Ako prebieha štúdium

Základné informácie

Štúdium v odbore Informatika je organizované do troch stupňov:

​Absolvovaním strednej školy s maturitou splníš požiadavky na podanie prihlášky na bakalárky študijný program. V ďalších stupňoch môžeš pokračovať len po úspešnom ukončení predchádzajúceho stupňa.

Podmienky štúdia, prihlášky a prijatie

Po podaní prihlášky a úspešnom prijatí na štúdium obdržíš doporučenú zásielku s informáciami o zápise.

 • Účasť na zápise, je povinná a nutná k úspešnému začatiu štúdia na KPI
 • V rámci zápisu je potrebné predložiť potvrdenie o zaplatení poplatkov zápisného a školného

Po zápise dostaneš pridelený jedinečný login a obdržíš preukaz ISIC slúžiaci okrem identifikácie tvojej osoby aj na stravovanie a cestovanie. Tiež budeš zaradený do informačného systému MAIS, ktorý slúži na celkový záznam o tvojom štúdiu.

Ako to prebieha?

Každý ročník je rozdelený na dva semestre, zimný a letný. Štúdium prebieha podľa štandardného kreditového systému, čo znamená, že na postup do ďalšieho ročníka musíš získať minimálny počet kreditov. Kredity sa získavajú za každý predmet a minimálny počet kreditov na postup do ďalšieho ročníka je určený študijným poriadkom univerzity.

Základné informácie o priebehu semestra:

 1. Vyučovanie v každom semestri trvá 13 týždňov.
  • Končiace ročníky však majú zväčša skrátený semester, takže to môže byť aj menej, napr. 11.
 2. Posledný týždeň semestra je vždy zápočtový.
  • To znamená, že musíš získať body za zápočet, najčastejšie odovzdávaním zadaní alebo formou testu.
  • Zápočet sú body, ktoré musíš získať na to, aby si mohol ísť na skúšku z predmetu.
  • Minimálny počet bodov je nadpolovičná väčšina.
  • Počty bodov v danom predmete zistíš na prvom cvičení z predmetu, alebo na informačnej stránke predmetu.
 3. Po úspešnom získaní zápočtu príde skúškové obdobie, ktoré zväčša trvá 4 až 6 týždňov.
 4. Počas skúškového obdobia sú z každého predmetu vypísané skúškové termíny.
  • Termíny nájdeš v systéme MAIS.
  • Na termín sa musíš nahlásiť a nie je možné sa z neho odhlásiť 24 hodín pred skúškou.
  • Ak skúšku úspešne zvládneš, výsledky ti budú zapísané v systéme MAIS a získavaš počet kreditov definovaný pre daný predmet.
  • Na úspešné zvládnutie skúšky musíš získať celkovo aspoň 51% bodov zo zápočtu (známka E).
  • Ak skúšku nespravíš (známka FX), je možné ju opakovať ešte dvakrát (prvý a druhý opravný termín).
  • Ak si na termín prihlásený, ale na skúšku neprídeš, ráta sa to ako neúspešný pokus (FX).
 5. Ak nesplníš niektoré podmienky, svet sa nezrúti, no musíš predmet opakovať v ďalšom semestri. To sa môže stať, ak:
  • Nezískaš minimálny počet bodov na zápočet.
  • Skúšku nezvládneš ani na druhý opravný termín.
  • Počas semestra si vymeškal 3 a viac cvičení.
 6. Výhoda toho byť skvelým študentom? Čím skôr spravíš všetky skúšky, tým skôr ti začnú prázdniny! :) Trvanie prázdnin:
  • Letné prázdniny: do polovice septembra.
  • Zimné prázdniny: do polovice februára.

Na konci každého stupňa štúdia (bakalárske, inžinierske aj doktorandské) je štátna skúška, kde obhajuješ svoju záverečnú výskumnú prácu, ktorú píšeš počas:

 • posledných dvoch semestrov v bakalárskom štúdiu,
 • posledných troch semestrov v inžinierskom štúdiu,
 • alebo počas celého doktorandského štúdia.

Na základe výsledkov zo štátnej skúšky dostaneš diplom. Štátna skúška v inižnierskom štúdiu naviac okrem obhajoby práce zahŕňa aj štátnu skúšku z vybraných predmetov inžinierskeho štúdia.

Študijnú a sociálnu agendu pre štúdium zabezpečuje študijné oddelenie fakulty. Pre každý ročník všetkých stupňov štúdia je pridelená jedna referentka študijného oddelenia, u ktorej sa kedykoľvek môžeš informovať ohľadom štúdia, štipendií a pod.

Individuálne štúdium, sociálne prípady

V prípade, že nie si schopný študovať podľa štandardného študijného programu, alebo ti z nejakého dôvodu nevyhovuje, môžeš si písomne požiadať o individuálny študijný plán v zmysle študijného poriadku univerzity.

Sociálne prípady, ktoré nie sú schopné financovania štúdia z vlastných zdrojov môžu požiadať o sociálne štipendium, či študentskú pôžičku. Študenti s najlepšími študijnými výsledkami môžu každoročne získať aj prospechové štipendium. Viac informácií o štipendiách a pôžičkách poskytne študijné oddelenie.

O tom, ako učíme

V rámci štúdia:

 • Využívame moderné vyučovacie metódy a pomôcky zahŕňajúce mobilné zariadenia,
 • Kladieme dôraz na samostatnosť študenta a schopnosť samostatnej tvorivej práce,
 • Podporujeme tímovú prácu na projektoch vývojového a výskumného charakteru,
 • Aplikujeme individuálny prístup vedenia študentov na viacerých predmetoch bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa.

Taktiež sa v rámci štúdia snažíme dbať na spolupráciu s praxou, v ktorej sme najlepší na Slovensku (zdroj: živé projekty KPI, Európsky projekt Vysokoškoláci do praxe). Máme skúsených lektorov, ktorí ťa pripravia na trh práce aj na ďalšie pôsobenie v oblasti výskumu. Čítaj viac prečo študovať u nás.

O štúdiu v obrazoch

Chceš vedieť viac? Chceš vidieť čo zvládnu naši študenti? Pozri si projekty našich študentov a videá na našom YouTube kanáli:

Informačné strediská, knižnica

Súčasťou fakulty sú študijné a informačné strediská (knižnica, PC centrum, ÚVT), ktoré svojim odborným a vedeckým knižným fondom, informačnou, bibliografickou a dokumentačnou činnosťou vytvárajú študentom školy podmienky na úspešné štúdium a vedeckú prácu. Okrem univerzitnej knižníce môžu študenti študovať aj v ďalších knižniciach mesta Košice, či iných mestách. Počítačové centrum fakulty a Ústav výpočtovej techniky poskytuje študentom technologickú podporu pre ich štúdium.

Ak chceš cestovať

Intenzívne podporujeme študentské mobility vo všetkých troch stupňoch štúdia. Študenti majú možnosť zapojiť sa do štúdia na svetových univerzitách v rámci grantových programov:

 • Erasmus plus
 • CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies
 • Kopernicus
 • Študijné programy sprostredkované agentúrou SAIA

V rámci doktorandského štúdia majú doktorandi naviac možnosť zúčastniť sa domácich alebo zahraničných konferencií, či výmenných pobytov v Európe či mimo nej.

Strava, šport, kultúra

Ubytovanie a stravovanie zabezpečujú študentské domovy a jedálne. Študenti a zamestnanci univerzity majú k dispozícii športové centrá - štadión, ihriská, telocvične, tenisový areál, squash centrum, centrá voľného času, bowling club, športové akcie a pod. Pre kultúrne vyžitie majú študenti tiež k dispozícii V-club.