Projects

Project namesort ascending Project description
Virtual-reality technologies in the process of handicapped persons education

The project focuses on the use of advaced methods and virtual reality technologies as progressive technologies in HCI (Human Computer Interaction) context for better, easier, faster and more attractive understanding of handicapped peoples education in those directions, which are characterized by tighter concepts. The project is a conceptual continuation of the previous pilot project. First goal is the creation of experimental workplace for validation of these technologies with subsequent impact to special pedagogical praxis. Next goal is a creation of software and support means of presentations either for desktop computers or mobile devices and the creation/extension of web page to access the developed software, procedures and examples. Particular attention is given to link these technologies with the educational process in the hearing-impaired persons and persons with multiple disabilities. It is assumed that this way will get better, faster and easier to understand the basic communication methods for these peoples, it increase their ability to correct practical application and integration into modern information society.

ViLMA: Virtual Laboratory for Malware Analysis

The project aims to provide an innovative learning environment for computer security and research in the field of malicious software. Students will address the issue of malicious software at different levels, such as operating systems, computer networks, programming and reverse engineering. Innovative learning environment is based on a separate virtual platform, with the possibility of experimentation and examination of any attacks and threats without restrictions. Laboratory tools and resources allow students practical familiarity with the current trends in computer security and malicious software detection.

Update of computer networks curricula based on needs of practice

The objective of this project is to update computer networks curricula at three Slovak technical Universities based on actual needs of practice. A dynamic development in the fields of network technologies and updated needs of industrial certification require a change of the content scope of lecturing and practical trainings. The secondary goal of this project is to create a cooperation platform among FIIT STU, FRI UNIZA, and FEI TUKE for exchanging content bases, knowledge, pedagogues, and students by means of common courses, summer schools, and practically oriented seminars and trainings. The achievement of this project and cooperation is a higher quality product -student with a high level of proficiency, better prepared for practice. The mutual exchanging of pedagogues and PhD students will support mutual ties and will reinforce the possibilities of the future scientific and pedagogical cooperation. This project will establish a new shared educational content for university students, implement into the education new items of multimedia content, collaborative tools and it will improve practical trainings as a precondition of better preparation of graduates for practice.

Towards a Software Engineering Discipline for Green Software

The goal of this project is to study and propose novel techniques to provide programmers with models that will allow them to reason about their programs in terms of energy consumption. Moreover, we aim to develop tools, like energy profilers, energy smell detectors, energy refactorings, energy testing frameworks, and energy optimizations, so that abnormal energy consumption can be related to a program’s source code and optimized. We will validate such techniques and tools with real-world applications.

Promoting the interconnection of Computer and Software Engineering using the KPIkit


Princípy a metódy automatizovanej abstrakcie počítačových jazykov a tvorby softvéru na základe sémantického obohacovania v dôsledku komunikácie

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Pokročilá výučba softvérového inžinierstva - metódy a nástroje

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Pattern based domain-specific language development

Domain-specific programming languages (DSL) provide a way to reduce the gap between problem solution described in terms of domain and its implementation executable by computer. Development of such languages is, however, still complex and tedious task.

The goal of the project is to design methods and tools that would support development of DSLs using formalized patterns — well-established solutions to common problems. Patterns would represent knowledge in the area of language design and implementation in a form that can be easily applied to development of a new language.

This would require identification of common patterns of language design and implementation and design of methods and tools for their utilization during development process. This includes methods for language specification based on pattern selection and combination and also automatized suggestion of patterns suitable for solved problems.

Návrh a vývoj verifikovateľnej BDI architektúry pre IDS s využitím komponentových systémov a systémov virtuálnej reality
V súčasnej informačnej spoločnosti je počítačová bezpečnosť nesporne veľmi aktuálnou oblasťou výskumu. V tejto oblasti musí byť obzvlášť kladený dôraz na návrh a vývoj spoľahlivých a bezpečných programových systémov. Jednou z možností ich vývoja je využitie komponentových systémov. V tomto projekte rozšírime pasívnu rolu IDS na aktívnu (t.j. automatizované reakcie systému na detegované sieťové narušenie). Na to využijeme inteligentnú BDI architektúru, ktorú navrhneme pre naše účely. Pri návrhu takejto architektúry musí byť obzvlášť kladený dôraz na jej korektnosť a spoľahlivosť. To bude zaručené využitím vhodných verifikačných formálnych metód. Navrhnutú architektúru implementujeme ako komponentový systém, kde jednotlivé komponenty budú predstavovať funkčné jednotky BDI architektúry. Ďalším cieľom bude vytvorenie vhodného používateľského rozhrania prostredníctvom systémov virtuálnej reality kvôli empirickému overovaniu práce s navrhnutým systémom.
Koalgebraické modely komponentových systémov

Spoločenská prax si vyžaduje neustály vývoj rozsiahlych komplexných programových systémov. Jedným z najdôležitejších cieľov softvérového inžinierstva je vývoj spoľahlivých programových systémov, ktoré poskytujú očakávané výsledky podľa požadovaného správania. Komplexné systémy sú zložené z komponentov, ktoré sú vyvíjané nezávisle, často v rôznych programovacích jazykoch a paradigmách. Zároveň musia byť vzájomne prepojené tak, že ich kooperáciou sa dosiahne očakávané správanie celého systému. Preto interakcie medzi komponentmi, kontrakty a závislosti sú kľúčovým pojmom v komplexnom systéme. Konštrukcia verifikovateľného modelu správania sa komponentových systémov je dôležitou súčasťou formulácie behaviorálnych modelov komplexných systémov. V tomto projekte navrhneme explicitné koalgebraické modely, metódy verifikácie a postupy, ktoré sa použijú pri sledovaní správania komplexných programových systémov. Tým projekt prispeje k teoretickým aj praktickým aspektom softvérového inžinierstva.

Pages