Aktuálne trendy v informatike LS 2020/2021

Prezentačný obrázok pre predmet ATvI

Semináre letného semestra 2020/2021

 • 18.2.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Komplexné biologické problémy a hľadanie ich riešenia využitím techník a nástrojov informatiky
  RNDr. Gabriel Žoldák, PhD., Mgr. Michal Gala / Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ v Košiciach
  Vývoj nových technológií nám poskytol ohromujúce množstvo experimentálnych informácií o biologických objektoch ako aj o ich vzájomných pôsobeniach. Okrem prirodzenej potreby štandardizácie databázové uchovania takto získaných informácií vznikla taktiež potreba konceptualizácia postupov, analýz a spracovania dát za účelom porozumenia, modelovania a riešenia komplexných biologických problémov. Silnou črtou informatických postupov je prediktívna schopnosť, ktorá umožňuje kritickú validáciu a prehodnotenie zvolených postupov. V tejto prednáške budú uvedené príklady využitia bioinformatiky v praxi ako aj v základnom výskume.
 • 25.2.2021 / 9.55 - 11.25 / online / DP + Gitlab + LaTeX = ♥️
  Ing. Sergej Chodarev, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Použitie Gitlabu a LaTeXu pre písanie diplomovej práce.
 • 11.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Praktické využitie Goldrattovej teórie obmedzení
  Ing. Dušan Plichta
  E. M. Goldratt (business management guru) svojím celoživotným dielom významne prispel k vývoju a implementácii praktických optimalizačných metód. Najznámejšou je jeho teória obmedzení - Theory of constraints (TOC). TOC vychádza z predpokladu, že každý systém pri plnení svojich cieľov naráža na svoje ohraničenia. Tie sú určené veľmi malým počtom obmedzení (constraints ). A práve Goldratt ponúka sofistikované praktické riešenia - algoritmus, ktorý obmedzenia odstraňuje/minimalizuje. Efektivita IT projektov je silne podmienená kvalitou multitaskingu, čo uvidíme na príkladoch porovnania opačných extrémov - v prípadovej štúdii TUNEL. Spoločne budeme analyzovať príčiny konfliktov medzi manažérmi zdrojov a manažérmi IT projektov. Kritickým faktorom úspechu IT projektu je prideľovanie času a časových rezerv, na ktoré sa pozrieme očami Goldratta. Veselo i vážne sa pozrieme na 3 kľúčové zákony, ktoré permanentne útočia na naše skvele naplánované IT projekty (Murphy, Parkinson, Student). Kľúčové slová: bottleneck, chain, multitasking, throughput world, buffer, Beta distribution...
 • 18.3.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Cross-Site Scripting (XSS)
  Dominykas Seikis / Visma Labs
  In this lecture Dominykas will talk about XSS a.k.a “the most common vulnerability of the Web”. To illustrate the XSS high prevalence, the vulnerable code will be analysed, exploited and fixed. Some advanced topics such as XSS in modern client-side frameworks will be also touched.
 • 1.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online /
  Astrofyzika a IT / RNDr. Pavol Bobík, PhD. / ÚEF SAV v Košiciach
  Paralelizácia a distribúcia výpočtov simulácii kozmického žiarenia v heliosfére / Ing. Michal Solanik / KPI FEI TU v Košiciach
  Spracovanie vesmírnych dát, letné školy, stáže / Ing. Michal Vrábel, PhD. / KPI FEI TU v Košiciach
  Astrofyzika intenzívne využíva najnovšie trendy v IT. Prednáška bude venovaná rozvoju aktivitám na KPI FEI TUKE zameraným na aplikáciu informačných technológii v astrofyzikálnom výskume. Diplomovým prácam a PhD. prácam na túto tému na KPI FEI TUKE, zapojeniu TUKE do JEM-EUSO experimentu, novému predmetu Spracovanie dát z kozmického výskumu a projektu TUKE SPACE FÓRUM a pripravovaným webinárom o kozmickom výskume.
 • 8.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Na hrane zajtrajška
  Ján Perduľák, RNDr. Peter Spišák, CSc. / BSH
  Informačné technológie a umelá inteligencia v súčasnej dobe nachádzajú široké využitie v každej oblasti ľudského života, nie len v oblasti vedy a výskumu ale rovnako tak aj v oblasti priemyslu a dokonca aj športu a zábavy. Priemysel s výhodou využíva rôzne aspekty umelej inteligencie a robotizácie na vylepšenie, urýchlenie a skvalitnenie výrobných procesov. Málokto z nás si uvedomuje spoločenský dopad využitia IT a umelej inteligencie v našom každodennom živote. Prednáška je zameraná na využitie IT, umelej inteligencie, progresívnych materiálov, technológií, techník a inovatívnych riešení v oblasti priemyslu a vývoja bielej techniky.
 • 15.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Praktické kapitoly z analýzy malvéru
  Ing. Mgr. Ján Svitič / LYNX
  Prezentácia má za cieľ vytýčenie a zodpovedanie otázok, ktoré bránia naplno začať s analýzou malvéru nejednému záujemcovi. Základným prostriedkom prezentácie sú praktické ukážky na ozajstnom malvéri. Každý záujemca o analýzu či tvorbu malvéru však ocení aj rady, tipy, návody a varovania, ktoré môže uplatniť na svojej vlastnej ceste za poznaním. Zaujímavé zdroje: Malware-Traffic-Analysis.net, Sikorski, M. - Honig, A.: Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software
 • 22.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Agile a DevOps postrach súčasného informatika
  Michal Špoták, Pavol Jesenský / IBM Slovensko
  - Keď sa váš manažér rozhodne vytvoriť agile team a namiesto rannej kávy vás volá na daily standup - úvod do Agile, čo je Agile, ako funguje Agile, praktické ukážky z praxe.
  - Príde mi rýchlejšie donáška s teplým obedom, ak aplikuje DevOps do svojho business procesu? - čo je DevOps, aký má zmysel a ako prakticky funguje.
 • 29.4.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Microservices
  Adam Seidel, Peter Butkovič / IBM Slovensko
  Microservices - overview, patterns, demo and project experience sharing (cobol sent to retirement by spring boot).
 • 6.5.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Využitie dátovej analytiky v HR/Payroll doméne
  Ing. Peter Michalik, PhD. / Visma Labs
  Dátová analytika je "horúcim" trendom súčasných informačných technológií. Komplexnosť takýchto projektov spočíva v tom, že ich úspech nie je závislý len od ľudí z IT sektora. Projekty často zlyhávajú pre nedostatok pochopenia zo strany klientov, nedostatnčé definície požiadaviek, nedostatok doménových expertov, právne obmedzenia a v neposlednom rade pre problémy so zdrojmi dát. Prednáška Dátová analytika v doméne HR/Payroll má za cieľ študentom priblížiť technické a netechnické nástrahy počas riešenia problémov súvisiacich s využitím dát v podniku.
 • 13.5.2021 / 9.55 - 11.25 / online / Lean UX
  Petra Toszegi, Stanislav Rykalský / Lighting Beetle*
  Lean UX je framework, ktorý pomôže odštartovať zmenu uvažovania z výstupov na výsledky a to v rýchlo sa meniacom prostredí. Farmework je založený na: design thinking, agile software development principles, lean startup method.