Doktorandský študijný program Informatika

Po ukončení inžinierskeho stupňa štúdia sa môžete prihlásiť na doktorandské štúdium na našej katedre. Doktorandské štúdium v študijnom programe Informatika je zamerané na nasledujúce oblasti vedeckého výskumu:

 • teória a paradigmy programovania,
 • doménovo-špecifické jazyky a inteligentné komunikačné rozhrania,
 • transformačné a generatívne techniky v automatizovanej produkcie softvéru,
 • sémantika programovacích a modelovacích jazykov,
 • paralelné a distribuované programovanie, systémy reálneho času,
 • metódy, nástroje a metodiky analýz a návrh softvérových systémov,
 • počítačová grafika a systémy virtuálnej reality,
 • technológia agentov pre návrh a implementáciu distribuovaných softvérových systémov,
 • modelovanie a simulácia systémov,
 • moderné databázové a informačné technológie,
 • bezpečnosť počítačových systémov,
 • systémy elektronického vzdelávania, systémy inteligentného učenia,
 • počítačové siete a rozšírené sieťové infraštruktúry,
 • monitorovanie, kontrola a vizualizácia topológií v LAN a WAN,
 • virtuálne komunikačné infraštruktúry a ich praktické použitie.

Školitelia:

Pri prihlasovaní sa na doktorandský študijný program si potrebujete vybrať školiteľa vašej dizertačnej práce a dohodnúť si s ním tému. Zameranie výskumu členov katedry môžete nájsť v ich profilových stránkach. Zoznam profesorov a docentov, ktorí na KPI zabezpečujú doktorandský stupeň štúdia:

 • prof. Ing. Peter Drotár, PhD.
 • prof. Ing. Juraj Gazda, PhD.
 • prof. RNDr. Valerie Novitzká, PhD.
 • prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.
 • prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
 • doc. Ing. Norbert Ádám, PhD.
 • doc. Ing. Anton Baláž, PhD.
 • doc. Ing. Eva Chovancová, PhD.
 • doc. Ing. Martin Chovanec, PhD.
 • doc. Ing. Peter Feciľak, PhD.
 • doc. Ing. Ján Genči, PhD.
 • doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.
 • doc. Ing. František Jakab, PhD.
 • doc. Ing. Branislav Madoš, PhD.
 • doc. Ing. Emília Pietriková, PhD.
 • doc. Ing. Slavomír Šimoňák, PhD.
 • doc. Ing. Branislav Sobota, PhD.
 • doc. Ing. William Steingartner, PhD.
 • doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.
 • doc. Ing. Csaba Szabó, PhD.
 • doc. Ing. Martin Tomášek, PhD.

Po prihlásení si pozrieť aj aktuálny zoznam školiteľov a ich doktorandov.

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú zverejnené na stránke fakulty.

Termíny, povinnosti a iné záležitosti spojené s PhD. je možné nájsť v aktuálnom Harmonograme štúdia na fakultných stránkach.

Viac o doktorandskom štúdiu sa môžete dozvedieť aj v našom Univerzálnom sprievodcovi čerstvého doktoranda galaxiou.