Výučbové a laboratórne miestnosti

Kapacita: 72

Vybudované s podporou: Košice IT Valley, Siemens, System Engineering PSE

Vybudovaná na základe spolupráce združenia Košice IT Valley, firmy Siemens Program and System Engineering PSE a Katedry počítačov a informatiky FEI TU v Košiciach.

Kapacita: 15

Vybudované s podporou: Európsky sociálny fond

Vedúci: Ing. Miroslav Michalko PhD.

Vybudované vďaka spolufinancovaniu Európskym sociálnym fondom, projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ITMS 312011F057.

Kapacita: 24

Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov.

Kapacita: 18

Vybudované s podporou: T-Systems a Sun Microsystems

Vedúci: doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.

Laboratórium zabezpečuje výučbu v oblasti návrhu, správy a riešenia problémov operačných systémov. Oblasť výskumu je zameraná na metodológiu návrhu operačných systémov, implementáciu programovacích jazykov a multiagentových aplikácií s hierarchickou štruktúrou mobilných a statických agentov.

Kapacita: 18

Vybudované s podporou: Cisco, Slovenská sporiteľňa, Hewlett Packard, Elfa

Vedúci: doc. Ing. František Jakab PhD.

Laboratórium plní pedagogické a výskumné úlohy v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a riadenia počítačových sietí. Je centrálnym laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco v SR. Je vybavené najmodernejšími komunikačnými technológiami a pripravuje odborníkov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNP.

Kapacita: 20

Vybudované s podporou: Microsoft, Koger, Sybase, IBM

Vedúci: doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.

Laboratórium je určené pre oblasť softvérového inžinierstva – analýzu, návrh a prototypovanie informačných systémov.

Vybudované s podporou: T-Systems Košice

Operačná miestnosť OpenLab-u.

Vybudované s podporou: CISCO

Vedúci: doc. Ing. František Jakab PhD.

Laboratórium plní pedagogické a výskumné úlohy v oblasti návrhu, implementácie, prevádzky a riadenia počítačových sietí. Je centrálnym laboratóriom Sieťového akademického programu Cisco v SR. Je vybavené najmodernejšími komunikačnými technológiami a pripravuje odborníkov na úrovni medzinárodnej certifikácie CCNP.

Kapacita: 12

Vedúci:

Laboratórium je určené na výučbu návrhu počítačových prostriedkov. Výskum je orientovaný na metodológiu počítačového návrhu, testovateľnosť, spoľahlivosť digitálnych obvodov a počítače odolné voči poruchám. Laboratórium je vybavené originálnym mikrokódovým vývojovým a diagnostickým systémom.

Kapacita: 20

Vybudované s podporou: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Laboratórium vzniklo v rámci projektu IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí (Kód ITMS projektu: 26220220123) Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Kapacita: 12

Vybudované s podporou: AT&T

Vedúci: doc. Ing. František Jakab PhD.

Miestnosť pre IoT zrekonštruovaná vďaka podpore spoločnosti AT&T.

Kapacita: 20

Vybudované s podporou: Siemens PSE, Slovakia Supercomputers, Sybase, Microsoft

Vedúci: doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc. , doc. Ing. Branislav Sobota PhD.

Laboratórium je určené pre výskum a výučbu v oblasti softvérového inžinierstva pre aplikácie paralelných, distribuovaných a sieťových počítačových systémov na riešenie výpočtových procesov v oblasti spracovania rozsiahlych grafických údajov a pre podporu všetkých fáz životného cyklu informačných systémov.

Vedúci: doc. Ing. Branislav Sobota PhD.

Laboratórium sa venuje výskumu počitačovej grafiky, virtualnej realite, zmiešanej realite, modelovaniu.