Duna - Laboratórna miestnosť

Miestnosť: 
B529
Staré označenie: 
B515
Kapacita: 
20
Sponzori: 
Siemens PSE, Slovakia Supercomputers, Sybase, Microsoft
Vedúci: 
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti softvérového inžinierstva pre aplikácie paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov a pre podporu všetkých fáz životného cyklu informačných systémov.
Fotografie: