Bakalárske študijné programy

Informatika

Študijný program  Informatika v bakalárskom stupni štúdia  je kľúčovým bakalárskym študijným programom v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií na TU v Košiciach. Štúdium v bakalárskom stupni je zamerané na základné praktické znalosti z odboru.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam kľúčových predmetov  v študijnom programe Informatika v bakalárskom stupni štúdia spolu s ich zameraním. Všetky predmety okrem matematiky zabezpečuje KPI.

1. ročník
Matematika Algoritmizácia Nápoveda: Pre zobrazenie detailov kliknite na názov predmetu
Repetitórium
z matematiky
Matematika I
Základy
algoritmizácie
Vysvetlivky:
 
  plná čiara - povinný predmet
 
  čiarkovaná - povinne voliteľný predmet
Vývoj softvéru Princípy Hardvér
Počítačové siete
Technológie
Matematika II
Programovanie
Základy soft.
inžinierstva
Princípy poč.
inžinierstva
2. ročník
Diskrétna
matematika
Údajové
štruktúry a alg.
Objektové
programovanie
Operačné
systémy
Architektúry
poč. systémov
Num. matematika
a štatistika
Formálne
jazyky
Komponentové
programovanie
Databázové
systémy
Počítačové
siete
3. ročník
Inteligentné systémy
v informatike
IoT a chytré
zariadenia
Bakalársky
projekt
Manažment
projektov
Používateľské
rozhrania
Aplikácie poč.
sietí
SAP ABAP
Programovanie
Bakalárska
práca
Bezpečnosť v
poč. systémoch
Asembler
Počítačové
hry

Všetky povinne voliteľné predmety majú limitovanú kapacitu. Študenti sú na ne prijímaní prioritne na základe výsledkov predošlého štúdia.


Aktivity KPI v roku 2023/2024: YouTube playlist

Aktivity KPI v roku 2022/2023: YouTube playlist



Kyberbezpečnosť

Študijný program  Kyberbezpečnosť v bakalárskom stupni štúdia  je kľúčovým bakalárskym študijným programom v počítačovej a kybernetickej bezpečnosti na TU v Košiciach. Štúdium v bakalárskom stupni je zamerané na základné praktické znalosti z odboru.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam kľúčových predmetov  v študijnom programe Kyberbezpečnosť v bakalárskom stupni štúdia spolu s ich zameraním. Všetky predmety okrem matematiky zabezpečuje KPI.

1. ročník
Matematika Algoritmizácia Nápoveda: Pre zobrazenie detailov kliknite na názov predmetu
Repetitórium
z matematiky
Matematika I
Základy
algoritmizácie
Vysvetlivky:
 
  plná čiara - povinný predmet
 
  čiarkovaná - povinne voliteľný predmet
Kyberbezpečnosť Vývoj softvéru Princípy Hardvér
Poč. siete
Technológie
Matematika II
Programovanie
Kyberbezpečnosť
Princípy poč.
inžinierstva
2. ročník
Diskrétna
matematika
Údajové
štruktúry a alg.
Bezpečnostný
manažment
Objektové
programovanie
Operačné
systémy
Formálne
jazyky
Základy
kryptografie
Komponentové
programovanie
Databázové
systémy
Počítačové
siete
3. ročník
Intelig. systémy v
kyberbezpečnosti
Aplikácie poč.
sietí
Bakalársky
projekt
Priemyselná a
systémová bezpečnosť
Manažment
projektov
Používateľské
rozhrania
CCNA
Security
IoT a chytré
zariadenia
Bakalárska
práca
Právne otázky
kyber. bezpečnosti
Asembler

Všetky povinne voliteľné predmety majú limitovanú kapacitu. Študenti sú na ne prijímaní prioritne na základe výsledkov predošlého štúdia.