Projekty

Mobilitné projekty

CEEPUS CIII-HU-0019-13-1718, CIII-HU-0019-12-1617, CIII-HU-0019-11-1516, CIII-HU-0019-10-1415, CIII-HU-0019-09-1314
1. november 2013 do 31. august 2024

CIII-HU-0019-13-1718, CIII-HU-0019-12-1617, CIII-HU-0019-11-1516, CIII-HU-0019-10-1415, CIII-HU-0019-09-1314 International Cooperation in Computer Science

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
ERASMUS+ KA1
26. február 2014 do 31. august 2024

Academic contact for:

  1. A KLAGENF01 - Alpen-Adria Universität Klagenfurt,  Rakúsko
  2. A LINZ01 - Johannes Kepler Universität Linz,  Rakúsko
  3. HU BUDAPEST01 - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Maďarsko
  4. HU SZEGED01 - Szegedi Tudományegyetem,  Maďarsko
  5. P BRAGA01 - Universidade do Minho, Braga, Portugal
  6. RO CLUJNAP01 - Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Rumunsko
  7. SI MARIBOR01 - Univerza v Mariboru, Slovinsko

 

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.

Vedeckovýskumné projekty

COST (European Cooperation in Science and Technology) CA20111
11. október 2021 do 10. október 2025

If testing can reveal errors in computer programs, only formal verification can guarantee their absence. The highest Evaluation Assurance Levels of the Common Criteria for Information Technology Security Evaluation require automatically checked mathematical proofs of correctness. Proofs are also the basis of mathematics and many sciences, and thus are very important in education and research.

In many computer technologies, developers and users rely on standard languages and protocols for exchanging data and enabling tool interoperability: TCP/IP for network communication, HTML for web pages, etc. This is however not the case for formal proofs, which is a major bottleneck for their adoption by the industry. The main reason is that, currently, proof systems use mutually incompatible logical foundations. Fortunately, only small parts of the proofs developed in a system use features that are incompatible with other systems.

Europe is a leading actor in the area of formal proofs: about 65% of the proof systems of the world are developed in Europe, including the two most used proof assistants, Coq and Isabelle.

This Action aims at boosting the interoperability and usability of proof systems and making formal proofs enter a new era. For the first time, it gathers all the developers and users of proof systems in Europe. To make the proofs exchangeable, they will express, in a common logical framework, the logical foundations of their systems and develop tools for inter-translation of the proofs developed in individual systems to and from this common logical framework.

Vedúci projektu:
Ing. Ján Perháč PhD.
KEGA 060TUKE-4/2022
25. marec 2022 do 31. august 2024
Cieľom projektu je obsahová a metodická inovácia predmetov zameraných na kybernetickú bezpečnosť v oblasti počítačových sietí, ktoré sú vyučované na Katedre počítačov a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach. Vzhľadom na zriadenie samostatného študijného odboru Kyberbezpečnosť bolo potrebné vytvoriť nové predmety, ktoré svojim obsahom dokážu vzdelávať v kontexte aktuálnych trendov a podľa požiadaviek praxe. Keďže sa jedná o progresívnu oblasť IT je dôležité ponúknuť kvalitné didaktické podklady po stránke metodickej i metodologickej s využitím bádateľských prístupov a interdisciplinárnym presahom. Tento projekt taktiež reflektuje na pribúdajúce požiadavky zamestnávateľov získať kvalitných absolventov, ktorých je v tejto oblasti na Slovensku vzdelávaných v porovnaní s iným IT špecializáciami minimum. Výsledkom riešenia projektu by mala byť inovácia troch predmetov, ktoré povedú ich absolventov k získaniu priemyselných medzinárodne uznávaných certifikácií. Zároveň bude pozornosť venovaná prispôsobeniu obsahu aj na dištančné vzdelávanie, vzhľadom na skúsenosť z posledného obdobia, ktoré zastihlo mnohých jednotlivcov i inštitúcie nepripravené. Vytvorený obsah bude zároveň voľne zdieľaný pre iné vysoké školy a širokú verejnosť.
Vedúci projektu:
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
Granty EHP a Nórska FBR-PDI-025
15. september 2023 do 14. september 2024

V tejto iniciatíve podporenej Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom grantov EHP a Nórskych grantov prebieha spolupráca medzi Technickou Univerzitou v Košiciach (TUKE) a Univerzitou v Osle (UiO). Cieľom iniciatívy je inovácia výučby predmetov zameraných na teoretickú informatiku, využitím moderných edukačných prístupov a nástrojov.

Hlavným cieľom je plánovaný vývoj interaktívneho výučbového nástroja, prostredníctvom ktorého môžu používatelia študovať základné princípy dedukcie a manipulácie s dôkazmi ako programami. V rámci osobných stretnutí na pôdach oboch zúčastnených univerzít, ako aj počas pravidelných online konferencií sa členovia riešiteľského kolektívu podelia o svoje dlhoročné skúsenosti s výučbou predmetov zameraných na logiku, teóriu typov a sémantiku programovacích jazykov.

Medzi ďalšie ciele iniciatívy patrí spolupráca pri vývoji nových učebných materiálov pre obe strany, výskum v oblasti vývoja interaktívnych dokazovacích systémov, s dôrazom na exaktnú vizualizáciu emulácie procesu dokazovania a ich využitia pri výučbe, ako aj možností gamifikácie procesu výučby. Nadobudnuté výsledky iniciatívy budú implementované do výučbového procesu a inovatívne výsledky výskumu budú prezentované na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Vedúci projektu:
Ing. Ján Perháč PhD.
CHIST-ERA 20-BCI-004
1. január 2022 do 31. december 2024

We propose a user-friendly wearable low-power smart BCI system with an ecologically valid VR environment in which both the patient and therapist collaboratively interact via their person-specific avatar representations. On the one hand, the patient voluntarily, and in a self-paced manner, manages their activity in the environment and interacts with the therapist via a BCI-driven mental imagery process. This process is computed and rendered in real-time on an energy efficient wearable device. On the other hand, the therapist's unlimited motor and communication skills allow him to fully control the environment. Thus, the VR environment may be flexibly modified by the therapist allowing for different occupational therapy scenarios to be created and selected following the patient's recovery needs, mental states, and instantaneous responses.

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.