Inžiniersky študijný program Informatika

Študijný program Informatika v inžinierskom stupni štúdia je kľúčovým inžinierskym študijným programom v oblasti informatiky a informačných a komunikačných technológií na TU Košice. Štúdium v inžinierskom stupni je zamerané na univerzitný  výskum a spoluprácu s praxou.

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam predmetov zabezpečovaných KPI  v študijnom programe  Informatika v inžinierskom stupni štúdia spolu s ich zameraním. Po kliknutí na predmet je možné vidieť detaily o danom predmete. Legenda: P = povinný, sp-pv = povinne voliteľný.

1.ročník
Teoretická
informatika
Metodológia
programovania
Počítačové systémy
a bezpečnosť
Softvérové
inžinierstvo
Počítačové
siete
Technológie
Princípy
Diplom. práca
a semináre
Distribuované
systémy
Počítačová
grafika
Aktuálne
trendy v inf. 1
Sémantika
progr. jazykov
Vývoj DSL
Evolúcia softv.
systémov
Riešenie probl.
infraštruktúr
Spracovanie
údajov
Tímový
projekt
Teória typov
Funkcionálne
programovanie
Čísl. systémy a
jazyk VHDL
Inžinierstvo
požiadaviek
Smerovacie
algoritmy v PS
Modelovanie a
simulácia
Výskumné metódy
v informatike
Stochastické
modelovanie
Cloudové
systémy
Systémy
VR
Aktuálne
trendy v inf. 2
Logika pre
informatikov
Meta
programovanie
Paralelné poč.
systémy
Modelovanie a
prototypovanie
Technológie
prep. sietí
Verifikovaný
vývoj systémov
Diplomový
projekt 1
2.ročník
Distribuované
systémy
Vývoj DSL
Počítačová
grafika
Funkckonálne
programovanie
Čísl. systémy a
jazyk VHDL
Evolúcia softv.
systémov
Riešenie probl.
infraštruktúr
Spracovanie
údajov
Teória typov
Paralelné
programovanie
Bezpečnosť IK
systémov
Inžinierstvo
požiadaviek
Smerovacie
algoritmy v PS
Modelovanie a
simulácia
Diplomový
projekt 2
Nápoveda: Pre zobrazenie detailov kliknite na názov predmetu
Vysvetlivky:
 
  plná čiara - povinný predmet
 
  čiarkovaná - povinne voliteľný predmet
Diplomová
práca

Všetky povinne voliteľné predmety majú limitovanú kapacitu. Študenti sú na ne prijímaní prioritne na základe výsledkov predošlého štúdia.