Štartuje 15. ročník súťaže IT SPY, na čele s novým predsedom Martinom Tomáškom

Príležitosť zažiariť pred profesionálmi z odboru či pomôcť vyriešiť celospoločenský problém – aj to môže byť motivácia zúčastniť sa unikátnej súťažnej prehliadky najlepších diplomových prác z informatiky IT SPY. Ročne sa v súťaži stretne 1 500 až 2 000 študentských projektov najlepších mladých IT talentov a absolventov popredných českých a slovenských vysokých škôl. Súťaž odštartovala svoj 15. ročník, ktorý vyvrcholí 20. 11. 2024 slávnostným vyhlásením víťaza. Do čela odbornej poroty súťaže bol novo menovaný Martin Tomášek z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky z Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej funkcii by rád prilákal do súťaže aj ďalšie vysoké školy v ČR a SR zamerané na IT. Za kľúčovú tému pre tohtoročný ročník súťaže považuje hĺbkové učenie umelej inteligencie.

„Všetci vnímame, ako rastie dôležitosť moderných technológií v našom každodennom živote. Aby sme ich zvládli využívať, ale tiež sa vedeli brániť rizikám, ktoré môžu priniesť, potrebujeme nové generácie informatikov. Súťaž IT SPY je výstavnou skriňou najlepších prác v odbore, ale aj ďalším prepojením medzi špičkovým výskumom a využitím jeho výsledkov v praxi," vysvetľuje Bohumír Zoubek, člen poroty súťaže IT SPY zo spoločnosti Profinit, organizátora súťaže. Význam súťaže potvrdzuje aj nový predseda poroty, Martin Tomášek z Technickej univerzity v Košiciach. Jeho cieľom je zapojiť do súťažnej prehliadky diplomovej práce zo všetkých českých a slovenských univerzít so zameraním na IT. „Chceme ukázať, že vysoké školy v Česku a na Slovensku dokážu vychovať kvalitných absolventov, ktorí sa neboja ísť do náročných výskumných tém, vedia ponúknuť inovatívne riešenia a sú schopní sa úspešne prezentovať a presadiť,“ hovorí Martin Tomášek. „Potenciál tém z umelej inteligencie akými sú hlboké učenie, GPT respektive LLM, sme stále ešte nevyčerpali,“ dodáva.

Hľadanie najväčších IT talentov prebieha v niekoľkých kolách. V prvom kole musí študent podať prihlášku prostredníctvom svojho ambasádora na škole, kde študoval. Tie najlepšie práce dostanú priestor sa prezentovať vo finále pred odbornou porotou.

Kľúčové termíny súťaže IT SPY 2024:

  • 2.5.2024 – zahájenie 15. ročníka súťaže IT SPY 2024
  • 13.9.2024 – uzavretie prihlášok
  • 17.10.2024 – vyhlásenie finalistov a spustenie online hlasovania
  • 18.11.2024 – uzavretie online hlasovania
  • 20.11.2024 – finále a slávnostné vyhlásenie

Rozhovor s novým predsedom poroty súťaže IT SPY, doc. Ing. Martinom Tomáškom PhD. z Katedry počítačov a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

1. Aká je podľa Vás úloha predsedu poroty IT SPY? Čo by ste chceli vo vedení súťaže dosiahnuť?

Úlohou poroty a jej predsedu je udržať kvalitu posudzovania pri výbere finalistov a víťazov súťaže. Súťažou IT SPY predstavujeme najzaujímavejšie a najlepšie diplomové práce nielen odbornej verejnosti, firmám a investorom, ale aj laikom. Chceme ukázať, že vysoké školy v Česku a na Slovensku dokážu vychovať kvalitných absolventov, ktorí sa neboja ísť do náročných výskumných tém, vedia ponúknuť inovatívne riešenia a sú schopní sa úspešne prezentovať a presadiť. Bol by som rád, ak by naša súťaž na vysokých školách rezonovala a prispela k motivácii študentov a akademikov zvyšovať kvalitu vo svojich záverečných prácach, aby sa svojim výskumom nebáli presadiť v tejto širokej konkurencii.

2. Súťaž IT SPY tento rok vstupuje do svojho 15. ročníka. V odbore IT sa však koná celý rad konkurenčných súťaží a prehliadok. V čom je podľa Vás súťaž unikátna – aj v porovnaní s podobnými súťažami?

Súťaží študentských projektov je viacero a nie sú to len súťaže diplomových prác, akou je IT SPY. Súťaží sa v nich s rôznymi formami projektov v špecifických oblastiach IT, ktoré často vychádzajú z komerčných záujmov ich organizátorov a majú za cieľ nájsť a podporiť mladé talenty a ponúknuť im príležitosť. Tieto súťaže sa v rôznych formách zameriavajú na riešenia konkrétnych technologických výziev alebo na inovácie a podnikanie, kde sa hodnotí potenciál komercializácie technologických nápadov. Motivácií pre účasť v našej súťaži diplomových prác je mnoho a môže byť veľkým prínosom nielen pre študentov, ale aj vysoké školy. Súťaž predstavuje pódium na predvedenie výsledkov výskumu a metodológie širšiemu publiku, čo vedie k uznaniu a ďalším príležitostiam. Účastníci dostávajú cennú spätnú väzbu od kolegov a odborníkov z akademickej aj komerčnej sféry. Nehľadáme špecialistu na konkrétnu oblasť, ale plnohodnotných profesionálov, ktorí dokážu preskúmať a riešiť náročné IT problémy.

3. Chcete osloviť viac vysokých škôl, aby sa do súťaže aktívne zapojili? Ktorým smerom chcete ísť a aký vidíte potenciál v počte novo prihlásených prác?

Chceme zapojiť všetky vysoké školy z Česka a Slovenska, ktoré majú akreditované štúdium v niektorej z IT oblastí. Vysoké kritériá, ktoré pre posúdenie kvality diplomovej práce v našej súťaži máme, majú za cieľ motivovať, povzbudzovať a inšpirovať študentov tým, že zosúladia ich očakávania a povzbudia ich prácu počas celého projektu. Je to cenná skúsenosť, ktorá im pomáha rozvíjať vedecké a kreatívne myslenie. Samotné vysoké školy sa chcú tiež presadiť v konkurencii ostatných, pričom udržanie motivácie a angažovanosti študentov je rozhodujúce pre úspech.

4. Súťaž je o mladých talentovaných informatikoch, ktorí stoja na začiatku kariéry. Ako im môže účasť v súťaži pomôcť pri hľadaní práce?

Súťaže mávajú špecifické ciele a kritériá hodnotenia a u nás zahŕňajú najmä význam výskumnej otázky, uskutočniteľnosť metodológie, potenciálny vplyv výsledkov výskumu a jasnosť prezentácie. To sú veľmi cenné zručnosti. Účasť v súťaži je pre študentov motiváciou, ktorá poháňa nielen ich snahu o dokonalosť, ale prispieva aj k ich osobnému a profesionálnemu rastu. Prijatie takejto motivácie vedie a pomáha im pri budovaní pevných základov pre budúcu kariéru. Úspech v súťaži je potvrdenie kvalít študenta, a myslím si, že žiaden zamestnávateľ by si nemal nechať ujsť príležitosť ich spoznať.

5. Aký je podľa Vás pomer teoretických prác, ktorých autori po skončení štúdia zostávajú ďalej v školách, oproti tým, ktorí odchádzajú do komerčnej sféry?

Diplomové práce nedelím striktne na teoretické a praktické. Na absolventov sa tiež nesnažím pozerať podľa toho, či sú vhodní pre akademickú alebo komerčnú prax. Dôležitá je schopnosť preskúmať a nájsť riešenie stanoveného problému serióznymi prostriedkami. Dobrá diplomová práca by mala prezentovať hlboké porozumenie problému zo strany autora a zároveň by mala použiť systematický metodologický postup riešenia so zrozumiteľnou interpretáciou dosiahnutých výsledkov. V dobrej diplomovej práci dokáže autor nájsť ako teoretické, tak aj praktické prínosy. A práve to v súťažných prácach porota hľadá. Je pravdou, že niekedy môžu byť praktické prínosy zaujímavé len pre úzku skupinu akademikov, ale kvalita autora sa odrazí práve na tom, ako dokáže zaujať širšiu odbornú verejnosť a komerčnú sféru. Myslím si, že väčšina finalistov má potenciál bez problémov pôsobiť v komerčnom aj akademickom výskume, a je najmä na nás, ako sa o nich dokážeme pobiť.

6. Vlani vyhrala súťaž diplomová práca pre konkrétnu súkromnú firmu. Vnímate toto ako zosilňujúci trend, kedy sa chcú firmy stále viac angažovať na vysokých školách?

Je dobré, že sa presadzujú aj práce, ktorých zadávateľmi sú komerčné firmy. Práve na takýchto prácach vidíme, ako študent dokáže uchopiť zadanú tému. V možno na prvý pohľad jasnom komerčnom zadaní objaví výskumný potenciál, a nielenže nájde inovatívne reálne riešenie, aplikáciu pre zadávateľa, ale kvalitnou diplomovou prácou preukáže aj svoj prínos vo výskume. Koordinovaný výskum a vývoj (R&D) je dôležitý pre obe sféry – komerčnú aj akademickú.

S prebiehajúcim rozvojom IT priemyslu v našom regióne musí každá vysoká škola cítiť nárast záujmu. Investuje sa do budovania inovačných centier a centier transferu technológií. Vysoké školy navyše získavajú možnosť riešiť naliehavé globálne alebo miestne problémy a naši študenti tak majú šancu prispieť aj k významným spoločenským výzvam. Konkurenčné prostredie podporuje inovácie, núti myslieť kreatívne a prichádzať s novými riešeniami, a tak aj naša súťaž dokáže spájať jednotlivcov z rôznych (nielen IT) odborov a podporuje spoluprácu i výmenu nápadov.

7. Aké témy budú podľa Vás kľúčové tento rok?

Myslím si, že potenciál tém z umelej inteligencie, akými sú hlboké učenie, GPT resp. LLM, sme stále ešte nevyčerpali. Zaujímavé bude sledovať, v akých ďalších doménach sa tieto techniky objavia; nepreskúmaných možností je stále veľa a presah týchto tém nielen do technických oblastí je veľkou výzvou. Naša súťaž ale nie je monotematická a z predošlých ročníkov je zrejmé, že české a slovenské vysoké školy dokážu ponúknuť veľmi pestrú paletu IT tém a problémov. Teším sa na všetky nominované práce a náročný výber finalistov a víťazov.


Záštitu súťaži udelilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a KINIT. Súťaž v úlohe partnerov podporujú spoločnosti Raiffeisenbank, T-Mobile, Počítačová škola GOPAS a Global Assistance.

O súťaži IT SPY

IT SPY je oficiálna súťaž českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Po odbornej stránke súťaž zaštiťujú česká a slovenská sekcia celosvetovej profesijnej organizácie ACM. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu aj výsledky v praxi.

IT SPY 2024 je už pätnástym ročníkom tejto súťaže. Každoročne môžu fakulty prestížnych českých a slovenských univerzít nominovať až 10% z celkovo obhájených prác svojich študentov. Ich kvalita je potom posudzovaná akademickou porotou z pohľadu rešerše, výskumu, vyhodnotenia riešení a realizácie. Súťaž organizujú české a slovenské univerzity a Czech and Slovak ACM Chapters (acm.org) a popredný český software house Profinit .

Záujemcovia o prácu v IT sa môžu zaregistrovať na webe itspy.cz pre zasielanie pracovných ponúk od partnerov súťaže. Viac informácií nájdete na www.itspy.cz alebo www.itspy.sk.

O spoločnosti PROFINIT EU, sro

Profinit je od roku 1998 významným hráčom na poli application outsourcingu a information manažmentu. Úspešne dodáva riešenia predovšetkým v oblasti vývoja softvéru na zákazku, dátových skladov a business intelligence zákazníkom v Európe aj USA. Profinit je dlhodobým partnerom viac ako 50 významných spoločností z oblastí financií, telekomunikácií, utilít a štátnej správy (v Českej republike sú to napr. Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, O2, Vodafone a mnoho ďalších). Profinit poskytuje komplexné služby od návrhu a optimalizácie procesov, business a IT architektúru až po finálne dodávky ICT riešení. Podľa údajov IDC patrí medzi tri najväčšie firmy v oblasti vývoja softvéru na zákazku v Českej republike a je držiteľom mnohých ďalších ocenení. Viac informácií nájdete na www.profinit.eu.

Článok je tlačovou správou organizátorov súťaže IT SPY.