Vývoj počítačových hier - 1. beh ukončený

V rámci štúdia v štúdijnom programe Informatika sa už niekoľko rokov snažíme do výučby programovania aplikovať princíp výučby programovania pomocou tvorby hier. Cieľom tohto princípu je použiť hry ako motivačný prostriedok, ktorý nám pomáha zvýšiť záujem študentov o programovanie. Študenti sa teda už od prvých ročníkov priamo stretávajú s hrami a tvorbou hier na mnohých programátorských predmetoch. V tých nižších ročníkoch ide samozrejme najčastejšie o riešenie algoritmických úloh, ktoré sú aplikované do herných projektov menšieho rozsahu bez nutnej znalosti špeciálnych technológií alebo knižníc. Najprv vytvárame hry s textovým rozhraním ako napr. Hangman, K (obdoba 2048), textová adventúra alebo Sokoban. Počas výučby objektového programovania majú zasa študenti pripravený návrh hry a jednoduchý herný softvérový rámec (framework), ktorý im umožní viac sa sústrediť na objektový návrh. Vďaka pripravenému návrhu pomôžeme študentom osvojiť si dobré návyky a vďaka jednoduchému hernému softvérovému rámcu im umožníme využiť mieru vlastnej kreativity na to, aby do výslednej hry mohli zapracovať  vlastné nápady. Herný svet používame ako metaforu, v ktorej študenti pracujú s objektami v hre, interagujú a učia sa chápať pojmy z objektového programovania.
 
Novinkou je od školského roku 2015/16 voliteľný predmet Vývoj počítačových hier, ktorý sa počítačovým hrám venuje primárne. Tentokrát sa však počítačovým hrám nevenuje z technologického pohľadu a nie je na ňom prezentovaná žiadna herná knižnica alebo rámec. Venujeme sa počítačovým hrám z pohľadu ich dizajnu. V rámci preberaných tém sa so študentmi rozprávame o tom, ako sa z nápadu, ktorý prejde množstvom iterácií, je prototypovaný a testovaný, stane výsledný produkt. Rozprávame sa o tom, prečo je dobré si samotný návrh najprv overiť a nepustiť sa rovno do jeho implementácie. Rozprávame sa o tom, ako tento návrh overiť a ako vytvoriť prototyp hry. Rozprávame sa o pravidlách, ktoré vytvárajú hernú mechaniku a ovplyvňujú hernú dynamiku, ktorá má priamy vplyv na hráčov zážitok. A rovnako sa rozprávame aj o tom, ako môže hru ovplyvniť príbeh a akými rozličnými spôsobmi ho je možné rozprávať alebo komunikovať.
 
Predmet Vývoj počítačových hier, končí skúškou, ktorá však nie je úplne tradičná. Na začiatku semestra sa študenti rozdelia do tímov, respektíve vytvoria svoje "herné štúdiá". V rámci nich počas celého semestra navrhujú, iterujú a prototypujú vlastný nápad, ktorý následne implementujú a vytvoria tak vlastnú počítačovú hru. Počas skúšky sa všetky herné tímy stretnú a pred porotou a svojimi spolužiakmi prezentujú výsledky svojej práce. Pritom však neprezentujú len to, čo sa naučili na predmete Vývoj počítačových hier, ale vo svojich projektoch študenti aplikovali všetky znalosti, ktoré získali počas bakalárskeho štúdia.
 
Záverečné prezentačné videá si môžete pozrieť na youtube kanáli predmetu.
 
 

Obrázky: