Vedecká kaviareň o Virtuálnej realite

Vedecké kaviarne sú neformálne prednášky pre laickú verejnosť. Počas piatich rokov boli pripravované spolu so Slovenskou akadémiou vied. Tentokrát bude prezentáciu viesť doc. Sobota z Katedry počítačov a informatiky na tému virtuálnej reality a jej technológií.

Hlavné tézy prednášky

Prezentácia sa zaoberá opisom virtuálnej reality a jej technológií. Prezentované budú hlavne vlastné výstupy a výsledky získané v rámci riešenia výskumných projektov v laboratóriu LIRKIS fungujúceho na KPI FEI TU Košice. Prezentácia bude obsahovať jednak opis dostupných technických zariadení, ale aj následných procesov po ich použití vrátane modelovacích postupov. Hlavnou časťou bude najmä snímacia a vizualizačná časť. Táto obsahuje jednak opis technológií ako aj pracoviska VR vytvoreného na KPI FEI TU Košice zahrňujúce aj opis unikátnej virtuálnej jaskyne.