Deň otvorených dverí s KPI

Projekt s názvom Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach 2017 je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť a predstaviť akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax. TUKE si v tomto roku pripomína 65. výročie založenia a preto motív tohto ročníka DOD znie „65 rokov rozvíjame a šírime poznanie“.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy. V rámci DOD Katedra počítačov a informatiky sprístupní vybrané laboratóriá sprístupňujúce pohľad na výskum na katedre.

Dostupnosť našich laboratórií:

Tešíme sa na vás! :)

Obrázky: