Štátne skúšky

Termíny štátnych skúšok

 • Štátne skúšky - inžinierske štúdium: 27.-29. máj 2020
 • Štátne skúšky - bakalárske štúdium: 22.- 26. jún 2020

Presný program štátnych skúšok bude zverejnený v dostatočnom predstihu na webovej stránke KPI a vo výveske v priestoroch katedry.

Prvé testovanie webex pripojenia na štátne skúšky


Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia

Štátna skúška v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z obhajoby bakalárskej práce s možnými otázkami členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci.

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby bakalárskej práce [12 min]

 1. [1 min]: Názov katedry, názov práce, meno študenta, meno vedúceho práce, a skrátený abstrakt vystihujúci zameranie práce jednou vetou.
 2. [1 min]: Riešený problém a motivácia ho riešiť, z nej vychádzajúce ciele práce (nie formálne, iba obsahové)
 3. [3 min]: Návrh riešenia (postup pri návrhu riešenia, v bodoch a/alebo obrázky podľa povahy práce, porovnanie možností a podobných riešení)
 4. [3 min]: Výsledok dosiahnutého riešenia (základná štruktúra a význam riešenia – podľa povahy práce vo forme obrázka, slovne, formálne) - napr. video vytvoreného riešenia
 5. [3 min] - Vyhodnotenie riešenia, porovanie s inými možnosťami a riešeniami
 6. [1 min]: Záver (zhrnutie)

 7. Po vyzvaní komisiou a prečítaní posudkov: [max. 5 min] odpovede na otázky a pripomienky

Poznámka: Odporúčaná doba odpovede na otázku [1 min].


Štátne skúšky v inžinierskom stupni štúdia

Štátna skúška v inžinierskom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby diplomovej práce,
 • otázok členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci,
 • a z odpovede študenta na ľubovoľnú otázku určenú komisiou z okruhu tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky určeného pri odovzdaní práce.

Okruhy tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky

Pre študentov končiacich v inžinierskom študijnom programe Informatika (2-ročné štúdium) platia nasledovné okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru Informatika a ich využitie (inžiniersky stupeň):

Na základe pokynu dekana študent dostane pri odovzdaní diplomovej práce jeden z okruhov tém predmetu štátnej skúšky podľa zamerania práce od vedúceho diplomovej práce.

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce

Rovnaká ako pre bakalárske práce.

Záloha z minulého roku: https://kpi.fei.tuke.sk/sk/content/statne-skusky-zaloha-2019