Projekty

Mobilitné projekty

CEEPUS CIII-HU-0019-13-1718, CIII-HU-0019-12-1617, CIII-HU-0019-11-1516, CIII-HU-0019-10-1415, CIII-HU-0019-09-1314
1. november 2013 do 31. august 2018

CIII-HU-0019-13-1718, CIII-HU-0019-12-1617, CIII-HU-0019-11-1516, CIII-HU-0019-10-1415, CIII-HU-0019-09-1314 International Cooperation in Computer Science

Koordinátor na KPI:
Ing. Csaba Szabó PhD.
ERASMUS+ KA1
26. február 2014 do 31. august 2020

Academic contact for:

  1. A KLAGENF01 - Alpen-Adria Universität Klagenfurt,  Rakúsko
  2. A LINZ01 - Johannes Kepler Universität Linz,  Rakúsko
  3. HU BUDAPEST01 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Maďarsko
  4. HU SZEGED01 - Szegedi Tudományegyetem,  Maďarsko
  5. P BRAGA01 - Universidade do Minho, Braga, Portugal
  6. RO CLUJNAP01 - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Rumunsko
  7. SI MARIBOR01 - Univerza v Mariboru, Slovinsko

 

Koordinátor na KPI:
Ing. Csaba Szabó PhD.
ERASMUS+ KA1 2015-1-SK01-KA107-008876
1. september 2015 do 31. august 2017

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Koordinátor na KPI:
Ing. Csaba Szabó PhD.

Vedeckovýskumné projekty

COST CA15140
9. marec 2016 do 31. január 2020

Nature-inspired search and optimisation heuristics are easy to implement and apply to new problems. However, in order to achieve good performance it is usually necessary to adjust them to the problem at hand. Theoretical foundations for the understanding of such approaches have been built very successfully in the past 20 years but there is a huge disconnect between the theoretical basis and practical applications. The development of powerful analytical tools, significant insights in general limitations of different types of nature-inspired optimisation methods and the development of more practically relevant perspectives for theoretical analysis have brought impressive advances to the theory-side of the field. However, so far impact on the application-side has been limited and few people in the diverse potential application areas have benefitted from these advances.

The main objective of the COST Action is to bridge this gap and improve the applicability of all kinds of nature-inspired optimisation methods. It aims at making theoretical insights more accessible and practical by creating a platform where theoreticians and practitioners can meet and exchange insights, ideas and needs; by developing robust guidelines and practical support for application development based on theoretical insights; by developing theoretical frameworks driven by actual needs arising from practical applications; by training Early Career Investigators in a theory of nature-inspired optimisation methods that clearly aims at practical applications; by broadening participation in the ongoing research of how to develop and apply robust nature-inspired optimisation methods in different application areas.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Juraj Gazda PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie
dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno
z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia.
Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum
vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za
základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a
zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického
prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov,
avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná.
S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových
parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných
bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v
rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi
efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude
verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná
experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke. 

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV SK-PT-2015-0037
1. január 2016 do 31. december 2017

Cieľom projektu je naštudovanie a návrh techník, ktoré umožnia programátorom rozhodovať o svojich programoch v zmysle spotreby energie na základe vybraných modelov. Naviac plánujeme vyvinúť nástroje na vytváranie energetického profilu, detektory energetických chýb, vzory refaktorizácie s cieľom zmeniť spotrebu energie, testvéry zamerané na spotrebu energie a optimalizovače spotreby energie, pomocou ktorých nástrojov poukážeme na vzťah medzi zdrojovým kódom a spotrebou energie a na to, že sa to dá optimalizovať. Naše techniky a nástroje overíme na reálnych aplikáciách.

Vedúci projektu:
Ing. Csaba Szabó PhD.
Grant FEI FEI-2015-23
1. január 2017 do 31. december 2017

Doménovo-špecifické jazyky poskytujú spôsob zmenšiť medzeru medzi riešením problému vyjadreným v pojmoch domény a jeho implementáciou vykonateľnou na počítači. Vývoj takýchto jazykov je však stále zložitou a zdĺhavou úlohou.

Cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj doménovo-špecifických jazykov pomocou formalizovaných vzorov — osvedčených riešení pre často sa vyskytujúce problémy. Vzory budú reprezentovať znalosti z oblasti návrhu a implementácie jazykov v podobe, ktorá môže byť jednoducho aplikovaná pri vývoji nového jazyka.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu bežných vzorov v návrhu a implementácii jazykov a návrh metód a nástrojov pre ich využitie v procese vývoja jazyka. To zahŕňa metódy špecifikácie jazykov pomocou voľby a kombinácie vzorov a prípadne automatizované navrhovanie vzorov vhodných pre riešené problémy.

Vedúci projektu:
Ing. Sergej Chodarev PhD.

Vzdelávacie projekty

KEGA 047TUKE-4/2016
1. január 2016 do 31. december 2018

Strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre integráciu výučby procesov softvérového inžinierstva do predmetov výučby programovania na vysokých školách v študijných programoch zameraných na informatiku a informačné technológie. V súčasnosti je v informatických študijných programoch mnohokrát oddeľovaná výučba programovania od procesnej stránky tvorby softvéru. Pri vývoji softvérových systémov v praxi sú však princípy, technológie a procesy neodlúčiteľné a sú systematicky aplikované počas celého trvania vývoja softvéru. Vychádzajúc z aktuálneho stavu na vysokých školách, v tomto projekte sa sústredíme na hľadanie nových metód a foriem vyučovania predmetov o tvorbe softvéru, ktoré umožnia prepojenie výučby programovania, technológií a procesov vývoja softvéru do harmonického celku. Tomuto bude podriadená nielen inovácia obsahovej stránky viacerých predmetov ale budeme sa výrazne sústrediť aj na vytváranie nástrojovej podpory, ktorá odbremení učiteľa od nekreatívnych a časovo náročných úloh. V oblasti návrhu a vytvárania nástrojov pre podporu metód vyučovania programovania sa zameriame na otázku simulácie procesov softvérového inžinierstva počas vytvárania softvérového produktu študentom. Simulácia bude v riešenom projekte zastupovať členov projektového tímu, vrátane projektového manažéra, ktorý bude dozerať na plnenie úloh a postup v rámci definovaného procesu. Nástrojová podpora umožní automatizovať získavanie okamžitej spätnej väzby pre študenta a vytvorí pre vyučujúceho priestor na individuálne venovanie sa študentovi.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
KEGA 077TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017


Vedúci projektu:
Ing. Norbert Ádám PhD.
KEGA 083TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

Projekt je zameraný na využitie pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby handicapovaných osôb v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Projekt je koncepčným pokračovaním predchádzajúceho pilotného projektu. Čiastkovým cieľom je vytvorenie experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Ďalším cieľom je vytvorenie podporných programových a prezentačných prostriedkov ako pre klasické, tak pre mobilné technológie a vytvorenie/dotvorenie web-stránky na sprístupnenie vyvinutého programového vybavenia, postupov a príkladov. Osobitná pozornosť je venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom v oblasti sluchovo-postihnutých osôb a osôb s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad že sa takto dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód týmito osobami, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.