Archív projektov

Mobility projects

ERASMUS+ KA1 2015-1-SK01-KA107-008876
1. September 2015 to 31. August 2017

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Project Coordinator of KPI:
Ing. Csaba Szabó PhD.

Scientific projects

VEGA 1/0766/14
1. January 2014 to 31. January 2016


Principal Investigator:
doc. Ing. Juraj Gazda PhD.
FEI grant FEI-2015-5
1. January 2015 to 31. December 2016


The goal of this project is to provide deep handwriting analysis and investigate whether handwriting can be used for diagnosis and monitoring of hepatic encephalopathy and whether there exist correlation between handwriting and other biomarkers in hepatic encephalopathy. The number of novel signal processing algorithms, which reveal alteration in handwriting more accurately than existing approaches, are proposed, giving rise to new group of handwriting features. The robust feature selection algorithms select the optimal subset of these features, which are fed into non-parametric regression and classification algorithms, mapping the signal processing algorithm outputs to stage of hepatic encephalopathy.

Principal Investigator:
doc. Ing. Peter Drotár PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. January 2016 to 30. November 2016

Usability makes the work with user interfaces better and more effective in all domains. Domain usability is an aspect of general usability, which deals with the domain content of user interfaces from the terminological point of view. If there are incorrect terms in the user interface, or it contains grammatical or stylistical errors, its usability is lowered.

The main goal of this project is to design a method and tools, which would support the development of usable user interfaces from the domain point of view. This way we want to contribute to the development of better and more human-friendly user interfaces.

This goal requires the identification of methods for evaluating the usability of user interfaces and metrics, which are used in this evaluation. Consequently, the design of metrics and automatized method for evaluating domain usability of user interfaces is needed.

Principal Investigator:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. January 2016 to 30. November 2016

Použiteľnosť zlepšuje a zefektívňuje prácu s používateľskými rozhraniami vo všetkých doménach. Doménová použiteľnosť je stránka použiteľnosti, ktorá sa zaoberá doménovým obsahom používateľských rozhraní po terminologickej stránke. Ak nie sú použité správne pojmy alebo rozhanie obsahuje gramatické či štylistické chyby, jeho použiteľnosť sa znižuje.

Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj použiteľných rozhraní po doménovej stránke. Touto cestou chceme prispieť k vývoju lepších, človeku priateľskejších používateľských rozhraní.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu metód pre hodnotenie použiteľnosti používateľských rozhraní a metrík, ktoré sa na toto hodnotenie používajú a následný návrh metrík a automatizovanej metódy pre hodnotenie doménovej použiteľnosti používateľských rozhraní.

Principal Investigator:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
ERDF 26220220123
1. December 2010 to 30. September 2014

Projekt ERDF č. 26220220123
Web Portál IT4KT
https://it4kt.kpi.fei.tuke.sk/

Participant:
Ing. Norbert Ádám PhD.
FEI FEI-2015-18
1. January 2016 to 31. December 2016

Spoločenská prax si vyžaduje neustály vývoj rozsiahlych komplexných programových systémov. Jedným z najdôležitejších cieľov softvérového inžinierstva je vývoj spoľahlivých programových systémov, ktoré poskytujú očakávané výsledky podľa požadovaného správania. Komplexné systémy sú zložené z komponentov, ktoré sú vyvíjané nezávisle, často v rôznych programovacích jazykoch a paradigmách. Zároveň musia byť vzájomne prepojené tak, že ich kooperáciou sa dosiahne očakávané správanie celého systému. Preto interakcie medzi komponentmi, kontrakty a závislosti sú kľúčovým pojmom v komplexnom systéme. Konštrukcia verifikovateľného modelu správania sa komponentových systémov je dôležitou súčasťou formulácie behaviorálnych modelov komplexných systémov. V tomto projekte navrhneme explicitné koalgebraické modely, metódy verifikácie a postupy, ktoré sa použijú pri sledovaní správania komplexných programových systémov. Tým projekt prispeje k teoretickým aj praktickým aspektom softvérového inžinierstva.

Principal Investigator:
Ing. William Steingartner PhD.
APVV MVTS SK-AT-0024–12
1. January 2013 to 31. December 2014

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Principal Investigator:
Ing. Csaba Szabó PhD.
VEGA 1/0341/13
1. January 2013 to 31. December 2015

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Principal Investigator:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
ERDF 26220120030
1. January 2010 to 31. December 2013

Projekt ERDF č. 26220120030

Principal Investigator:
prof. Ing. Ján Kollár CSc.
APVV APVV-0342- 11
1. January 2013 to 31. December 2015

Projekt sa zameriava na výskum viacslovných pomenovaní (VP) s najmenej dvomi autosyntagmatickými komponentmi, ktoré majú nefrazeologický a neterminologický charakter (resp. sú determinologizované) a používajú sa v bežnej komunikácii, napr. základná škola, sprchovací kút, dať prednosť. Tento druh lexém doteraz nebol komplexne lexikograficky
spracovaný (ani v slavistike, ani v iných lingvistikách).

Úlohou TUKE je poskytnúť podporu pri počítačovom spracovaní vstupných dát a spracovaní štatistík.

Co-Principal Investigator:
doc. Ing. František Jakab PhD.

Educational projects

ITMS 26110230070
1. January 2013 to 30. September 2015

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070

Participant:
Ing. Anton Baláž PhD.
ITMS 26110230086
1. September 2013 to 30. June 2015
Participant:
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
ITMS 26110230093
1. January 2013 to 30. September 2015

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS:26110230093

Project Coordinator of KPI:
doc. Ing. Ján Genči PhD.
KEGA 050TUKE-4/2013
1. January 2013 to 31. December 2014

KEGA č. 050TUKE-4/2013

Principal Investigator:
Ing. Csaba Szabó PhD.
KEGA 019TUKE-4/2014
1. January 2014 to 31. December 2016


Principal Investigator:
doc. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
KEGA 008TUKE-4/2013
1. January 2013 to 31. December 2015


Principal Investigator:
prof. Ing. Liberios Vokorokos PhD.