Archív projektov

Iné projekty

Akcia Rakúsko-Slovensko, SAIA, iniciatívny projekt 2019-10-15-003
1. marec 2020 do 28. február 2021

The main goal of this project is to investigate the construction and behavior of component-based systems to ensure their reliability and desired behavior. To ensure the reliable execution of a complex program system composed of components, not only its static construction but also its dynamic behavior plays an important role. Thus the meaning of the basic concepts has to be precisely understood and rigorous rules have to be followed. However, while the construction of component-based program systems is well described in various publications with respect to practical aspects for working programmers, only a few publications define the construction of component-based systems formally. This research is based on the expertise of the Slovak partner on the categorical semantics of programs, on the expertise of the Austrian partner on logical system modeling and analysis, and on the fruitful cooperation of both partners in a previous collaboration project.

Vedúci projektu:
doc. Ing. William Steingartner PhD.
APVV SK-AT-2017-0012
1. január 2018 do 31. december 2019

Predkladáme bilaterálny kooperatívny projekt pre inovatívne aplikácie technológií, ktorých základom je sémantika formálnych jazykov (programovacích jazykov, jazyka predikátovej logiky a pod.). Projekt je zameraný  na vzdelávanie študentov vysokých škôl v oblasti formálnych modelov v informatike. Tento výskum vychádza z odborných skúseností oboch zúčastnených partnerov, ktoré získali vo svojom hlavnom výskume a projektovej činnosti. Slovenský partner je uznávaným expertom v oblasti formálnej sémantiky programovacích jazykov. Vychádzame z jeho výsledkov, akým je napr. nástroj, ktorý reprezentuje vykonávanie programu sémantickou metódou na báze teórie kategórií. Rakúsky partner má rozsiahle skúsenosti s logikou a formálnymi metódami v informatike, napr. pri vývoji softvérových nástrojov pre počítačovú podporu špecifikácie a verifikácie programov. Tieto vychádzajú z formálnej sémantiky programov. Počas našej navrhovanej spolupráce plánujeme  prepojiť teóriu s praxou, nadväzujúc na naše výskumné oblasti, ktoré umožnia napríklad rakúskej strane integrovať  nové vizualizačné postupy do svojich softvérových nástrojov, a tiež umožnia slovenskej strane nájsť nové, ešte nepreskúmané oblasti využitia pre ich doterajšie výsledky výskumu. Plánujeme realizovať výskum, a to obzvlášť na nových modeloch operačnej interpretácie vyhodnocovania logických formúl predikátovej logiky. Cieľom je pomôcť taktiež študentom pochopiť , ako sa správajú komplexné formuly v procese špecifikácie a verifikácie počítačových programov.

Vedúci projektu:
doc. Ing. William Steingartner PhD.

Mobilitné projekty

ERASMUS+ KA1 2015-1-SK01-KA107-008876
1. september 2015 do 31. august 2017

2015-1-SK01-KA107-008876 - Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerských krajín
Partner: Faculty of Computer and Information Sciences, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.

Vedeckovýskumné projekty

VEGA 1/0766/14
1. január 2014 do 31. január 2016


Vedúci projektu:
prof. Ing. Juraj Gazda PhD.
FEI grant FEI-2015-5
1. január 2015 do 31. december 2016


The goal of this project is to provide deep handwriting analysis and investigate whether handwriting can be used for diagnosis and monitoring of hepatic encephalopathy and whether there exist correlation between handwriting and other biomarkers in hepatic encephalopathy. The number of novel signal processing algorithms, which reveal alteration in handwriting more accurately than existing approaches, are proposed, giving rise to new group of handwriting features. The robust feature selection algorithms select the optimal subset of these features, which are fed into non-parametric regression and classification algorithms, mapping the signal processing algorithm outputs to stage of hepatic encephalopathy.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV APVV-16-0211
1. júl 2017 do 31. december 2020

The goal of this project is to provide deep speech and handwriting analysis and investigate whether speech and handwriting can be used for diagnosis and monitoring of hepatic encephalopathy and whether there exists relationship between speech, handwriting and other biomarkers in hepatic encephalopathy. The number of novel signal processing algorithms, which reveal alteration in handwriting and speech more accurately than existing approaches, are proposed, giving rise to new group of features. The robust feature selection algorithms select the optimal subset of these features, which are fed into non-parametric regression and classification algorithms, mapping the signal processing algorithm outputs to stage of hepatic encephalopathy. Even though proposed project is focused on particular disease, we expect that some of the outputs, such as new features will be applicable also for other diseases.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV APVV-16-0202
1. júl 2017 do 30. jún 2021

Technological advancements based on mixed reality (MR) offer various challenges for research and medical treatment. The project focuses on two objectives related to healthy subjects and hemiparetic patients after stroke. First, we will test the hypothesis whether cognitive training using appropriately designed MR environment will enhance perceptual and cognitive performance in healthy subjects. This will be tested by computerized psychological experiments as well as by measuring event-related potentials or ERPs. Second, we will test the hypothesis whether experience with training in MR (in combination with motor-imagery based brain-computer interface developed by us) will enhance oscillatory sensory-motor rhythms. This will be tested by measuring subject’s EEG activity before and after each training session, clinical testing, as well as by the questionnaires aiming to learn about human factors including mental fatigue, motivation, irritation or sleepiness due to training. In both objectives, we will design and implement a set of testing procedures, carry out a battery of dedicated experiments, and critically evaluate the results with the goal to validate MR designs.

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. január 2016 do 30. november 2016

Usability makes the work with user interfaces better and more effective in all domains. Domain usability is an aspect of general usability, which deals with the domain content of user interfaces from the terminological point of view. If there are incorrect terms in the user interface, or it contains grammatical or stylistical errors, its usability is lowered.

The main goal of this project is to design a method and tools, which would support the development of usable user interfaces from the domain point of view. This way we want to contribute to the development of better and more human-friendly user interfaces.

This goal requires the identification of methods for evaluating the usability of user interfaces and metrics, which are used in this evaluation. Consequently, the design of metrics and automatized method for evaluating domain usability of user interfaces is needed.

Vedúci projektu:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
Granty FEI UKE FEI-2015-16
1. január 2016 do 30. november 2016

Použiteľnosť zlepšuje a zefektívňuje prácu s používateľskými rozhraniami vo všetkých doménach. Doménová použiteľnosť je stránka použiteľnosti, ktorá sa zaoberá doménovým obsahom používateľských rozhraní po terminologickej stránke. Ak nie sú použité správne pojmy alebo rozhanie obsahuje gramatické či štylistické chyby, jeho použiteľnosť sa znižuje.

Hlavným cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj použiteľných rozhraní po doménovej stránke. Touto cestou chceme prispieť k vývoju lepších, človeku priateľskejších používateľských rozhraní.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu metód pre hodnotenie použiteľnosti používateľských rozhraní a metrík, ktoré sa na toto hodnotenie používajú a následný návrh metrík a automatizovanej metódy pre hodnotenie doménovej použiteľnosti používateľských rozhraní.

Vedúci projektu:
Ing. Michaela Bačíková PhD.
KEGA 003TUKE-4/2017
1. január 2017 do 31. december 2019

Hlavným cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre integráciu výučby v oblasti bezpečnosti do predmetov na vysokých školách v študijných programoch zameraných na informatiku a informačné technológie. V súčasnoti je v informatických štúdijných programoch častokrát oddeľovaná výučba bezpečnosti IT vzhľadom k používaniu IT resp. k vytváraniu nových systémov, architektúr. Pri vývoji softvérových systémov alebo iných systémov IT v praxi sú však princípy, technológie a procesy neodlúčiteľné a sú systematicky aplikovateľné počas celého trvania vývoja softvéru vrátane riešenia otázok bezpečnosti. Vychádzajúc z aktuálneho stavu na vysokých školách v tomto projekte sa sústredime na hľadanie nových metód a foriem vyučovania predmetov v oblasti bezpečnosti IT, ktoré umožnia lepšie prepojenie ostatných predmetov štúdijného programu Informatika a bezpečnosti do harmonického celku. Tomuto bude podriadená nielen inovácia obsahovej stránky niektorých predmetov ale sústredíme sa aj na vytváranie nástrojovej podpory, ktorá odbremení učiteľa od nekreatívnych a časovo náročných úloh. Je možné očakávať, že prehĺbenie vzájomného prepojenia predmetov Informatiky, počítačového a softvérového inžinierstva vzhľadom k otázkam bezpečnosti IKT(informačné a komunikačné technológie) prinesie zvýšenie kvality prípravy študentov štúdijného programu Informatika. Preto strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre transfér znalostí z oblasti bezpečnosti do ostatných predmetov študijných programov za pomoci vhodnej platformy smerom k strategickým požiadavkám praxe. Študenti budú môcť realizovať pragmatické projektové úlohy, definované príslušným predmetom s praktickým využitím výsledku, čo podľa očakávania riešiteľského kolektívu bude mať pozitívny dopad na kvalitu vzdelávania v študijnom programe Informatika.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Anton Baláž PhD.
KEGA 003TUKE-4/2017
1. január 2017 do 31. december 2019

The increasing development of information society and its globalization is growing proportionally with the need to appropriately secure information and communication technologies. In this context, in the area of computer security there is an increasing demand for highly qualified professionals, where the current demand exceeds the offers of the labor market. Such a disproportion exerts high requirements on education in the area of security of particular university study programs. In order to successfully handle such a task, it is necessary to consider specialized university courses within the educational process along with an arising need for a close relation between particular courses of the study program. It may be expected that the deepening of the mutual relation between Informatics courses and the computer and software engineering, regarding security issues of the ICT (Information and Communication Technologies), will result in the increased quality of student preparation of the Informatics program. This is why the strategic goal of this project is to search for new methods, forms and technologies to transfer knowledge from the area of security to courses of the other study programs, using a suitable platform towards strategic requirements of the labor market. The solution will be implemented regarding the main goals, namely the innovation of the study Informatics program at the DCCI FEEI TUKE towards the issues of the ICT security, technical ensuring of the new education form in selected courses, and the creation of guides and examples for a practical application of the security knowledge towards the other courses. Students will be able to implement pragmatic project tasks, defined by the corresponding course, with a practical usethe result. As expected by the research team, this will have a positive impact on the quality of the education in the Informatics study program.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Anton Baláž PhD.
COST CA15140
9. marec 2016 do 31. január 2020

Nature-inspired search and optimisation heuristics are easy to implement and apply to new problems. However, in order to achieve good performance it is usually necessary to adjust them to the problem at hand. Theoretical foundations for the understanding of such approaches have been built very successfully in the past 20 years but there is a huge disconnect between the theoretical basis and practical applications. The development of powerful analytical tools, significant insights in general limitations of different types of nature-inspired optimisation methods and the development of more practically relevant perspectives for theoretical analysis have brought impressive advances to the theory-side of the field. However, so far impact on the application-side has been limited and few people in the diverse potential application areas have benefitted from these advances.

The main objective of the COST Action is to bridge this gap and improve the applicability of all kinds of nature-inspired optimisation methods. It aims at making theoretical insights more accessible and practical by creating a platform where theoreticians and practitioners can meet and exchange insights, ideas and needs; by developing robust guidelines and practical support for application development based on theoretical insights; by developing theoretical frameworks driven by actual needs arising from practical applications; by training Early Career Investigators in a theory of nature-inspired optimisation methods that clearly aims at practical applications; by broadening participation in the ongoing research of how to develop and apply robust nature-inspired optimisation methods in different application areas.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Juraj Gazda PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
prof. Ing. Peter Drotár PhD.
OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04 313011V422
1. júl 2019 do 30. jún 2023

Predmetom výskumu je výskum možností a spôsobov uplatnenia prostriedkov UAV v kombinácií s pokročilými IKT prostriedkami v podmienkach automobilovej výroby s cieľom výskumu a vývoja autonómnej UAV platformy pre zber dát a autonómnej IKT platformy pre automatické spracovanie dát pre generovanie korekčných vstupov v reálnom čase voči výrobným, technologickým a podporným procesom automobilovej výroby.

Vedúci projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
prof. Ing. Peter Drotár PhD.
APVV APVV-15-0055
1. júl 2016 do 1. júl 2019

Hlavná technologická výzva sprevádzaná 5. generáciu mobilných komunikačných systémov je efektívne využitie dostupného frekvenčného spektra. Statické prideľovania frekvenčného spektra sa javí ako nedostatočné a jedno z možných riešení tohto problému je dynamické prideľovanie spektra pri použití technológie kognitívneho rádia. Technológia kognitívneho rádia je v súčasnosti mimoriadne diskutovaná oblasť, v ktorej sa otvára celé spektrum vyšetrovaných tém. Dynamické pridelovanie spektra je možné považovat za jednu z najvýznamnejších. Za základne funkčné bloky kognitívneho rádia je možné označiť blok monitorovania spektra, blok distribúcie a zdieľania spektra a nakoniec ekonomický blok distribúcie spektra. Súčasný stav poznania v oblasti dynamického prideľovania spektra sa výrazne limituje na analýzu vyšetrovania prevádzkových vlastností jednotlivých blokov, avšak ich vzájomná optimalizácia v dôsledku vysokej komplexity kognitívnej rádiovej siete je často obchádzaná. S cieľom riešiť tento problém, bude projekt IDR-KKS zameraný na vzájomnú optimalizáciu prevádzkových parametrov monitorovania a zdieľania spektra a ich dopad na navrhnuté ekonomické modely uvažovaných bezdrôtových štandardov 5G. Za účelom zachytenia vysokej dynamiky kognitívnej rádiovej siete, budeme v rámci projektu IDR-KKS uvažovať agentový prístup k modelovaniu a simulácií, ktorý sa ukázal ako veľmi efektívny v iných vedných odboroch (fyzika, ekonómia). Efektívnosť navrhnutých agentových modelov bude verifikovaná podľa vhodne zvolených scenárov. V rámci projektu IDR-KKS bude tiež realizovaná experimentálna kognitívna rádiová sieť umožňujúca verifikovať agentové modely aj v reálnej prevádzke.

Zástupca vedúceho projektu:
prof. Ing. Peter Drotár PhD.
VEGA 1/0762/19
1. január 2019 do 11. december 2021

The goal of this project is to explore novel approaches to formal language design and implementation. They should be based on synthesis of methods from the fields of formal languages, human-computer interaction and data analysis.
Language design and implementation process should be interactive and explorative activity, where language designer is able to experiment with design of the language notation and associated tools and immediately adjust language definition based on the results. To achieve this it would be required to design new methods for automated inference of language specification based on abstract syntax, example sentences and interaction with language designer.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
VEGA 1/0762/19
1. január 2019 do 11. december 2021

Cieľom projektu je preskúmanie nových prístupov k návrhu a implementácii formalných jazykov. Tieto prístupy budú založené na syntéze metód z oblasti formálnych jazykov, interakcie človeka s počítačom a analýzy dát.
Proces návrhu a implementácie jazyka má byť interaktívnou a exploratívnou aktivitou, pri ktorej návrhár jazyka má možnosť experimentovať s návrhom zápisu jazyka a súvisiacich nástrojov a okamžite upravovať definíciu jazyka na základe výsledkov experimentov. Pre dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné navrhnúť nové metódy pre automatické odvodenie špecifikácie jazyka na základe jeho abstraktnej syntaxe, príkladov viet a interakcie s návrhárom jazyka.

Vedúci projektu:
prof. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
ERDF 26220220123
1. december 2010 do 30. september 2014

Projekt ERDF č. 26220220123
Web Portál IT4KT
https://it4kt.kpi.fei.tuke.sk/

Riešiteľ:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
FEI FEI-2015-18
1. január 2016 do 31. december 2016

Spoločenská prax si vyžaduje neustály vývoj rozsiahlych komplexných programových systémov. Jedným z najdôležitejších cieľov softvérového inžinierstva je vývoj spoľahlivých programových systémov, ktoré poskytujú očakávané výsledky podľa požadovaného správania. Komplexné systémy sú zložené z komponentov, ktoré sú vyvíjané nezávisle, často v rôznych programovacích jazykoch a paradigmách. Zároveň musia byť vzájomne prepojené tak, že ich kooperáciou sa dosiahne očakávané správanie celého systému. Preto interakcie medzi komponentmi, kontrakty a závislosti sú kľúčovým pojmom v komplexnom systéme. Konštrukcia verifikovateľného modelu správania sa komponentových systémov je dôležitou súčasťou formulácie behaviorálnych modelov komplexných systémov. V tomto projekte navrhneme explicitné koalgebraické modely, metódy verifikácie a postupy, ktoré sa použijú pri sledovaní správania komplexných programových systémov. Tým projekt prispeje k teoretickým aj praktickým aspektom softvérového inžinierstva.

Vedúci projektu:
doc. Ing. William Steingartner PhD.
H2020 - Factories of Future cPPP 767498 - MIDIH
1. október 2017 do 30. september 2020

MIDIH "Manufacturing Industry Digital Innovation Hubs", is a "one stop shop" of services, providing industry with access to the most advanced digital solutions, the most advanced industrial experiments, pools of human and industrial competencies and access to "ICT for Manufacturing" market and financial opportunities.

MIDIHs will leverage networks of local Competence Centres, each specialised in peculiar aspects of the CPPS/IIOT (Cyber Physical Production System / Industrial Internet of Things) technologies and able to attract, mentor and nurture local Manufacturing SMEs towards Industry 4.0 projects, experiments and business. A common platform of knowledge, methods and collaboration tools will be shared among the MIDIHs network and allow cross-border fertilisation, continuous improvement, open innovation.

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. František Jakab PhD.
FEI grant FEI-2017-47
1. január 2018 do 31. december 2018
V súčasnej informačnej spoločnosti je počítačová bezpečnosť nesporne veľmi aktuálnou oblasťou výskumu. V tejto oblasti musí byť obzvlášť kladený dôraz na návrh a vývoj spoľahlivých a bezpečných programových systémov. Jednou z možností ich vývoja je využitie komponentových systémov. V tomto projekte rozšírime pasívnu rolu IDS na aktívnu (t.j. automatizované reakcie systému na detegované sieťové narušenie). Na to využijeme inteligentnú BDI architektúru, ktorú navrhneme pre naše účely. Pri návrhu takejto architektúry musí byť obzvlášť kladený dôraz na jej korektnosť a spoľahlivosť. To bude zaručené využitím vhodných verifikačných formálnych metód. Navrhnutú architektúru implementujeme ako komponentový systém, kde jednotlivé komponenty budú predstavovať funkčné jednotky BDI architektúry. Ďalším cieľom bude vytvorenie vhodného používateľského rozhrania prostredníctvom systémov virtuálnej reality kvôli empirickému overovaniu práce s navrhnutým systémom.
Vedúci projektu:
Ing. Ján Perháč PhD.
APVV SK-PT-2015-0037
1. január 2016 do 31. december 2017

Cieľom projektu je naštudovanie a návrh techník, ktoré umožnia programátorom rozhodovať o svojich programoch v zmysle spotreby energie na základe vybraných modelov. Naviac plánujeme vyvinúť nástroje na vytváranie energetického profilu, detektory energetických chýb, vzory refaktorizácie s cieľom zmeniť spotrebu energie, testvéry zamerané na spotrebu energie a optimalizovače spotreby energie, pomocou ktorých nástrojov poukážeme na vzťah medzi zdrojovým kódom a spotrebou energie a na to, že sa to dá optimalizovať. Naše techniky a nástroje overíme na reálnych aplikáciách.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
Grant FEI FEI-2015-23
1. január 2017 do 31. december 2017

Domain-specific programming languages (DSL) provide a way to reduce the gap between problem solution described in terms of domain and its implementation executable by computer. Development of such languages is, however, still complex and tedious task.

The goal of the project is to design methods and tools that would support development of DSLs using formalized patterns — well-established solutions to common problems. Patterns would represent knowledge in the area of language design and implementation in a form that can be easily applied to development of a new language.

This would require identification of common patterns of language design and implementation and design of methods and tools for their utilization during development process. This includes methods for language specification based on pattern selection and combination and also automatized suggestion of patterns suitable for solved problems.

Vedúci projektu:
Ing. Sergej Chodarev PhD.
APVV MVTS SK-AT-0024–12
1. január 2013 do 31. december 2014

APVV MVTS SK-AT-0024–12

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
VEGA 1/0341/13
1. január 2013 do 31. december 2015

Projekt VEGA č. 1/0341/13

Vedúci projektu:
ERDF 26220120030
1. január 2010 do 31. december 2013

Projekt ERDF č. 26220120030

Vedúci projektu:
APVV APVV-0342- 11
1. január 2013 do 31. december 2015

Projekt sa zameriava na výskum viacslovných pomenovaní (VP) s najmenej dvomi autosyntagmatickými komponentmi, ktoré majú nefrazeologický a neterminologický charakter (resp. sú determinologizované) a používajú sa v bežnej komunikácii, napr. základná škola, sprchovací kút, dať prednosť. Tento druh lexém doteraz nebol komplexne lexikograficky
spracovaný (ani v slavistike, ani v iných lingvistikách).

Úlohou TUKE je poskytnúť podporu pri počítačovom spracovaní vstupných dát a spracovaní štatistík.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
APVV SK-PT-2015-0037
1. január 2016 do 31. december 2017

The goal of this project is to study and propose novel techniques to provide programmers with models that will allow them to reason about their programs in terms of energy consumption. Moreover, we aim to develop tools, like energy profilers, energy smell detectors, energy refactorings, energy testing frameworks, and energy optimizations, so that abnormal energy consumption can be related to a program’s source code and optimized. We will validate such techniques and tools with real-world applications.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
APVV APVV-16-0202
1. júl 2017 do 30. jún 2021

Technologický pokrok založený na zmiešanej realite (ZR) ponúka rôzne výzvy pre výskum a liečbu. Projekt sa zameriava na dva ciele, orientované na zdravých jedincov and na hemiparetických pacientov po cievnej mozgovej príhode. Po prvé, budeme testovať hypotézu, či kognitívny tréning s využitím vhodne nadizajnovaného prostredia ZR zlepší percepčné a kognitívne vlastnosti zdravých jedincov. Toto budeme testovať počítačovými psychologickými experimentmi ako aj meraním na udalosť viazaných potenciálov (ERP) mozgu. Po druhé, budeme testovať hypotézu, či skúsenosť s trénovaním v ZR (v kombinácii s nami vyvinutým rozhraním mozog-počítač na báze motorických predstáv), zlepší oscilačné senzo-motorické rytmy u pacientov. To budeme testovať meraním EEG aktivity mozgu subjektu pred a po každej tréningovej sekcii, pomocou klinického testovania, ako aj pomocou dotazníkov, s cieľom odhaliť ľudské faktory ovplyvniteľné meraním, ako mentálna únava, motivácia, iritácia alebo ospalosť. Pri oboch cieľoch budeme nadizajnujeme a naimplementujeme sadu testovacích procedúr, vykonáme batériu experimentov a kriticky vyhodnotíme výsledky s cieľom validácie ZR dizajnov.

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05 313011W988
1. jún 2020 do 30. jún 2023
Cieľom projektu je výskum optimalizácie zabezpečeného sieťového prostredia a efektívnej distribúcie vysokého dátového toku heterogénnych služieb v rozsiahlych sieťach. Projekt je založený na realizácii 8-mich aktivít projektu. Aktivity projektu si kladú za cieľ poskytnúť subjektom konkurenčnú výhodu spočívajúcu v rýchlosti prístupu k masívnym dátam pomocou inovatívnych metód agregácie a efektívnej distribúcie v rozsiahlych sieťach s perspektívou rozšírenia týchto nástrojov do európskeho či svetového priestoru. Projekt predpokladá, že výsledky výskumu nových postupov a konceptov originálnych inovatívnych sieťových služieb a bezpečnostných mechanizmov budú mať vysokú potenciálnu aplikovateľnosť v spoločensko-hospodárskej praxi. 
Vedúci projektu:
doc. Ing. Martin Chovanec PhD.
Grant FEI FEI-2015-23
1. január 2017 do 31. december 2017

Doménovo-špecifické jazyky poskytujú spôsob zmenšiť medzeru medzi riešením problému vyjadreným v pojmoch domény a jeho implementáciou vykonateľnou na počítači. Vývoj takýchto jazykov je však stále zložitou a zdĺhavou úlohou.

Cieľom tohto projektu je navrhnúť metódy a nástroje, ktoré podporia vývoj doménovo-špecifických jazykov pomocou formalizovaných vzorov — osvedčených riešení pre často sa vyskytujúce problémy. Vzory budú reprezentovať znalosti z oblasti návrhu a implementácie jazykov v podobe, ktorá môže byť jednoducho aplikovaná pri vývoji nového jazyka.

Tento cieľ si vyžaduje identifikáciu bežných vzorov v návrhu a implementácii jazykov a návrh metód a nástrojov pre ich využitie v procese vývoja jazyka. To zahŕňa metódy špecifikácie jazykov pomocou voľby a kombinácie vzorov a prípadne automatizované navrhovanie vzorov vhodných pre riešené problémy.

Vedúci projektu:
Ing. Sergej Chodarev PhD.

Vzdelávacie projekty

KEGA 011STU-4/2017
1. apríl 2017 do 31. august 2019


Cieľom projektu je aktualizovať vybrané vysokoškolské predmety zamerané na problematiku komunikačných sietí vyučované na troch slovenských technických vysokých školách tak, aby zodpovedali aktuálnym požiadavkám praxe. Dynamický vývoj v oblasti sieťových technológií a aktualizované požiadavky priemyselnej certifikácie si vyžadujú zmenu obsahovej náplne prednášaných tém a cvičení. Sekundárnym cieľom projektu je vytvoriť platformu pre spoluprácu medzi FIIT STU, FRI UNIZA a FEI TUKE pre výmenu obsahových podkladov, poznatkov, pedagógov a študentov prostredníctvom účasti na spoločných kurzoch, letných školách a prakticky
orientovaných seminároch a školeniach. Výsledkom projektu a vzájomnej spolupráce je kvalitnejší produkt – študent s vysokým stupňom odbornosti a lepšie pripravený pre prax. Vzájomná výmena učiteľov a doktorandov podporí spoločné väzby a posilní možnosti budúcej odbornej a pedagogickej spolupráce. Projekt vytvorí nový zdieľaný vzdelávací obsah pre študentov vysokých škôl, zavedie do
výučby nové prvky multimediálneho obsahu, kolaboračné nástroje a skvalitní praktické cvičenia ako podmienku skvalitnenia prípravy absolventov pre prax.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
ITMS 26110230070
1. január 2013 do 30. september 2015

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, ITMS kód projektu:26110230070

Riešiteľ:
doc. Ing. Anton Baláž PhD.
ITMS 26110230086
1. september 2013 do 30. jún 2015
Riešiteľ:
doc. Ing. Zdeněk Havlice CSc.
ITMS 26110230093
1. január 2013 do 30. september 2015

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ITMS:26110230093

Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Ján Genči PhD.
ERASMUS+ KA203 - Strategic partnership for higher education 2017-1-SK01-KA203-035402
1. september 2017 do 31. august 2019

The main objective of the project is to train educators from selected universities (e.g. partners are training other partners in this project) in the field of functional programming (FP) and closely related areas of informatics that this trained university staff then will contribute to the increasing of the level of education at their home university. Partners train other partners in selected area of FP by sharing their research results and using their (specific) teaching experience and methods. We expect novel knowledge to be taught in all theoretical levels.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
KEGA 050TUKE-4/2013
1. január 2013 do 31. december 2014

KEGA č. 050TUKE-4/2013

Vedúci projektu:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
KEGA 047TUKE-4/2016
1. január 2016 do 31. december 2018

Strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre integráciu výučby procesov softvérového inžinierstva do predmetov výučby programovania na vysokých školách v študijných programoch zameraných na informatiku a informačné technológie. V súčasnosti je v informatických študijných programoch mnohokrát oddeľovaná výučba programovania od procesnej stránky tvorby softvéru. Pri vývoji softvérových systémov v praxi sú však princípy, technológie a procesy neodlúčiteľné a sú systematicky aplikované počas celého trvania vývoja softvéru. Vychádzajúc z aktuálneho stavu na vysokých školách, v tomto projekte sa sústredíme na hľadanie nových metód a foriem vyučovania predmetov o tvorbe softvéru, ktoré umožnia prepojenie výučby programovania, technológií a procesov vývoja softvéru do harmonického celku. Tomuto bude podriadená nielen inovácia obsahovej stránky viacerých predmetov ale budeme sa výrazne sústrediť aj na vytváranie nástrojovej podpory, ktorá odbremení učiteľa od nekreatívnych a časovo náročných úloh. V oblasti návrhu a vytvárania nástrojov pre podporu metód vyučovania programovania sa zameriame na otázku simulácie procesov softvérového inžinierstva počas vytvárania softvérového produktu študentom. Simulácia bude v riešenom projekte zastupovať členov projektového tímu, vrátane projektového manažéra, ktorý bude dozerať na plnenie úloh a postup v rámci definovaného procesu. Nástrojová podpora umožní automatizovať získavanie okamžitej spätnej väzby pre študenta a vytvorí pre vyučujúceho priestor na individuálne venovanie sa študentovi.

Vedúci projektu:
KEGA 019TUKE-4/2014
1. január 2014 do 31. december 2016


Vedúci projektu:
prof. Ing. Jaroslav Porubän PhD.
KEGA 047TUKE-4/2016
1. január 2016 do 31. december 2018

The strategic objective of the project is to search for new methods, forms and technologies enabling integration of teaching of software engineering processes into the programming courses at universities in computer science and information technology curricula. Currently, in the information technology courses, teaching of programming is often separated from the procedural aspect of software development. However, in practice, when developing software systems the technologies, principles and processes are inseparable and they are applied systematically throughout the whole software development process. Based on the current state of teaching at universities, in this project we will systematically focus on exploring new methods and forms of teaching software development courses, which would allow teaching of programming, technologies and processes of software development as a single harmonious unit. Building on the previous statements, we propose that the innovation of content of many software development courses is equally important as the creation of tool support that relieves teachers from uncreative and time-consuming tasks. To support programming teaching methods in the area of designing and developing tools, we will focus on the issue of simulation of software engineering process during student’s development of a software product. In the project solution, the simulation will represent members of the project team, including project manager, who will monitor and supervise the completion of tasks and procedures in the context of the defined process. The tool support will enable automation of providing immediate feedback for students, thus providing the teacher more time for individual approach to the student.

Vedúci projektu:
OP Ľudské zdroje OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03
1. september 2016 do 31. október 2022

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT

NADVÄZNOSŤ NA ŠPECIFICKÉ CIELE OP ĽZ:

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • zvýšenie kvality vzdelávania a popularizácia štúdia STEM a IT v učiteľských odboroch
Koordinátor na KPI:
doc. Ing. František Jakab PhD.
KEGA 026TUKE-4/2021
1. jún 2021 do 31. december 2023
Cieľom projektu je metodická a obsahová inovácia výučby IKT predmetov na troch vysokých školách, ktoré sú zamerané na oblasť počítačových sietí so špecifickým zohľadnením na integráciu moderných videokonferenčných a kolaboratívnych nástrojov. Projekt reaguje na požiadavku praxe a zamestnávateľov, aby absolventi technických vysokých škôl boli kvalitne pripravení a získali vedomosti, ktoré korelujú s priemyselnými certifikáciami v predmetnej oblasti. Zároveň sa implementáciou projektu dosiahne kvalitnejšia spolupráca medzi odborníkmi a pedagógmi Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE), Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) a Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA) s možnosťou ich vzájomného prepojenia a vzdialeného zapájania do vyučovacieho procesu partnerských škôl. V rámci nasadzovania nových metodík sa primárny dôraz bude klásť na ich využiteľnosť pre dištančné formy vzdelávania a to integráciou videokonferenčnej a kolaboračnej technológie, pokročilými simulačnými zadaniami, multimediálnym obsahom a prístupom k týmto prvkom cez modernú webovú platformu.
Vedúci projektu:
doc. Ing. František Jakab PhD.
KEGA 008TUKE-4/2013
1. január 2013 do 31. december 2015


Vedúci projektu:
prof. Ing. Liberios Vokorokos PhD.
KEGA 077TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

Rozvoj informatiky v súčasnosti priamo i nepriamo významne ovplyvňuje takmer všetky vedné disciplíny, najmä oblasť nových informačných, komunikačných a sieťových technológií. Osobitný význam majú rozmanité aplikácie vložených a počítačových systémov pri tvorbe, projektovaní, transformácii a automatizácii informačných a riadiacich systémov. Na úspešné zvládnutie úlohy projektovania takýchto systémov absolvent študijného programu Informatika musí byť oboznámený tak s hardvérovou, ako aj so softvérovou stránkou riešenia. Očakávame, že prehĺbenie vzájomného prepojenia predmetov počítačového a softvérového inžinierstva prinesie zvýšenie kvality prípravy študentov študijného programu Informatika. Preto strategickým cieľom projektu je hľadanie nových metód, foriem a technológií pre transfer znalostí z počítačového inžinierstva do predmetov softvérového inžinierstva a vice versa za pomoci vhodnej hardvérovej platformy (KPIkitu). Riešenie bude sledovať dva hlavné ciele, a to technické zabezpečenie novej formy výučby vybraných softvérovo, resp. hardvérovo orientovaných predmetov a vytvorenie návodov a množiny príkladov na použitie KPIkitu. Študenti si budú môcť za pomoci KPIkitu realizovať pragmatické projektové úlohy, definované príslušným predmetom s praktickým využitím výsledku, čo podľa očakávania riešiteľského kolektívu bude mať pozitívny dopad na kvalitu vzdelávania v študijnom programe Informatika.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
ERASMUS+ KA203 - Strategic partnership for higher education 2020-1-PT01-KA203-078646
1. september 2020 do 31. august 2023


Koordinátor na KPI:
doc. Ing. Csaba Szabó PhD.
KEGA 077TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017


Vedúci projektu:
doc. Ing. Norbert Ádám PhD.
Erasmus+ 2016-1-RO01-KA203-024721
1. september 2016 do 31. august 2019
This project addresses the development of skills involving the emerging Internet of Things (IoT) (also known as Industry 4.0)
technologies. The main focus falls on training, teaching and learning activities that better prepare the future IoT educators and
instructors at the vocational and higher educational levels, and also indirectly, the users/developers/entrepreneurs/innovators that
will shape the future of IoT. The project focuses on the development of core educational materials and of an open online community
to consume, share, review and enhance these materials. This will ensure a dynamic IoT educational platform where persons
interested in this field will interact directly.
Koordinátor na KPI:
doc. Ing. František Jakab PhD.
KEGA 011STU-4/2017
1. apríl 2017 do 31. august 2019

The objective of this project is to update computer networks curricula at three Slovak technical Universities based on actual needs of practice. A dynamic development in the fields of network technologies and updated needs of industrial certification require a change of the content scope of lecturing and practical trainings. The secondary goal of this project is to create a cooperation platform among FIIT STU, FRI UNIZA, and FEI TUKE for exchanging content bases, knowledge, pedagogues, and students by means of common courses, summer schools, and practically oriented seminars and trainings. The achievement of this project and cooperation is a higher quality product -student with a high level of proficiency, better prepared for practice. The mutual exchanging of pedagogues and PhD students will support mutual ties and will reinforce the possibilities of the future scientific and pedagogical cooperation. This project will establish a new shared educational content for university students, implement into the education new items of multimedia content, collaborative tools and it will improve practical trainings as a precondition of better preparation of graduates for practice.

Zástupca vedúceho projektu:
doc. Ing. Miroslav Michalko PhD.
KEGA 079TUKE-4/2017
1. január 2017 do 31. december 2019

The project aims to provide an innovative learning environment for computer security and research in the field of malicious software. Students will address the issue of malicious software at different levels, such as operating systems, computer networks, programming and reverse engineering. Innovative learning environment is based on a separate virtual platform, with the possibility of experimentation and examination of any attacks and threats without restrictions. Laboratory tools and resources allow students practical familiarity with the current trends in computer security and malicious software detection.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Martin Tomášek PhD.
KEGA 079TUKE-4/2017
1. január 2017 do 31. december 2019

Cieľom projektu je poskytnúť inovatívne prostredie pre výučbu počítačovej bezpečnosti a výskum v oblasti škodlivého softvéru. Študenti sa budú venovať problematike škodlivého softvéru na rôznych úrovniach ako sú operačné systémy, počítačové siete, programovanie či reverzné inžinierstvo. Inovatívne výučbové prostredie je založené na oddelenej virtuálnej platforme, s možnosťou experimentovania a skúmania ľubovoľných útokov a hrozieb bez obmedzení. Nástroje a prostriedky laboratória umožnia študentom praktické oboznámenie sa so súčasnými trendmi v oblasti počítačovej bezpečnosti a detekcie škodlivého softvéru.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Martin Tomášek PhD.
KEGA 083TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

The project focuses on the use of advaced methods and virtual reality technologies as progressive technologies in HCI (Human Computer Interaction) context for better, easier, faster and more attractive understanding of handicapped peoples education in those directions, which are characterized by tighter concepts. The project is a conceptual continuation of the previous pilot project. First goal is the creation of experimental workplace for validation of these technologies with subsequent impact to special pedagogical praxis. Next goal is a creation of software and support means of presentations either for desktop computers or mobile devices and the creation/extension of web page to access the developed software, procedures and examples. Particular attention is given to link these technologies with the educational process in the hearing-impaired persons and persons with multiple disabilities. It is assumed that this way will get better, faster and easier to understand the basic communication methods for these peoples, it increase their ability to correct practical application and integration into modern information society.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.
KEGA 083TUKE-4/2015
1. január 2015 do 31. december 2017

Projekt je zameraný na využitie pokročilých postupov a technológií virtuálnej reality ako mimoriadne progresívnych technológií v kontexte HCI (Human Computer Interaction) na lepšie, ľahšie, rýchlejšie pochopenie a zatraktívnenie výučby handicapovaných osôb v tých smeroch, ktoré sa vyznačujú ťažšie zvládnuteľnými konceptmi. Projekt je koncepčným pokračovaním predchádzajúceho pilotného projektu. Čiastkovým cieľom je vytvorenie experimentálneho pracoviska pre praktické overovanie týchto technológií s premietnutím ich výsledkov do špeciálnej pedagogickej praxe. Ďalším cieľom je vytvorenie podporných programových a prezentačných prostriedkov ako pre klasické, tak pre mobilné technológie a vytvorenie/dotvorenie web-stránky na sprístupnenie vyvinutého programového vybavenia, postupov a príkladov. Osobitná pozornosť je venovaná najmä prepojeniu uvedených technológií s výučbovým procesom v oblasti sluchovo-postihnutých osôb a osôb s viacnásobným postihnutím. Je predpoklad že sa takto dosiahne lepšie, ľahšie a rýchlejšie pochopenie bázických komunikačných metód týmito osobami, zvýšenie schopnosti ich správneho praktického použitia a začlenenia sa do modernej informačnej spoločnosti.

Vedúci projektu:
doc. Ing. Branislav Sobota PhD.