Archív projektov

Mobilitné projekty

ERASMUS+ KA1 2015-1-SK01-KA107-008876
1. september 2015 do 31. august 2017

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.

Vedeckovýskumné projekty

VEGA 1/0766/14
1. január 2014 do 31. január 2016


Vedúci projektu:
doc. Ing. Juraj Gazda PhD.
FEI grant FEI-2015-5
1. január 2015 do 31. december 2016


The goal of this project is to provide deep handwriting analysis and investigate whether handwriting can be used for diagnosis and monitoring of hepatic encephalopathy and whether there exist correlation between handwriting and other biomarkers in hepatic encephalopathy. The number of novel signal processing algorithms, which reveal alteration in handwriting more accurately than existing approaches, are proposed, giving rise to new group of handwriting features. The robust feature selection algorithms select the optimal subset of these features, which are fed into non-parametric regression and classification algorithms, mapping the signal processing algorithm outputs to stage of hepatic encephalopathy.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. január 2016 do 30. november 2016

Usability makes the work with user interfaces better and more effective in all domains. Domain usability is an aspect of general usability, which deals with the domain content of user interfaces from the terminological point of view. If there are incorrect terms in the user interface, or it contains grammatical or stylistical errors, its usability is lowered.

The main goal of this project is to design a method and tools, which would support the development of usable user interfaces from the domain point of view. This way we want to contribute to the development of better and more human-friendly user interfaces.

This goal requires the identification of methods for evaluating the usability of user interfaces and metrics, which are used in this evaluation. Consequently, the design of metrics and automatized method for evaluating domain usability of user interfaces is needed.

Vedúci projektu:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. január 2016 do 30. november 2016

Použiteľnosť zlepšuje a zefektívňuje prácu s používateľskými rozhraniami vo všetkých doménach. Doménová použiteľnosť je stránka použiteľnosti, ktorá sa zaoberá doménovým obsahom používateľských rozhraní po terminologickej stránke. Ak nie sú použité správne pojmy alebo rozhanie obsahuje gramatické či štylistické chyby, jeho použiteľnosť sa znižuje.

Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj použiteľných rozhraní po doménovej stránke. Touto cestou chceme prispieť k vývoju lepších, človeku priateľskejších používateľských rozhraní.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu metód pre hodnotenie použiteľnosti používateľských rozhraní a metrík, ktoré sa na toto hodnotenie používajú a následný návrh metrík a automatizovanej metódy pre hodnotenie doménovej použiteľnosti používateľských rozhraní.

Vedúci projektu:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
ERDF 26220220123
1. december 2010 do 30. september 2014

Projekt ERDF č. 26220220123
Web Portál IT4KT
https://it4kt.kpi.fei.tuke.sk/

Riešiteľ:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
FEI FEI-2015-18
1. január 2016 do 31. december 2016

Spoločenská prax si vyžaduje neustály vývoj rozsiahlych komplexných programových systémov. Jedným z najdôležitejších cieľov softvérového inžinierstva je vývoj spoľahlivých programových systémov, ktoré poskytujú očakávané výsledky podľa požadovaného správania. Komplexné systémy sú zložené z komponentov, ktoré sú vyvíjané nezávisle, často v rôznych programovacích jazykoch a paradigmách. Zároveň musia byť vzájomne prepojené tak, že ich kooperáciou sa dosiahne očakávané správanie celého systému. Preto interakcie medzi komponentmi, kontrakty a závislosti sú kľúčovým pojmom v komplexnom systéme. Konštrukcia verifikovateľného modelu správania sa komponentových systémov je dôležitou súčasťou formulácie behaviorálnych modelov komplexných systémov. V tomto projekte navrhneme explicitné koalgebraické modely, metódy verifikácie a postupy, ktoré sa použijú pri sledovaní správania komplexných programových systémov. Tým projekt prispeje k teoretickým aj praktickým aspektom softvérového inžinierstva.

Vedúci projektu:
Ing. William Steingartner PhD.
FEI grant FEI-2017-47
1. január 2018 do 31. december 2018
V súčasnej informačnej spoločnosti je počítačová bezpečnosť nesporne veľmi aktuálnou oblasťou výskumu. V tejto oblasti musí byť obzvlášť kladený dôraz na návrh a vývoj spoľahlivých a bezpečných programových systémov. Jednou z možností ich vývoja je využitie komponentových systémov. V tomto projekte rozšírime pasívnu rolu IDS na aktívnu (t.j. automatizované reakcie systému na detegované sieťové narušenie). Na to využijeme inteligentnú BDI architektúru, ktorú navrhneme pre naše účely. Pri návrhu takejto architektúry musí byť obzvlášť kladený dôraz na jej korektnosť a spoľahlivosť. To bude zaručené využitím vhodných verifikačných formálnych metód. Navrhnutú architektúru implementujeme ako komponentový systém, kde jednotlivé komponenty budú predstavovať funkčné jednotky BDI architektúry. Ďalším cieľom bude vytvorenie vhodného používateľského rozhrania prostredníctvom systémov virtuálnej reality kvôli empirickému overovaniu práce s navrhnutým systémom.
Vedúci projektu:
Ing. Ján Perháč PhD.
APVV SK-PT-2015-0037
1. január 2016 do 31. december 2017

Cieľom projektu je naštudovanie a návrh techník, ktoré umožnia programátorom rozhodovať o svojich programoch v zmysle spotreby energie na základe vybraných modelov. Naviac plánujeme vyvinúť nástroje na vytváranie energetického profilu, detektory energetických chýb, vzory refaktorizácie s cieľom zmeniť spotrebu energie, testvéry zamerané na spotrebu energie a optimalizovače spotreby energie, pomocou ktorých nástrojov poukážeme na vzťah medzi zdrojovým kódom a spotrebou energie a na to, že sa to dá optimalizovať. Naše techniky a nástroje overíme na reálnych aplikáciách.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
Grant FEI FEI-2015-23
1. január 2017 do 31. december 2017

Domain-specific programming languages (DSL) provide a way to reduce the gap between problem solution described in terms of domain and its implementation executable by computer. Development of such languages is, however, still complex and tedious task.

The goal of the project is to design methods and tools that would support development of DSLs using formalized patterns — well-established solutions to common problems. Patterns would represent knowledge in the area of language design and implementation in a form that can be easily applied to development of a new language.

This would require identification of common patterns of language design and implementation and design of methods and tools for their utilization during development process. This includes methods for language specification based on pattern selection and combination and also automatized suggestion of patterns suitable for solved problems.

Vedúci projektu:
Ing. Sergej Chodarev PhD.
APVV MVTS SK-AT-0024–12
1. január 2013 do 31. december 2014

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
VEGA 1/0341/13
1. január 2013 do 31. december 2015

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
ERDF 26220120030
1. január 2010 do 31. december 2013

Projekt ERDF č. 26220120030

Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
APVV APVV-0342- 11
1. január 2013 do 31. december 2015

Projekt sa zameriava na výskum viacslovných pomenovaní (VP) s najmenej dvomi autosyntagmatickými komponentmi, ktoré majú nefrazeologický a neterminologický charakter (resp. sú determinologizované) a používajú sa v bežnej komunikácii, napr. základná škola, sprchovací kút, dať prednosť. Tento druh lexém doteraz nebol komplexne lexikograficky
spracovaný (ani v slavistike, ani v iných lingvistikách).

Úlohou TUKE je poskytnúť podporu pri počítačovom spracovaní vstupných dát a spracovaní štatistík.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
APVV SK-PT-2015-0037
1. január 2016 do 31. december 2017

The goal of this project is to study and propose novel techniques to provide programmers with models that will allow them to reason about their programs in terms of energy consumption. Moreover, we aim to develop tools, like energy profilers, energy smell detectors, energy refactorings, energy testing frameworks, and energy optimizations, so that abnormal energy consumption can be related to a program’s source code and optimized. We will validate such techniques and tools with real-world applications.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
Grant FEI FEI-2015-23
1. január 2017 do 31. december 2017

Doménovo-špecifické jazyky poskytujú spôsob zmenšiť medzeru medzi riešením problému vyjadreným v pojmoch domény a jeho implementáciou vykonateľnou na počítači. Vývoj takýchto jazykov je však stále zložitou a zdĺhavou úlohou.

Cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj doménovo-špecifických jazykov pomocou formalizovaných vzorov — osvedčených riešení pre často sa vyskytujúce problémy. Vzory budú reprezentovať znalosti z oblasti návrhu a implementácie jazykov v podobe, ktorá môže byť jednoducho aplikovaná pri vývoji nového jazyka.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu bežných vzorov v návrhu a implementácii jazykov a návrh metód a nástrojov pre ich využitie v procese vývoja jazyka. To zahŕňa metódy špecifikácie jazykov pomocou voľby a kombinácie vzorov a prípadne automatizované navrhovanie vzorov vhodných pre riešené problémy.

Vedúci projektu:
Ing. Sergej Chodarev PhD.

Vzdelávacie projekty

ITMS 26110230070
1. január 2013 do 30. september 2015

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070

Riešiteľ:
doc. Ing. Anton Baláž PhD.
ITMS 26110230086
1. september 2013 do 30. jún 2015
Riešiteľ:
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
ITMS 26110230093
1. január 2013 do 30. september 2015

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS:26110230093

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Ján Genči PhD.
KEGA 050TUKE-4/2013
1. január 2013 do 31. december 2014

KEGA č. 050TUKE-4/2013

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
KEGA 047TUKE-4/2016
1. január 2016 do 31. december 2018

Strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre integráciu výučby procesov softvérového inžinierstva do predmetov výučby programovania na vysokých školách v študijných programoch zameraných na informatiku a informačné technológie. V súčasnosti je v informatických študijných programoch mnohokrát oddeľovaná výučba programovania od procesnej stránky tvorby softvéru. Pri vývoji softvérových systémov v praxi sú však princípy, technológie a procesy neodlúčiteľné a sú systematicky aplikované počas celého trvania vývoja softvéru. Vychádzajúc z aktuálneho stavu na vysokých školách, v tomto projekte sa sústredíme na hľadanie nových metód a foriem vyučovania predmetov o tvorbe softvéru, ktoré umožnia prepojenie výučby programovania, technológií a procesov vývoja softvéru do harmonického celku. Tomuto bude podriadená nielen inovácia obsahovej stránky viacerých predmetov ale budeme sa výrazne sústrediť aj na vytváranie nástrojovej podpory, ktorá odbremení učiteľa od nekreatívnych a časovo náročných úloh. V oblasti návrhu a vytvárania nástrojov pre podporu metód vyučovania programovania sa zameriame na otázku simulácie procesov softvérového inžinierstva počas vytvárania softvérového produktu študentom. Simulácia bude v riešenom projekte zastupovať členov projektového tímu, vrátane projektového manažéra, ktorý bude dozerať na plnenie úloh a postup v rámci definovaného procesu. Nástrojová podpora umožní automatizovať získavanie okamžitej spätnej väzby pre študenta a vytvorí pre vyučujúceho priestor na individuálne venovanie sa študentovi.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
KEGA 019TUKE-4/2014
1. január 2014 do 31. december 2016


Vedúci projektu:
doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
KEGA 047TUKE-4/2016
1. január 2016 do 31. december 2018

The strategic objective of the project is to search for new methods, forms and technologies enabling integration of teaching of software engineering processes into the programming courses at universities in computer science and information technology curricula. Currently, in the information technology courses, teaching of programming is often separated from the procedural aspect of software development. However, in practice, when developing software systems the technologies, principles and processes are inseparable and they are applied systematically throughout the whole software development process. Based on the current state of teaching at universities, in this project we will systematically focus on exploring new methods and forms of teaching software development courses, which would allow teaching of programming, technologies and processes of software development as a single harmonious unit. Building on the previous statements, we propose that the innovation of content of many software development courses is equally important as the creation of tool support that relieves teachers from uncreative and time-consuming tasks. To support programming teaching methods in the area of designing and developing tools, we will focus on the issue of simulation of software engineering process during student’s development of a software product. In the project solution, the simulation will represent members of the project team, including project manager, who will monitor and supervise the completion of tasks and procedures in the context of the defined process. The tool support will enable automation of providing immediate feedback for students, thus providing the teacher more time for individual approach to the student.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
KEGA 008TUKE-4/2013
1. január 2013 do 31. december 2015


Vedúci projektu:
prof. Ing. Liberios Vokorokos PhD.
KEGA 077TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

Rozvoj informatiky v súčasnosti priamo i nepriamo významne ovplyvňuje takmer všetky vedné disciplíny, najmä oblasť nových informačných, komunikačných a sieťových technológií. Osobitný význam majú rozmanité aplikácie vložených a počítačových systémov pri tvorbe, projektovaní, transformácii a automatizácii informačných a riadiacich systémov. Na úspešné zvládnutie úlohy projektovania takýchto systémov absolvent študijného programu Informatika musí byť oboznámený tak s hardvérovou, ako aj so softvérovou stránkou riešenia. Očakávame, že prehĺbenie vzájomného prepojenia predmetov počítačového a softvérového inžinierstva prinesie zvýšenie kvality prípravy študentov študijného programu Informatika. Preto strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre transfer znalostí z počítačového inžinierstva do predmetov softvérového inžinierstva a vice versa za pomoci vhodnej hardvérovej platformy (KPIkitu). Riešenie bude sledovať dva hlavné ciele, a to technické zabezpečenie novej formy výučby vybraných softvérovo, resp. hardvérovo orientovaných predmetov a vytvorenie návodov a množiny príkladov na použitie KPIkitu. Študenti si budú môcť za pomoci KPIkitu realizovať pragmatické projektové úlohy, definované príslušným predmetom s praktickým využitím výsledku, čo podľa očakávania riešiteľského kolektívu bude mať pozitívny dopad na kvalitu vzdelávania v študijnom programe Informatika.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
KEGA 077TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017


Vedúci projektu:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
KEGA 083TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

The project focuses on the use of advaced methods and virtual reality technologies as progressive technologies in HCI (Human Computer Interaction) context for better, easier, faster and more attractive understanding of handicapped peoples education in those directions, which are characterized by tighter concepts. The project is a conceptual continuation of the previous pilot project. First goal is the creation of experimental workplace for validation of these technologies with subsequent impact to special pedagogical praxis. Next goal is a creation of software and support means of presentations either for desktop computers or mobile devices and the creation/extension of web page to access the developed software, procedures and examples. Particular attention is given to link these technologies with the educational process in the hearing-impaired persons and persons with multiple disabilities. It is assumed that this way will get better, faster and easier to understand the basic communication methods for these peoples, it increase their ability to correct practical application and integration into modern information society.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
KEGA 083TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

Projekt je zameraný na využitie pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby handicapovaných osôb v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Projekt je koncepčným pokračovaním predchádzajúceho pilotného projektu. Čiastkovým cieľom je vytvorenie experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Ďalším cieľom je vytvorenie podporných programových a prezentačných prostriedkov ako pre klasické, tak pre mobilné technológie a vytvorenie/dotvorenie web-stránky na sprístupnenie vyvinutého programového vybavenia, postupov a príkladov. Osobitná pozornosť je venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom v oblasti sluchovo-postihnutých osôb a osôb s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad že sa takto dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód týmito osobami, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.