Projekty

Vedeckovýskumné projekty

COST (European Cooperation in Science and Technology) CA20111
11. október 2021 do 10. október 2025

If testing can reveal errors in computer programs, only formal verification can guarantee their absence. The highest Evaluation Assurance Levels of the Common Criteria for Information Technology Security Evaluation require automatically checked mathematical proofs of correctness. Proofs are also the basis of mathematics and many sciences, and thus are very important in education and research.

In many computer technologies, developers and users rely on standard languages and protocols for exchanging data and enabling tool interoperability: TCP/IP for network communication, HTML for web pages, etc. This is however not the case for formal proofs, which is a major bottleneck for their adoption by the industry. The main reason is that, currently, proof systems use mutually incompatible logical foundations. Fortunately, only small parts of the proofs developed in a system use features that are incompatible with other systems.

Europe is a leading actor in the area of formal proofs: about 65% of the proof systems of the world are developed in Europe, including the two most used proof assistants, Coq and Isabelle.

This Action aims at boosting the interoperability and usability of proof systems and making formal proofs enter a new era. For the first time, it gathers all the developers and users of proof systems in Europe. To make the proofs exchangeable, they will express, in a common logical framework, the logical foundations of their systems and develop tools for inter-translation of the proofs developed in individual systems to and from this common logical framework.

Vedúci projektu:
Ing. Ján Perháč PhD.
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 313011V422
1. júl 2019 do 30. jún 2023

Predmetom výskumu je výskum možností a spôsobov uplatnenia prostriedkov UAV v kombinácií s pokročilými IKT prostriedkami v podmienkach automobilovej výroby s cieľom výskumu a vývoja autonómnej UAV platformy pre zber dát a autonómnej IKT platformy pre automatické spracovanie dát pre generovanie korekčných vstupov v reálnom čase voči výrobným, technologickým a podporným procesom automobilovej výroby.

Vedúci projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
VEGA 1/0762/19
1. január 2019 do 11. december 2021

Cieľom projektu je preskúmanie nových prístupov k návrhu a implementácii formalných jazykov. Tieto prístupy budú založené na syntéze metód z oblasti formálnych jazykov, interakcie človeka s počítačom a analýzy dát.
Proces návrhu a implementácie jazyka má byť interaktívnou a exploratívnou aktivitou, pri ktorej návrhár jazyka má možnosť experimentovať s návrhom zápisu jazyka a súvisiacich nástrojov a okamžite upravovať definíciu jazyka na základe výsledkov experimentov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné navrhnúť nové metódy pre automatické odvodenie špecifikácie jazyka na základe jeho abstraktnej syntaxe, príkladov viet a interakcie s návrhárom jazyka.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 313011W988
1. jún 2020 do 30. jún 2023
Cieľom projektu je výskum optimalizácie zabezpečeného sieťového prostredia a efektívnej distribúcie vysokého dátového toku heterogénnych služieb v rozsiahlych sieťach. Projekt je založený na realizácii 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi. 
Vedúci projektu:

Vzdelávacie projekty

OP Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
1. september 2016 do 31. október 2022

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT

NADVÄZNOSŤ NA ŠPECIFICKÉ CIELE OP ĽZ:

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • zvýšenie kvality vzdelávania a popularizácia štúdia STEM a IT v učiteľských odboroch
Koordinátor na KPI:
doc. Ing. František Jakab PhD.
KEGA 026TUKE-4/2021
1. jún 2021 do 31. december 2023
Cieľom projektu je metodická a obsahová inovácia výučby IKT predmetov na troch vysokých školách, ktoré sú zamerané na oblasť počítačových sietí so špecifickým zohľadnením na integráciu moderných videokonferenčných a kolaboratívnych nástrojov. Projekt reaguje na požiadavku praxe a zamestnávateľov, aby absolventi technických vysokých škôl boli kvalitne pripravení a získali vedomosti, ktoré korelujú s priemyselnými certifikáciami v predmetnej oblasti. Zároveň sa implementáciou projektu dosiahne kvalitnejšia spolupráca medzi odborníkmi a pedagógmi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE), Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) s možnosťou ich vzájomného prepojenia a vzdialeného zapájania do vyučovacieho procesu partnerských škôl. V rámci nasadzovania nových metodík sa primárny dôraz bude klásť na ich využiteľnosť pre dištančné formy vzdelávania a to integráciou videokonferenčnej a kolaboračnej technológie, pokročilými simulačnými zadaniami, multimediálnym obsahom a prístupom k týmto prvkom cez modernú webovú platformu.
Vedúci projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
ERASMUS+ KA203 - Strategic partnership for higher education 2020-1-PT01-KA203-078646
1. september 2020 do 31. august 2023


Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.