Virtuálno-realitné technológie a vzdelávanie postihnutých ľudí

Seminár Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie postihnutých ľudí v priestoroch KPI FEI TU Košice

Tím laboratória LIRKIS v spolupráci so Spojenou školou internátnou Pavla Sabadoša v Prešove zorganizovali semináre na tému: Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie postihnutých ľudí. Doteraz prebehli už tri takéto semináre: 10.10.2019 (priestory Metodicko-pedagogického centra, Bratislava), 8.11.2019 (priestory Katedry počítačov a Informatiky FEI TU Košice) a 4.12.2019 (priestory Spojenej školy Beethovenova 27, Trnava).

Semináre boli organizované v rámci projektu KEGA č. 035TUKE-4/2019: „Virtuálno-realitné technológie a vzdelávanie postihnutých ľudí“, ktorého hlavný cieľ je zameraný na využitie pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction). Je predpoklad, že takéto využitie spomínaných technológií umožní lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby postihnutých ľudí (detí) v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Počas seminárov bol predstavený koncept experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe práve na uvedenej Spojenej škole internátnej Pavla Sabadoša v Prešove. Túto časť prezentoval doc. Ing. Branislav Sobota PhD. Osobitnou časťou bolo prezentovanie formy výučby pomocou piktogramov. Piktogram podáva v jednoduchej kresbe zahrnutú celú myšlienku a mal by pomôcť pri pochopení danej situácie. Čítaný text podporený aj virtuálno-realitnými technológiami ponúkaný deťom nemá byť neosobný, nemôže vedomosti len odovzdávať, ale má s dieťaťom spolu hovoriť a dodať ľahšie pochopenie čítaného textu. Túto časť prezentovala PaedDr. Mgr. Darina Petríková, PhD.

V závere seminára v priestoroch KPI FEI TU v Košiciach sa mohli účastníci zúčastniť aj exkurzie v laboratóriu LIRKIS, kde im boli predstavené niektoré zo spomínaných VR technológií. Kvôli ešte väčšej disseminácii výsledkov projektu bol vytvorený zborník „Virtuálno-realitné technológie súčasnosti a vzdelávanie postihnutých ľudí“ s kvalitnou metodickou príručkou k používaným piktogramom. Zborník bol poskytnutý všetkým účastníkom, najmä špeciálnym pedagógom (počet účastníkov: Bratislava — 37, Košice — 63, Trnava — 42). Semináre preukázali veľmi veľký záujem pedagógov o nové formy vzdelávania, aby sa najmä u postihnutých detí dosiahlo spomínané lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti. Pre veľmi veľký záujem, sú plánované ešte v roku 2020 tri semináre a to v MPC Bratislava, v Banskej Bystrici a v Žiline.

Informácie o prvom seminári sú zverejnené aj na stránke Metodicko-pedagogické centra Ministerstva školstva.