Štátne záverečné skúšky - September 2022

Milí študenti!

Prosím, venujte pozornosť nasledujúcim usmerneniam a dokumentom k organizácii štátnych skúšok na KPI.

Štátne skúšky v opravnom/ náhradnom termíne sa uskutočnia 20.9.2022 v prezenčnej forme.

V pondelok 19.9.2022 o 13:00 sa budú tajomníci štátnicových komisií nachádzať v jednotlivých štátnicových miestnostiach, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS:

  • nahratie a vyskúšanie prezentácie, prípadne aj videa
  • podpísanie BP/ DP (ak takto študent ešte neurobil)
  • podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (v zmysle GDPR)

UPOZORNENIE: Nezabudnite, že všetky podklady k záverečnej práci sa musia nachádzať v archíve knižnice alebo na katedrovom GitLab-e.

Dokumenty:

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút až 1 hodinu pred termínom svojej obhajoby. Tí, ktorí začínate ráno o 8:00, stačí ak prídete o 7:30.

BAKALÁRI: Študent, ktorý má priemer štúdia 91 bodov a viac a bude hodnotený na ŠZS za bakalársku prácu známkou A, bude celkovo hodnotený za štúdium prospel s vyznamenaním.

DIPLOMANTI: Študent, ktorý má priemer štúdia 91 bodov a viac a bude hodnotený na ŠZS za diplomovú prácu a aj predmet známkou A, bude celkovo hodnotený za štúdium prospel s vyznamenaním. Okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru Informatika a ich využitie: