História katedry

Katedra počítačov a informatiky bola zriadená rektorom VŠT prof. Ing. A. Pažákom, DrSc. dňa 1.9.1989 na základe návrhu dekana Elektrotechnickej fakulty VŠT prof. Ing. M. Jelšinu, CSc. a na základe doporučenia Vedeckej rady EF VŠT zo dňa 23.6.1989. Návrh bol predložený v dôsledku skutočnosti, že už v 80-tych rokoch bol zaznamenaný prudký nárast záujmu o štúdium výpočtovej techniky, avšak príslušný študijný odbor Elektronické počítače sa spolu so študijným odborom Technická kybernetika zabezpečoval iba na jedinej, vtedy jednej z najväčších katedier VŠT, na Katedre technickej kybernetiky, pomerne početnou skupinou pracovníkov, ktorá dovtedy v prostredí tejto katedry rozvíjala pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, zameranú na výpočtovú techniku. Katedra počítačov a informatiky bola vytvorená na báze uvedenej skupiny pracovníkov v rámci rozdelenia pôvodnej Katedry technickej kybernetiky, ktorá v súčasnej dobe ďalej pôsobí na FEI TU, ako Katedra kybernetiky a umelej inteligencie. Preto historické korene Katedry počítačov a informatiky sa odvíjajú od vzniku a rozvoja práve Katedry technickej kybernetiky, ktoré sú v ďalšom posudzované z pohľadu rozvoja výpočtovej techniky a informatiky v prostredí tejto katedry. 

 
1964
 • Pri SjF VŠT je zriadená Katedra základov automatizácie. Katedru založil a osem rokov viedol doc. Ing. J. Spal (neskôr CSc. a prof.).
 • V období do založenia Elektrotechnickej fakulty vývojovú etapu katedry charakterizuje jej pôsobenie na SjF VŠT v rámci vtedajšej Katedry základov automatizácie a regulácie, kedy sa intenzívne začala rozvíjať najmä regulačná technika a objavovali sa prvé požiadavky praxe na širšie zavádzanie výpočtovej techniky. Poslaním katedry bolo zabezpečovať na VŠT a najmä na SjF dva predmety: Meranie a regulácia a Výpočtová technika.
1967
 • Inštalácia druhogeneračného počítača ODRA 1013.
 • Pracovná skupinka šiestich pracovníkov, sústredená okolo tohoto počítača, vedená RNDr. Kotuliakovou, reprezentovala výpočtové stredisko pri katedre, ktoré malo celoškolskú pôsobnosť.
1969
 • V súvislosti so zriadením Elektrotechnickej fakulty na VŠT (21. júla) patrí Katedra základov automatizácie a regulácie, ktorá má v tej dobe 14 pracovníkov, medzi jej zakladajúce pracoviská. Mení sa názov katedry na Katedru automatizácie a regulácie, ktorej poslaním je zabezpečovať jeden z dvoch študijných odborov fakulty, a to odbor Technická kybernetika.
1973
 • Katedra automatizácie a regulácie, v súlade so študijným odborom ktorý zabezpečuje, je premenovaná na Katedru technickej kybernetiky. Jej vedúcim sa stáva doc. Ing. M. Jelšina, CSc (od roku 1971 bol vedúcim Katedry automatizácie a regulácie).
 • Na katedre existujú vybudované laboratóriá - "Logických obvodov" (LLO), "Meracej techniky" (LMT), "Regulačnej techniky" (LRT), "Analogových počítačov" (LAP) a Výpočtové stredisko PK_2 (ODRA).
1975-79
 • Študijný odbor Technická kybernetika má tri zamerania: Elektronické systémy, ktoré zabezpečuje Katedra rádioelektroniky, Riadiace a automatizačné systémy a Elektronické počítače. Z posledného zamerania v nasledujúcom roku 1976 vzniká samostatný študijný odbor.
 • Inštalácia počítača SM_3-10 pre nové Laboratórium mikroprocesorov (LM, Blaško). Na KTK existujú vybudované laboratóriá - Laboratórium analogových počítačov (LAP), Laboratórium počítačových systémov (LPS), Laboratórium Logických obvodov" (LLO), Laboratórium riadiacich a automatizačných systémov (LRaAS), Laboratórium prvkov riadenia (LPR), Laboratórium analogových počítačov a terminálov (LAPaT), Laboratórium stavby počítačov (LSP), inovované Laboratórium merania a identifikácie (LMI), Laboratórium Automatizačnej a regulačnej techniky" (LART) a pripravované Laboratórium hybridných počítačov (LHP). 
80-té roky
 • Stabilizuje sa základné jadro pracovníkov katedry, čo sa prejavilo v prudkom náraste riešenia úloh pre prax v rámci VHČ. Len za posledných 10 rokov bolo vtedy na katedre riešených 26 takýchto úloh. Explicitne sa začala vytvárať skupina pracovníkov, zameraná na oblasť výpočtovej techniky.
 • Medzi najvýznamnejšie výsledky riešenia vedecko-výskumných úloh v tej dobe patrili: simulačný jazyk SIM na modelovanie dynamických systémov, multipočítačový hybridný systém, ktorý svojou koncepciou predstavoval unikátne výpočtové prostredie na modelovanie procesov, automatizovaný výpožičný systém na báze počítača RPP 16S vyvinutý pre Vedeckú knižnicu v Košiciach, terminálová učebňa na báze multiprogramového systému so 16-imi terminálmi, funkčný vzorok špecializovaného vývojového mikroprocesorového systému pre návrh a odladenie mikroprogramových riadiacich jednotiek, konštruovaný pre VÚVT Žilina a modulárny mikropočítačový systém použitý na pedagogické účely.
Prvá polovica 80-tych rokov
 • Výskumný program katedry sa orientuje vo všeobecnosti na oblasť robotiky, obzvlášť na problematiku riadiacich systémov robotov. Významným výsledkom vedecko-výskumnej činnosti celej katedry v tom období rokov je vývoj a realizácia funkčného vzoru multiprocesorového riadiaceho systému (MUDRS) hydraulického robota HYMR 50, vyvinutého a vyrobeného pre ZVL VURAL Žilina v spolupráci so SjF VŠT a oceneného v r. 1987 zlatou medailou na Medzinárodnom veľtrhu v Brne. Predstavoval realizačný výstup radu vedecko-výskumných úloh riešených na katedre.
 • Konštrukcia originálnej Logickej modulárnej stavebnice LOMOS (Ing. Ján Bača) pre Laboratórium logických obvodov..
1986 - 1990
 • Katedra je zapojená na cieľové programy ÚTK SAV, zamerané na "Inteligentné riadiace systémy robotiky" a "Výskum počítačov novej (5-ej) generácie" dvomi čiastkovými úlohami základného výskumu:
  1. Programové prostriedky pre riadiaci systém robota,
  2. Architektúry špecializovaných multiprocesorových systémov, ktorých realizačné výstupy boli v prevažnej miere orientované na získanie inteligentných vlastností riadiaceho systému MUDRS.
 • Pri riešení výskumného programu katedry a spolupráce s praxou v oblasti výpočtovej techniky do popredia vystupuje v tej dobe spolupráca s Ústavom technickej kybernetiky SAV, VÚVT Žilina, Tesla Piešťany, ZVT Námestovo, ZVT B. Bystrica, VUKOV Prešov a ZVL Prešov.
Druhá polovica 80-tych rokov
 • Inštitucionalizácia združeného pracoviska s VÚVT Žilina, zriadenie Aplikačno konzultačného pracoviska, ktorého pôsobenie presahovalo rámec katedry a vytvorenie Počítačového uzla EF, ako samostatného fakultného pracoviska (vedúcim posledných dvoch pracovísk sa stal doc. Ing. Šujanský, CSc.).
1989
 • Oficiálne ustanovená Katedra počítačov a informatiky (KPI), pre vedenie ktorej bol do funkcie vymenovaný doc. Ing. Š. Fedák, CSc.
1991
Šk. rok 1990/1991
 • Otvára sa výučba v novokoncipovanom študijnom odbore "Výpočtová technika a informatika" (nahradil predchádzajúci študijný odbor Elektronické počítače), ktorý sa vyznačuje samostatným (nezávislým od iných študijných odborov na EF) študijným programom od prvého ročníka a širokou štruktúrou výberových predmetov vo vyšších ročníkoch. Študijný odbor je zameraný na výchovu špecialistov pre oblasť technických prostriedkov (hardvéru) a programových prostriedkov (softvéru) počítačov, počítačových systémov a počítačových sietí, ktorí sa uplatnia ako projektanti a konštruktéri výpočtových systémov, ako odborníci zameraní na výskum, vývoj a prevádzku týchto systémov a ich komponentov, ako systémoví inžinieri, ako špecialisti na rozvoj a zavádzanie informačných technológií, riadiacich, informačných, databázových a sieťových systémov v širokom spektre aplikačných oblastí, ale i ako distribútorov a manažérov výpočtovej techniky v ľubovoľnej oblasti súkromného a štátneho sektoru výrobnej a nevýrobnej sféry informačnej spoločnosti. Voľbou skupín výberových predmetov sa môžu študenti v rámci odboru výpočtová technika a informatika hlbšie profilovať pre vyššieuvedené oblasti uplatnenia.
 • Započaté bakalárske štúdium a postgraduálne doktorantské štúdium v odbore informatiky. Je pripravená koncepcia vedeckého výskumu katedry, orientovaného na problematiku počítačových architektúr, informačných systémov a distribuovaného programovania, v rámci ktorého sa do roku 1994 riešili tri grantové úlohy a dve inštitucionálne úlohy.
1990 a 1991
 • Kandidátsku dizertačnú prácu obhájili traja pracovníci (Ing. M. Házy, Ing. Z. Havlice a Ing. J. Kollár), z ktorých posledný obhájil v roku 1994 i habilitačnú prácu. Doktorskú (DrSc) dizertačnú prácu predložil doc. Ing. Š. Hudák, CSc.
1992-1994
 • Katedra pozostávala z 38 pracovníkov vrátane interných doktorandov a z 5 externých pracovníkov a doktorandov. Organizačne boli začlenení v nasledujúcich štyroch oddeleniach :
  1. Oddelenie počítačových systémov (vedúci Ing. J.Ábel),
  2. Oddelenie programových systémov (vedúci Ing.J.Kollár, CSc.),
  3. Oddelenie informačných technológií (vedúci Ing. R. Hreško),
  4. Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky (vedúci Ing. M. Andrejko),
  5. Úsek hospodársko-technický, ktorý vedie tajomníčka katedry K. Repková.
 • V organizačnej a riadiacej štruktúre má významnú úlohu Rada katedry, ktorej členmi v roku 1994 boli Ing. B. Sobota (zástupca vedúceho katedry), doc. Ing. M. Šujanský, CSc. (informatika), doc. Ing. J.Bača, CSc.(pedagogika), doc. Ing. Š. Hudák, CSc.( vedecko-výskumná činnosť a zahraničné styky), Ing. F. Jakab (spolupráca s praxou).
 • Od 15. apríla roku 1994 je realizované premenovanie Elektrotechnickej fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.
 • Hromadná výučba je zabezpečovaná sálovými počítačmi SM_52-12 (VAX 11-780) v terminálových učebniach T1 s kapacitou 20 terminálov a T2 s kapacitou 40 terminálov typu CM 7202.M2-G.
 • V roku 1992 je na katedre v miestnosti a510 realizované prípojné miesto do európskej akademickej a výskumnej siete EARN v rámci prepojenia počítačových centier a ústavov výpočtovej techniky prostredníctvom prenajatých liniek komutovaných okruhov telefónnej siete.
 • 13. februára 1992 zakladajú pracovníci fakulty firmu ELFA s.r.o., ktorej účelom je predovšetkým školiaca, poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti zavádzania a využívania výpočtovej techniky, ďalej organizácia kurzov, seminárov, konferencií, edično-vydavateľská činnosť a reprodukčné služby.
 
1995
 •  Osadenstvo katedry sa zúčastňuje stretnutí na Ružíne a úspešne prezentuje výsledky svojej činnosti na košických softvérových trhoch.
 • Na katedre vzniká Laboratórium počítačových sietí (LPS) ako výsledok riešenia výskumných úloh a projektov spolupráce s priemyselnou praxou pod vedením Ing. Františka Jakaba. Hlavným poslaním laboratória je výskum v oblasti sieťových infraštruktúr a prenosu informácií multimediálneho charakteru.
 • Z oddelenia prevádzky výpočtovej techniky vzniká na návrh dekana doc. Ing. A. Čižmára, CSc., Počítačové centrum fakulty elektrotechniky a informatiky, ktorého vedúcim sa stáva Ing. Liberios. Vokorokos.
1997
 •  Nov7 Team pod vedením Ing. Sobotu v rámci projektu INSIDE, v spolupráci s firmou DIGIMAT s.r.o. Martin, úspešne prezentuje virtualizáciu židovskej synagógy Trnavskej galérie J. Koniarka.
 • Na katedre vychádza študentský občasník Lamer obsahujúci príspevky o internetových službách a návodoch k najpoužívanejším unixovým aplikáciám, ktorého šéfredaktorom je Karol Kniewald.
1998
 • Katedra obsahovala 46 pracovníkov - 3 profesorov, 4 docentov, 16 odborných asistentov, 3 vedecko-výskumných pracovníkov, 12 doktorandov a 7 pracovníkov THP organizačne začlenených v štyroch oddeleniach vedených radou katedry, ktorú tvorili:
  1. člen rady katedry pre pedagogiku (prof. Ing. Milan Krokavec, CSc.),
  2. člen rady katedry pre vedu a zahraničné styky (prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc.),
  3. člen rady katedry pre informatizáciu (doc. Ing. Milan Šujanský, CSc.),
  4. vedúci oddelenia Počítačových systémov a sietí (doc. Ing. Ján Bača, CSc.),
  5. vedúci oddelenia Teórie informatiky (doc. Ing. Ján Kollár, CSc.),
  6. vedúci oddelenia Informačných a databázových systémov (doc. Ing. Zdeněk Havlice, CSc.),
  7. vedúci oddelenia Informačných technológií (Ing. Branislav Sobota),
  8. tajomník katedry (K. Repková).
 • pracovisko zabezpečuje študijný smer Výpočtová technika a informatika v inžinierskom štúdiu, ktoré prebieha v troch študijných odboroch: 1. Počítačové systémy a siete, 2. Informačné systémy a technológie a 3. Informatika manažmentu.
 • Ing. Zdeněk Havlice, CSc. (odbor Výpočtová technika a informatika) úspešne obhajuje habilitačnú prednášku k získaniu titulu Docent.
 
1999-2001
 •  Nov7 Fakulta elektrotechniky a informatiky sa od 23. Novembra 1999 stáva prvou regionálnou školou programu Cisco Networking Academy (CNAP) v Slovenskej a Českej republike, ktorého koordinátorom pre Slovenskú republiku je vymenovaný Ing. František Jakab. (neskôr bol za Českú republiku vymenovaný absolvent katedry Ing. Karol Kniewald). Chod akadémie zabezpečujú ďalší študenti katedry Ján Vaľo a Marek Grodný (patria medzi prvých absolventov sieťovej akadémie).
 • Počnúc dňom 9.3.2000 boli oficiálne otvorené priestory Regional Cisco Networking Academy (RCNA) v Košiciach a zároveň sa začal rozvoj programu CNA. Činnosť akadémie je organizovaná v priestoroch katedry v rámci tzv. Spoločného experimentálneho tréningového segmentu SETS na báze technológie ATM – spoločného pracoviska FEI TU, ST, a.s. a firmy elfa, s.r.o.
2003
 •  Vedúcim Katedry počítačov a informatiky sa stáva  doc. Ing. Ján Kollár, CSc. Organizačná štruktúra katedry je postavená na pevných pilieroch profesorov M. Jelšinu, Š. Hudáka, M. Krokavca a docentov J. Baču, M. Šujanského, L. Vokorokosa a Z. Havliceho. Forma štúdia sa postupne mení na trojstupňové, v rámci ktorého katedra zabezpečuje v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni študijný odbor Informatika a navyše v inžinierskom stupni odbory Softvérového a počítačového inžinierstva.
 • Výsledkom nadviazania spolupráce doc. Ing. Zdeňka Havlice, CSc. s praxou je v priestoroch katedry vybudované Laboratórium informačných systémov za finančnej podpory firmy Koger, Sybase a IBM. Laboratórium je určené predovšetkým pre výskum a výučbu v oblasti modelovania životného cyklu programových systémov, systémového prototypovania a bezpečnosti informačných systémov.
2005-2006
2007-2010
 • V rokoch 2007-2008 je v rámci projektu Podpory vzdelávania v 3. stupni štúdia orientovanej na znalostnú ekonomiku a spoločnosť založenú na vedomostiach (Pod3st) vybudovaná multimediálna učebňa A508. Prebieha v nej výučba v rámci kurzov určených pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia a vysokoškolských učiteľov.
 • V rámci spolupráce s praxou sa zamestnanci katedry v dňoch 18. až 19. septembra 2007 na pôde rektorátu Technickej univerzity zúčastňujú podujatia Sybase Developer Day, ktorého súčasťou je sponzorský dar na zakúpenie softvéru firmy Sybase.
 • V roku 2008 sú doc. Ing. Ján Kollár, CSc. a doc. RNDr. Valerie Novitzká, PhD. vymenovaní prezidentom SR za profesorov v odbore Informatika. Ing. František Jakab, PhD. a Ing. Branislav Sobota, PhD. úspešne obhajujú habilitačné prednášky k získaniu titulu Docent v odbore Informatika.
 • Ing. Jaroslav Porubän, PhD. v roku 2009 úspešne obhajuje habilitačnú prednášku k získaniu titulu Docent v odbore Informatika.
 • Ing. Ladislav Samuelis, CSc. v roku 2010 úspešne obhajuje habilitačnú prednášku k získaniu titulu Docent v odbore Informatika.
2011
2012
2013
 •  Nov7 Do funkcie vedúceho katedry Katedry počítačov a informatiky je vymenovaný  doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD. Vzniká nová koncepcia obsahovej náplne predmetov trojstupňového štúdia zabezpečovaných katedrou počítačov a informatiky.
 • Študentovi katedry Zsoltovi Zsókovi sa pod vedením doc. Ing. Ján Genčiho, PhD. podarilo zvíťaziť svojou bakalárskou prácou "Model inteligentnej domácnosti so zameraním na správu spotreby elektrickej energie v prostredí MATLAB" v 6. ročníku prestížnej Súťaži inžinierov 2013 organizovanej študentskou organizáciou BEST a spoločnosťou Schneider Electric Slovakia s.r.o.