Živé IT projekty

Živé IT projekty banner

Živé IT projekty sú jedinečným vzdelávacím projektom spolupráce univerzít s priemyselnou praxou pod záštitou Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE a združenia Košice IT Valley v rozsahu a forme, ktorá je na Slovensku neobvyklá.

V rámci Živých IT projektov študenti spolupracujú v 4-5 členných tímoch na reálnych IT projektoch po dobu 4 mesiacov (október-január) pod vedením expertov z praxe a univerzity. Výstupom projektov je zvyčajne softvérový prototyp (napr. informačný systém, webové sídlo, mobilná aplikácia, cloudová aplikácia, iot aplikácia, inteligentné rozhranie, elektronická služba). Zadávatelia projektov sú odborníci z praxe, ktorí sú zároveň vlastníci produktu v zmysle rámca SCRUM. Vyvrcholením Živých IT projektov je verejné finále, kde študenti prezentujú vytvorené riešenia pred publikom a porotou prostredníctvom prezentácie v trvaní 2,5 minúty a súťažia o vecné ceny.

Ako sa môžete zapojiť

V prípade záujmu o vedenie tímu zaregistrujte jeden alebo viac projektov prostredníctvom google formulára v termíne do 15. septembra 2023. Kľúčové je, aby bol vo Vašej spoločnosti určený produktový vlastník pre každý projekt, ktorý sa bude študentom venovať aspoň 1x týždenne (nevylučujúc konferenčný hovor). Demo by sa malo konať minimálne každé 3 týždne. Pre zaregistrovanie projektu Vám stačí iba zopár informácií:

  • názov projektu,
  • opis projektu,
  • zoznam odporúčaných technológií (nepovinné),
  • kontaktná osoba (vystupuje ako vlastník produktu, mala by komunikovať so študentmi počas celého riešenia projektu).
  • Tento rok sme sa rozhodli zamerať aj uprednostniť témy pre Vaše mesto, samosprávu a tretí sektor.

Ak máte otázky alebo námety ohľadom Živých IT projektov, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Ako sa vytvárajú tímy, prvé stretnutie

Študenti si vytvárajú tímy samostatne podľa uváženia, rovnako ako si vyberajú tému projektu na základe opisu. My sa snažíme, aby každá zúčastnená spoločnosť mala aspoň jeden projekt, na ktorý budú prihlásení študenti, čo realizujeme predvýberom prihlásených projektov tak, aby počet tímov zodpovedal počtu projektov. Po zložení tímov a výbere projektov vás budú študenti kontaktovať, aby si dohodli prvé stretnutie, na ktorom by ste sa mali dohodnúť spôsob spolupráce. Produktový vlastník by mal zároveň pripraviť prvú verziu backlogu. Projektový tím by mal fungovať podľa agilného rámca SCRUM.

Na čo sa v projektoch sústrediť

Za kľúčové považujeme v projekte vytvorenie funkčného prototypu, ktorý bude overený priamo používaním zákazníkom. Uvedomujeme si dôležitosť inovatívnych myšlienok, no za kľúčové považujeme realizáciu myšlienky, ktorej skutočný potenciál potvrdí používaním zákazník. Preto odporúčame sústrediť sa od začiatku na vytváranie prototypu a jeho priebežné overovanie zákazníkom. Výborný je ten projekt, ktorý si nakoniec zákazník „kúpi“.

Vlastnícke práva

Na vlastníckych právach k výslednému produktu sa dohodnite so študentmi. Rovnako tak urobte v prípade podpisu NDA. Vzhľadom na to, že projekt riešia študenti bezodplatne (pokiaľ sa nedohodnete inak), sú študenti rozhodne spoluvlastníkom výsledného riešenia. My odporúčame aby bolo výsledné riešenie voľne dostupné pre všetkých, vrátane zdrojového kódu s licenciou umožňujúcou používať a upravovať zdrojový kód pre vlastné potreby. V prípade, že sa neviete so študentmi dohodnúť, je vhodným riešením modifikovať obsahovú stránku projektu. Upozorňujeme vás, že medzi spoločnosťou a študentom nie je zamestnanecký pomer (ak ho neuzavriete) a študenti pracujú na projekte na základe slobodnej vôle, ktorú univerzita nemôže ovplyvniť, možeme iba ohodnotiť výsledok.

Mediálni partneri

Lemur logo

Index Mag logo

robime.it logo

Minulé ročníky