Inovácia vzdelávania predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v kontexte požiadaviek praxe

Cieľom projektu je obsahová a metodická inovácia predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v oblasti počítačových sietí, ktoré sú vyučované na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Vzhľadom na zriadenie samostatného študijného odboru Kyberbezpečnosť bolo potrebné vytvoriť nové predmety, ktoré svojim obsahom dokážu vzdelávať v kontexte aktuálnych trendov a podľa požiadaviek praxe. Keďže sa jedná o progresívnu oblasť IT je dôležité ponúknuť kvalitné didaktické podklady po stránke metodickej i metodologickej s využitím bádateľských prístupov a interdisciplinárnym presahom. Tento projekt taktiež reflektuje na pribúdajúce požiadavky zamestnávateľov získať kvalitných absolventov, ktorých je v tejto oblasti na Slovensku vzdelávaných v porovnaní s iným IT špecializáciami minimum. Výsledkom riešenia projektu by mala byť inovácia troch predmetov, ktoré povedú ich absolventov k získaniu priemyselných medzinárodne uznávaných certifikácií. Zároveň bude pozornosť venovaná prispôsobeniu obsahu aj na dištančné vzdelávanie, vzhľadom na skúsenosť z posledného obdobia, ktoré zastihlo mnohých jednotlivcov i inštitúcie nepripravené. Vytvorený obsah bude zároveň voľne zdieľaný pre iné vysoké školy a širokú verejnosť.
Project category: 
Vedeckovýskumné projekty
Program: 
KEGA
ID number: 
060TUKE-4/2022
Duration of the project: 
25. March 2022 to 31. August 2024