Uplatnenie absolventov bakal. št. programu Informatika

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má vedomosti z matematických a teoretických základov informatiky, algoritmizácie a údajových štruktúr, programovania, operačných a databázových systémov, používateľských rozhraní, webových a mobilných technológií a počítačových sietí. Pozná a rozumie princípom, metódam a vybraným technológiám v oblasti informatiky, softvérového inžinierstva, informačných systémov, počítačových systémov a sietí.

V praxi sa absolvent študijného programu Informatika uplatní v oblasti návrhu, implementácie, testovania a údržby softvérových a počítačových systémov a sietí. Vie pracovať v projektovom tíme ako plnohodnotný člen, kde nájde uplatnenie ako:

 • softvérový vývojár a technologický architekt,
 • programátor softvérových systémov,
 • tester softvérových systémov,
 • procesný a bezpečnostný analytik,
 • projektový manažér,
 • vývojár webových a mobilných aplikácií,
 • integrátor softvérových systémov,
 • webový dizajnér,
 • dizajnér použiteľnosti a používateľského zážitku,
 • konzultant v oblasti IT,
 • vývojár počítačových systémov,
 • databázový špecialista.

Naši absolventi nájdu uplatnenie vo všetkých organizáciách zaoberajúcich sa vývojom softvérových a hardvérových systémov. Sú zamestnaní v širokom spektre spoločností pôsobiacich v sektore informačných technológií ako napr. T-Systems, Ness, FPT, AT&T, Cisco, SAP, IBM, Software AG, GlobalLogic, Wirecard, Oracle, Eset, Accenture.

Absolvent študijného programu Informatika vie pracovať samostatne na riešení úloh aplikačnej sféry a v spolupráci s inžiniermi informatiky vie aktívne zúročiť svoje vedomosti aj v rámci tímovej práce na zložitých systémoch.

Naši absolventi budú perspektívne nachádzať uplatnenie vo všetkých odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, vo verejnom aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve.

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Informatika má vedomosti z matematických a teoretických základov informatiky, algoritmizácie a údajových štruktúr, programovania, operačných a databázových systémov, používateľských rozhraní, webových a mobilných technológií a počítačových sietí. Pozná a rozumie princípom, metódam a vybraným technológiám v oblasti informatiky, softvérového inžinierstva, informačných systémov, počítačových systémov a sietí.

Absolvent je schopný vyvíjať softvérové systémy, webové a mobilné aplikácie, dokáže implementovať, inštalovať, integrovať, rozširovať a prevádzkovať zložité počítačové systémy a pracovať v projektovom tíme. Dokáže spolupracovať s používateľmi počítačových systémov a so špecialistami z iných profesií.

Voľbou voliteľných predmetov sa môžu študenti profilovať do oblasti softvérového inžinierstva, počítačových sietí, vývoja aplikácií na mobilných zariadenia alebo vývoja počítačových hier.

Po skončení prvého stupňa štúdia bude absolvent pripravený na bezprostredný vstup na trh práce respektíve na plynulé pokračovanie na druhom stupni štúdia v programe Informatika, kde má možnosť profilovať sa do rôznych oblastí - softvérové inžinierstvo, počítačové siete, počítačová bezpečnosť, používateľské rozhrania, spracovanie údajov.