Endor - Laboratórna miestnosť (LabIT4KT-3)

Miestnosť: 
B526
Kapacita: 
20
Sponzori: 
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Vedúci: 
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
Laboratórium vzniklo v rámci projektu IT4KT - Informačné technológie pre prenos znalostí (Kód ITMS projektu: 26220220123) Operačný program: Výskum a vývoj Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe Kód výzvy: OPVaV-2009/2.2/04-SORO

 

Popis:

Výskumné a vývojové laboratórium, určené na analýzu, návrh a prototypovanie logických obvodov. V laboratóriu ďalej prebieha výučba ďalších predmetov v rámci štúdijného odboru Informatika.

 

Technické vybavenie:

  • 20 x Pracovná stanica i5-4440/4GB
  • 22" a 24" LCD
  • MS Windows 7 a Linux
  • Server Cisco C240
  • Switche Cisco 1Gb
  • IP Kamery
  • Altera Kit
  • Interaktívna tabuľa eBeam
  • Projektor, plátno
  • Tlačiareň HP

Predmety:

Fotografie: 
Správcovia: 
Správca: 
Kormaník Tomáš