Štátne skúšky

Termíny štátnych skúšok

 • Štátne skúšky - inžinierske štúdium: máj 2023
 • Štátne skúšky - bakalárske štúdium: jún 2023

Náhradný a opravný termín ŠZS

 • náhradný a opravný termín štátnych záverečných skúšok nebude v septembri, ale až o rok, teda v máji a júni
 • naplánujte si podľa toho prácu na záverečnej práci

V akad. roku 2021/2022 budú inžinierske štátne záverečné skúšky prebiehať online. Bakalárske štátne záverečné skúšky budú mať prezenčnú formu. Presný program štátnych skúšok bude zverejnený v dostatočnom predstihu na webovej stránke KPI a vo výveske v priestoroch katedry.


Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia

Štátna skúška v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby bakalárskej práce,
 • otázok členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci,
 • priebeh bakalárskej štátnej skúšky
 • stretnutie končiacich bakalárov k priebehu štátnych záverečných skúšok sa uskutoční dňa 17.6.2022 (piatok) o 12:00 na adrese: https://tuke.webex.com/tuke/j.php?MTID=ma181dacb9a96ee4f081ce67a0377b2ac
 • odovzdávanie prezentácií tajomníkom: 20.6.2022, 13:00 v štátnicovej miestnosti podľa jednotlivých komisií (štátnicové komisie a harmonogram bude zverejnený do 17.6.2022)
 • k občerstveniu Vám bližšie informácie poskytne na sekretariáte KPI p. Švarcová

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby bakalárskej práce [10 min]

 1. [1 min]: Názov katedry, názov práce, meno študenta, meno vedúceho práce, a skrátený abstrakt vystihujúci zameranie práce jednou vetou
 2. [1 min]: Riešený problém a motivácia ho riešiť, z nej vychádzajúce ciele práce (nie formálne, iba obsahové)
 3. [2 min]: Návrh riešenia (postup pri návrhu riešenia, v bodoch a/alebo obrázky podľa povahy práce, porovnanie možností a podobných riešení)
 4. [2 min]: Výsledok dosiahnutého riešenia (základná štruktúra a význam riešenia – podľa povahy práce vo forme obrázka, slovne, formálne) - napr. video vytvoreného riešenia
 5. [2 min]: Vyhodnotenie riešenia, porovnanie s inými možnosťami a riešeniami
 6. [1 min]: Záver (zhrnutie)
 7. Po vyzvaní komisiou a prečítaní posudkov: [max. 5 min] odpovede na otázky a pripomienky

Poznámka: Odporúčaná doba odpovede na otázku [1 min].


Štátne skúšky v inžinierskom stupni štúdia

Štátna skúška v inžinierskom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby diplomovej práce,
 • otázok členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci,
 • a z odpovede študenta na ľubovoľnú otázku určenú komisiou z okruhu tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky určeného pri odovzdaní práce.
 • priebeh inžinierskej štátnej skúšky

Okruhy tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky

Pre študentov končiacich v inžinierskom študijnom programe Informatika (2-ročné štúdium) platia nasledovné okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru Informatika a ich využitie (inžiniersky stupeň):

Na základe pokynu dekana študent dostane pri odovzdaní diplomovej práce jeden z okruhov tém predmetu štátnej skúšky podľa zamerania práce od vedúceho diplomovej práce.

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce

Rovnaká ako pre bakalárske práce.


Záloha z roku 2019: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/content/statne-skusky-zaloha-2019