Projects

Project name Project description
Integrating software processes into the teaching of programming

The strategic objective of the project is to search for new methods, forms and technologies enabling integration of teaching of software engineering processes into the programming courses at universities in computer science and information technology curricula. Currently, in the information technology courses, teaching of programming is often separated from the procedural aspect of software development. However, in practice, when developing software systems the technologies, principles and processes are inseparable and they are applied systematically throughout the whole software development process. Based on the current state of teaching at universities, in this project we will systematically focus on exploring new methods and forms of teaching software development courses, which would allow teaching of programming, technologies and processes of software development as a single harmonious unit. Building on the previous statements, we propose that the innovation of content of many software development courses is equally important as the creation of tool support that relieves teachers from uncreative and time-consuming tasks. To support programming teaching methods in the area of designing and developing tools, we will focus on the issue of simulation of software engineering process during student’s development of a software product. In the project solution, the simulation will represent members of the project team, including project manager, who will monitor and supervise the completion of tasks and procedures in the context of the defined process. The tool support will enable automation of providing immediate feedback for students, thus providing the teacher more time for individual approach to the student.

Analýza písma pre klinické počítačové systémy pre podporu rozhodovania


The goal of this project is to provide deep handwriting analysis and investigate whether handwriting can be used for diagnosis and monitoring of hepatic encephalopathy and whether there exist correlation between handwriting and other biomarkers in hepatic encephalopathy. The number of novel signal processing algorithms, which reveal alteration in handwriting more accurately than existing approaches, are proposed, giving rise to new group of handwriting features. The robust feature selection algorithms select the optimal subset of these features, which are fed into non-parametric regression and classification algorithms, mapping the signal processing algorithm outputs to stage of hepatic encephalopathy.

Improving Applicability of Nature-Inspired Optimisation by Joining Theory and Practice

Nature-inspired search and optimisation heuristics are easy to implement and apply to new problems. However, in order to achieve good performance it is usually necessary to adjust them to the problem at hand. Theoretical foundations for the understanding of such approaches have been built very successfully in the past 20 years but there is a huge disconnect between the theoretical basis and practical applications. The development of powerful analytical tools, significant insights in general limitations of different types of nature-inspired optimisation methods and the development of more practically relevant perspectives for theoretical analysis have brought impressive advances to the theory-side of the field. However, so far impact on the application-side has been limited and few people in the diverse potential application areas have benefitted from these advances.

The main objective of the COST Action is to bridge this gap and improve the applicability of all kinds of nature-inspired optimisation methods. It aims at making theoretical insights more accessible and practical by creating a platform where theoreticians and practitioners can meet and exchange insights, ideas and needs; by developing robust guidelines and practical support for application development based on theoretical insights; by developing theoretical frameworks driven by actual needs arising from practical applications; by training Early Career Investigators in a theory of nature-inspired optimisation methods that clearly aims at practical applications; by broadening participation in the ongoing research of how to develop and apply robust nature-inspired optimisation methods in different application areas.

Evaluation and metrics of domain usability

Usability makes the work with user interfaces better and more effective in all domains. Domain usability is an aspect of general usability, which deals with the domain content of user interfaces from the terminological point of view. If there are incorrect terms in the user interface, or it contains grammatical or stylistical errors, its usability is lowered.

The main goal of this project is to design a method and tools, which would support the development of usable user interfaces from the domain point of view. This way we want to contribute to the development of better and more human-friendly user interfaces.

This goal requires the identification of methods for evaluating the usability of user interfaces and metrics, which are used in this evaluation. Consequently, the design of metrics and automatized method for evaluating domain usability of user interfaces is needed.

Integrácia základných teórií softvérového inžinierstva do predmetov informatických študijných programov technických univerzít - návrh štruktúry a realizácia predmetov


Towards a Software Engineering Discipline for Green Software

The goal of this project is to study and propose novel techniques to provide programmers with models that will allow them to reason about their programs in terms of energy consumption. Moreover, we aim to develop tools, like energy profilers, energy smell detectors, energy refactorings, energy testing frameworks, and energy optimizations, so that abnormal energy consumption can be related to a program’s source code and optimized. We will validate such techniques and tools with real-world applications.

Koalgebraické modely komponentových systémov

Spoločenská prax si vyžaduje neustály vývoj rozsiahlych komplexných programových systémov. Jedným z najdôležitejších cieľov softvérového inžinierstva je vývoj spoľahlivých programových systémov, ktoré poskytujú očakávané výsledky podľa požadovaného správania. Komplexné systémy sú zložené z komponentov, ktoré sú vyvíjané nezávisle, často v rôznych programovacích jazykoch a paradigmách. Zároveň musia byť vzájomne prepojené tak, že ich kooperáciou sa dosiahne očakávané správanie celého systému. Preto interakcie medzi komponentmi, kontrakty a závislosti sú kľúčovým pojmom v komplexnom systéme. Konštrukcia verifikovateľného modelu správania sa komponentových systémov je dôležitou súčasťou formulácie behaviorálnych modelov komplexných systémov. V tomto projekte navrhneme explicitné koalgebraické modely, metódy verifikácie a postupy, ktoré sa použijú pri sledovaní správania komplexných programových systémov. Tým projekt prispeje k teoretickým aj praktickým aspektom softvérového inžinierstva.

Promoting the interconnection of Computer and Software Engineering using the KPIkit


Agent based modeling of the spectrum distribution in the cognitive radio networks


Intelligent Dynamic Spectrum Access Management for the Future Cognitive Communication Networks

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Pages