podporou Európskeho sociálneho fondu

Vedúci: doc. Ing. Z. Havlice, CSc.

Laboratórium je určené pre riešenie výskumných úloh v rámci doktorandského štúdia študijného programu Informatika.

pôvodný odkaz


Laboratórium informačných systémov

Vybudované s podporou Koger, Inc. a Sybase

Vedúci: doc. Ing. Z. Havlice, CSc.

Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov. Používajú sa vývojové nástroje firmy Sybase a technológia firmy Koger.

stránka laboratória


Laboratórium počítačových sietí

Vybudované s podporou Cisco , Slovenská sporiteľňa, Hewlett Packard, Elfa

Vedúci: doc. Ing. F. Jakab, PhD.

Laboratórium plní pedagogické a výskumné úlohy v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a riadenia počítačových sietí. Je centrálnym laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco v SR. Je vybavené najmodernejšími komunikačnými technológiami a pripravuje odborníkov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNP.


Laboratórium operačných systémov

Vybudované s podporou T-Systems a Sun Microsystems

Vedúci: doc. Ing. Z. Havlice, CSc.

Laboratórium zabezpečuje výučbu v oblasti návrhu, správy a riešenia problémov operačných systémov. Oblasť výskumu je zameraná na metodológiu návrhu operačných systémov, implementáciu programovacích jazykov a multiagentových aplikácií s hierarchickou štruktúrou mobilných a statických agentov.


Laboratórium počítačového inžinierstva

Vedúci: doc. Ing. J. Bača, CSc.

Laboratórium je určené na výučbu návrhu počítačových prostriedkov. Výskum je orientovaný na metodológiu počítačového návrhu, testovateľnosť, spoľahlivosť digitálnych obvodov a počítače odolné voči poruchám. Laboratórium je vybavené originálnym mikrokódovým vývojovým a diagnostickým systémom.

pôvodný odkaz


Laboratórium softvérového inžinierstva a počítačovej grafiky

Vybudované s podporou Siemens PSE, Slovakia Supercomputers , Sybase, Microsoft

Vedúci: doc. Ing. Z. Havlice, CSc., doc. Ing. B. Sobota, PhD.

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti softvérového inžinierstva pre aplikácie paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov a pre podporu všetkých fáz životného cyklu informačných systémov.

pôvodný odkaz


Laboratórium počítačových sietí

Vybudované s podporou Cisco, Panduit, Hewlett Packard, Elfa

Vedúci: doc. Ing. F. Jakab, PhD.

Je súčasťou výskumného komplexu LPS a súčasťou siete laboratórií Sieťového akademického programu Cisco. Vybavenie laboratória umožňuje prípravu sieťových špecialistov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNA. Disponuje technológiami pre organizáciu videokonferenčných komunikácií a streamingových riešení.


Laboratórium inteligentných rozhraní komunikačných a informačných systémov

Vybudované s podporou ESF EU

Vedúci: Prof. Ing. Ján Kollár, Csc., doc. Ing. B. Sobota, PhD.

LIRKIS predstavuje excelentné pracovisko určené na výskum, vývoj a výučbu v oblasti aplikácií paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania grafických údajov a virtuálnej reality s primárnou orientáciou na inteligentné rozhrania informačných systémov vrátane tvorby sieťových komunikačných prostredí umožňujúcich prehľadávanie a kvalitné sprístupnenie distribuovaných multimediálnych zdrojov (skladov znalosti) a služieb a ich využívanie pri tvorbe a doručovaní nových znalostí vrátane vývoja koncepcie on-line platforiem pre prístup k multimediálneho obsahu.

Ťažiskové aktivity sa realizujú v oblasti systémov snímania resp. tvorby a vizualizácie vstupno/výstupných dát pre riadenie rozhraní informačných systémov v kontexte komunikácie človek-výpočtový systém v jeho paralelnom resp. distribuovanom alebo sieťovom implementačnom prostredí. Zvláštna pozornosť je venovaná výskumu a vývoju nových flexibilných a inteligentných rozhraní systémov na báze technológií virtuálnej reality určené na práce v oblastiach:

  • systémov snímania resp. tvorby vstupných dát (tracking systémy, 3D skenovanie, modelovanie, simulácia),
  • vizualizačných jadier pre zobrazovanie výstupov v rôznych formách a zároveň riadených vyššoúrovňovým jazykom pre ľahšiu manipuláciu s objektmi, vrátane skriptovej manipulácie,
  • Inteligentného robustného databázového systému na ukladanie rozsiahlych informácií a dát (grafických i negrafických),
  • paralelných resp. distribuovaných alebo sieťových implementačných prostredí systémov.