Záverečné práce

Termíny odovzdania záverečných prác

 • Bakalárske práce: 29.05.2020 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 13.5.2020)
 • Diplomové práce: 24.04.2020 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 10.4.2020)
 • Dizertačné práce: koniec marca 2020 (finálna verzia na čítanie pre školiteľa do 15.3.2020)

Všeobecné pokyny pre spracovanie záverečných prác

Organizačná smernica TU o elektronických záverečných prácach je povinná pre fakulty a aj pre študentov TU v Košiciach. Táto smernica určuje postupy zabezpečenia unifikovaného procesu tvorby záverečných prác.

Odovzdanie prác sa riadi pokynom dekana: http://fei.tuke.sk/uploads/cc/d3/ccd3d615f62206a583b35ee871d154f4/PD_FEI...


Vedecký článok a článok v Magazíne KPI

Študent k diplomovej práci odovzdá jeden z dvoch typov článkov:

 1. 6 stranový vedecký príspevok vo formáte zborníka v angličtine
 2. alebo webový príspevok do magazínu KPI v slovenskom jazyku prezentujúci diplomovú prácu pre odbornú verejnosť

Články nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať tak, aby vedúci mal možnosť ich prečítať a zaradiť do posudku, t.j. najneskôr do týždňa pred obhajobou (treba rátať aj s tým, že ak ich vedúci dostane na konci, nemusí stihnúť včas spracovať posudok).

V prípade, že študent aspoň jeden z príspevkov neodovzdá, nemá nárok získať od vedúceho práce v posudku známku lepšiu ako C. Na druhej strane odovzdanie príspevku nie je postačujúcou podmienkou na získanie lepšej známky. Pri bakalárskych prácach je spracovanie článku dobrovoľné.

Nové pravidlá je možné nájsť v systéme Moodle v predmete Diplomový projekt 2. Heslo do predmetu dostanete od svojho školiteľa.

Inštalácia typografického systému LaTeX

Spôsob úplnej inštalácie typografického systému LaTeX na báze distribúcie TeXLive 2010 pre systém Windows s použitím prostredia TeXnicCenter, ako aj súhrn základných zásad prípravy dokumentov v jazyku LaTeX, užitočných aj pre písanie záverečných prác, sú uvedené v súbore

 • LaTeXInstall.pdf

ktorého zdrojová forma “LaTeXInstall.tex” vrátane podadresára s obrázkami je v súbore

 • LaTeXInstall.zip

“LaTeXInstall.tex” možno teda použiť ako test správnej inštalácie a nastavenia profilu LaTeX=>PDF prostredia TeXnicCenter. Pre prácu s typografickým systémom LaTeX odporúčame softvér TeXstudio.

Štruktúra priloženého CD

CD je súčasťou odovzdanej práce a odovzdáva sa spolu so záverečenou prácou. POZOR, ZMENA: Deň pred obhajobami záverečnej práce študent skopíruje obsah priloženého CD do archívu katedry na základe pokynov tajomníka komisie. Katedra tlačenú verziu práce nearchivuje, archivovanie obsahu CD je preto povinné. Pri chýbajúcom CD alebo chýbajúcich povinných častiach obsahu CD študent nebude pripustený k obhajobe. Jedna kópia tlačenej verzie práce bude študentovi vrátená po ukončení obhajoby.

Obsah priloženého CD sa odporúča štruktúrovať do nasledujúcich adresárov (podľa potreby):

 • doc - záverečná práca a prílohy v čitateľnom formáte, vedecký článok v čitateľnom formáte (PDF)
 • tex - zdrojové súbory záverečnej práce, zdrojové súbory vedeckého článku (LaTeX, doc, docx a pod.)
 • lib - dokumentácia k zdrojovému kódu (napr. JavaDoc)
 • bin - spustiteľné resp. inštalovateľné verzie vytvoreného softvéru (napr. bin, exe, apk a pod.)
 • src - zdrojové kódy vytvoreného riešenia (projekty, zdrojové súbory, konfiguračné súbory, a pod.); obsah tohto priečinku zabaľte prosím do ZIP archívu

Ak vytvorené riešenie obsahuje viacero častí (napr. serverovú časť aj klientskú časť) v samostatných projektoch, potom tieto majú byť umiestnené v samostatných podadresároch v adresári src.


Dizertačné skúšky v doktorandskom stupni štúdia

Limit obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške je 20 minút. Súčasťou dizertačnej skúšky je rozprava k tézam dizertačnej práce.

Otázky z okruhu tém z predmetu

Základné vedecké poznatky študijného odboru Informatika (doktorandské štúdium) sú súčasťou študijného plánu doktoranda.

Písomné práce k dizertačnej skúške

Termín predloženia písomnej práce školiteľovi: do konca novembra.

Pokyny k písaniu a šablóny nájdete v univerzálnom sprievodcovi.