Štátne záverečné skúšky - Máj 2022

Milí študenti!

Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim usmerneniam a dokumentom k organizácii štátnych skúšok na KPI.

Portál: https://obhajoby.fei.tuke.sk je už prístupný.

  • Do priečinka prezentácia nahrajte Vašu prezentáciu ako video vo formáte MP4 vrátane odpovedí na otázky (a reakcie na pripomienky) uvedené v posudkoch. Maximálne dĺžka videa je 17min.
  • Do priečinka prezentácia nahrajte Vašu prezentáciu vo formáte PPT/PPTX alebo PDF. Prosím, v prezentácii nepoužívajte animácie ani video. Krátku videoukážku si môžete pripraviť samostatne a nahráte ju do systému Webex na začiatku štátnej skúšky.
  • Do priečinka záverečná práca nie je potrebné nahrávať prácu, príručky ani prílohy. Malo by to byť spravené automaticky z univerzitnej knižnice. Ak niečo potrebujete dodatočne nahrať (napr. článok), pridajte to do priečinka prezentácia.
  • Termín: 18.5.2022 (streda)

Podľa § 108e ods 5 a 6 Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v čase krízovej situácie možno vykonať štátnu skúšku prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti. V čase krízovej situácie sa verejná časť štátnej skúšky považuje za verejnú aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí jej zvukový záznam dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch vysokej školy počas troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.

Podľa Pokynu rektora PR/TUKE/10/20 máme voči členom komisie a študentom Informačnú povinnosť dotknutých osôb. Prosím, oboznámte sa s nasledujúcim dokumentom. Účasťou na štátnej skúške súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov aj so zvukovým záznamom z Vašej obhajoby. V prípade, že s podmienkami nesúhlasíte, kontaktujte vedúceho katedry najneskôr do piatku 20.5.2022.

Štátne skúšky sa uskutočnia 24-25.5.2022. V zmysle Pokynu dekana č. 3/2020, ktorý je v súlade s opatreniami TUKE na zníženie nákazy koronavírusom COVID-19 a v zmysle zákona č. 93/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2012 Z.z. o vysokých školách a o zmene neskorších predpisov (§ 108e ods. 5 zákona), ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, budú štátne záverečné skúšky prebiehať podľa priloženého harmonogramu formou videokonferencie (Webex). Prosím, majte k dispozícii počítač, pripojenie na internet, funkčnú kameru, mikrofón. Link k pripojeniu Vám bude zaslaný emailom. Ku obhajobe majte pripravený občiansky preukaz (pas), aby ste sa vedeli identifikovať, ak k tomu budete vyzvaní. Oblečte sa adekvátne k tejto udalosti.

Študent, ktorý má priemer štúdia 91 a viac a bude hodnotený na ŠZS za diplomovú prácu a aj predmet známkou A, bude celkovo hodnotený za štúdium prospel s vyznamenaním.

Pre študentov končiacich v inžinierskom študijnom programe Informatika (2-ročné štúdium) platia nasledovné okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru Informatika a ich využitie (inžiniersky stupeň):