Sémantické technológie pre výučbu informatiky

Predkladáme bilaterálny kooperatívny projekt pre inovatívne aplikácie technológií, ktorých základom je sémantika formálnych jazykov (programovacích jazykov, jazyka predikátovej logiky a pod.). Projekt je zameraný  na vzdelávanie študentov vysokých škôl v oblasti formálnych modelov v informatike. Tento výskum vychádza z odborných skúseností oboch zúčastnených partnerov, ktoré získali vo svojom hlavnom výskume a projektovej činnosti. Slovenský partner je uznávaným expertom v oblasti formálnej sémantiky programovacích jazykov. Vychádzame z jeho výsledkov, akým je napr. nástroj, ktorý reprezentuje vykonávanie programu sémantickou metódou na báze teórie kategórií. Rakúsky partner má rozsiahle skúsenosti s logikou a formálnymi metódami v informatike, napr. pri vývoji softvérových nástrojov pre počítačovú podporu špecifikácie a verifikácie programov. Tieto vychádzajú z formálnej sémantiky programov. Počas našej navrhovanej spolupráce plánujeme  prepojiť teóriu s praxou, nadväzujúc na naše výskumné oblasti, ktoré umožnia napríklad rakúskej strane integrovať  nové vizualizačné postupy do svojich softvérových nástrojov, a tiež umožnia slovenskej strane nájsť nové, ešte nepreskúmané oblasti využitia pre ich doterajšie výsledky výskumu. Plánujeme realizovať výskum, a to obzvlášť na nových modeloch operačnej interpretácie vyhodnocovania logických formúl predikátovej logiky. Cieľom je pomôcť taktiež študentom pochopiť , ako sa správajú komplexné formuly v procese špecifikácie a verifikácie počítačových programov.

Project category: 
Iné projekty
Program: 
APVV
ID number: 
SK-AT-2017-0012
Duration of the project: 
1. January 2018 to 31. December 2019