Metodická a obsahová inovácia výučby vybraných predmetov z oblasti informačných a komunikačných technológií s orientáciou pre potreby praxe na báze využívania moderných videokonferenčných a kolaboračných nástrojov

Cieľom projektu je metodická a obsahová inovácia výučby IKT predmetov na troch vysokých školách, ktoré sú zamerané na oblasť počítačových sietí so špecifickým zohľadnením na integráciu moderných videokonferenčných a kolaboratívnych nástrojov. Projekt reaguje na požiadavku praxe a zamestnávateľov, aby absolventi technických vysokých škôl boli kvalitne pripravení a získali vedomosti, ktoré korelujú s priemyselnými certifikáciami v predmetnej oblasti. Zároveň sa implementáciou projektu dosiahne kvalitnejšia spolupráca medzi odborníkmi a pedagógmi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE), Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) s možnosťou ich vzájomného prepojenia a vzdialeného zapájania do vyučovacieho procesu partnerských škôl. V rámci nasadzovania nových metodík sa primárny dôraz bude klásť na ich využiteľnosť pre dištančné formy vzdelávania a to integráciou videokonferenčnej a kolaboračnej technológie, pokročilými simulačnými zadaniami, multimediálnym obsahom a prístupom k týmto prvkom cez modernú webovú platformu.
Project category: 
Vzdelávacie projekty
Program: 
KEGA
ID number: 
026TUKE-4/2021
Duration of the project: 
1. June 2021 to 31. December 2023