Záverečné práce

Termíny odovzdania záverečných prác

  • Bakalárske práce: 26.05.2023 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 12.5.2023)
  • Diplomové práce: 21.04.2023 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 7.4.2023)
  • Dizertačné práce

POZOR: Náhradný a opravný termín štátnych záverečných skúšok (Bc. a Ing.) nebude v septembri, ale až o rok, teda v máji a júni. Naplánujte si podľa toho prácu na záverečnej práci.


Všeobecné pokyny pre spracovanie záverečných prác

Organizačná smernica TU o elektronických záverečných prácach je povinná pre fakulty a aj pre študentov TU v Košiciach. Táto smernica určuje postupy zabezpečenia unifikovaného procesu tvorby záverečných prác.

Metodické usmernenie Ministerstva školstva k záverečným prácam: TU

Pokyny UK TUKE pre zaregistrovanie a tlač záverečnej práce v akad. roku 2021/2022: http://www.lib.tuke.sk/data/Pokyny_ZP.pdf

Požiadavky katedry na záverečné práce a pokyny na vypracovanie: https://theses.kpi.fei.tuke.sk/milestones/

Po registrácii záverečnej práce (ZP) študent zadá požiadavku na jej tlač a viazanie.

Diplomové práce:

Študent potrebuje zadať na tlač minimálne 1 výtlačok ZP, ktorý bude archivovaný v UK TUKE. Ďalšie výtlačky sú voliteľné. Ak sa študent rozhodne pre ďalší výtlačok ZP, pre svoje osobné potreby, bude mu zdarma zaslaný poštou (len územie SR), alebo bude k dispozícii k osobnému prevzatiu formou výdajného okienka UK TUKE. Na katedre ZP nearchivujeme.

Bakalárske práce:

Študent potrebuje zadať na tlač minimálne 2 výtlačky ZP. 1 výtlačok ostáva v UK TUKE na archiváciu. Druhý výtlačok prosíme doručiť pred štátnymi skúškami na katedru (Ing. Zuzana Dubajová, č.d. B502, v neprítomnosti prosím nechajte BP na sekretariáte KPI- p. Švarcová) do 15.6.2022. Tento výtlačok bude potrebovať štátnicová komisia počas prezenčných štátnych záverečných skúšok. Po ich skončení Vám bakalársku prácu vrátime. Na katedre ZP nearchivujeme.


Vedecký článok a článok v Magazíne KPI

Študent k diplomovej práci odovzdá jeden z dvoch typov článkov:

  1. 6 stranový vedecký príspevok vo formáte zborníka v angličtine
  2. alebo webový príspevok do magazínu KPI v slovenskom jazyku prezentujúci diplomovú prácu pre odbornú verejnosť

Články nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať tak, aby vedúci mal možnosť ich prečítať a zaradiť do posudku, t.j. najneskôr do týždňa pred obhajobou (treba rátať aj s tým, že ak ich vedúci dostane na konci, nemusí stihnúť včas spracovať posudok).

V prípade, že študent aspoň jeden z príspevkov neodovzdá, nemá nárok získať od vedúceho práce v posudku známku lepšiu ako C. Na druhej strane odovzdanie príspevku nie je postačujúcou podmienkou na získanie lepšej známky. Pri bakalárskych prácach je spracovanie článku dobrovoľné.

Nové pravidlá je možné nájsť v systéme Moodle v predmete Diplomový projekt 2. Heslo do predmetu dostanete od svojho školiteľa.

Štruktúra priloženého CD

CD je súčasťou odovzdanej práce a odovzdáva sa spolu so záverečenou prácou. Kópia tlačenej verzie práce bude študentovi vrátená po ukončení obhajoby.

Obsah CD musí byť nahratý na katedrovom GitLab-e aj na portále Univerzitnej knižnice. Katedra tlačenú verziu práce nearchivuje, archivovanie obsahu CD je preto povinné.

Obsah priloženého CD sa odporúča štruktúrovať do nasledujúcich adresárov (podľa potreby):

  • doc - záverečná práca a prílohy v čitateľnom formáte, vedecký článok v čitateľnom formáte (PDF)
  • tex - zdrojové súbory záverečnej práce, zdrojové súbory vedeckého článku (LaTeX, doc, docx a pod.)
  • lib - dokumentácia k zdrojovému kódu (napr. JavaDoc)
  • bin - spustiteľné resp. inštalovateľné verzie vytvoreného softvéru (napr. bin, exe, apk a pod.)
  • src - zdrojové kódy vytvoreného riešenia (projekty, zdrojové súbory, konfiguračné súbory, a pod.); obsah tohto priečinku zabaľte prosím do ZIP archívu

Ak vytvorené riešenie obsahuje viacero častí (napr. serverovú časť aj klientskú časť) v samostatných projektoch, potom tieto majú byť umiestnené v samostatných podadresároch v adresári src.


Dizertačné skúšky v doktorandskom stupni štúdia

Limit obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške je 20 minút. Súčasťou dizertačnej skúšky je rozprava k tézam dizertačnej práce.

Otázky z okruhu tém z predmetu

Základné vedecké poznatky študijného odboru Informatika (doktorandské štúdium) sú súčasťou študijného plánu doktoranda.

Písomné práce k dizertačnej skúške

Termín predloženia písomnej práce školiteľovi: do konca novembra.

Pokyny k písaniu a šablóny nájdete v univerzálnom sprievodcovi.