Štátne skúšky - záloha 2019

Termíny štátnych skúšok

 • Štátne skúšky - inžinierske štúdium: 27.-29. máj 2020
 • Štátne skúšky - bakalárske štúdium: 22.- 26. jún 2020

Presný program štátnych skúšok bude zverejnený v dostatočnom predstihu na webovej stránke KPI a vo výveske v priestoroch katedry.

Program štátnych skúšok v inžinierskom stupni štúdia a nahrávanie prezentácií

Študenti sú povinní si nahrať svoje prezentácie deň pred obhajobami vo vopred určenom čase (Ing., Bc.). Štátne skúšky sa riadia programom štátnych skúšok - (Ing., Bc.). Odporúčame, aby každý študent (okrem prvého) bol pred miestnosťou pripravený aspoň 45 minút pred oficiálnym časom svojej obhajoby.


Štátne skúšky v bakalárskom stupni štúdia

Štátna skúška v bakalárskom stupni štúdia pozostáva z obhajoby bakalárskej práce s možnými otázkami členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci.

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby bakalárskej práce [12 min]

 1. Obr. 1 [1 min]: Názov katedry, názov práce, meno študenta, meno vedúceho práce, a skrátený abstrakt vystihujúci zameranie práce jednou vetou.
 2. Obr. 2 [1 min]: Motivácia, z nej vychádzajúce ciele práce (nie formálne, iba obsahové)
 3. Obr. 3 [3 min]: Návrh riešenia (postup pri návrhu riešenia, v bodoch a/alebo obrázky podľa povahy práce)
 4. Obr. 4 [3 min]: Výsledok dosiahnutého riešenia (základná štruktúra a význam riešenia – podľa povahy práce vo forme obrázka, slovne, formálne)
 5. Prezentácia podstatných vlastností riešenia, preukazujúca tvorivosť
  • Statická prezentácia: Obr. 5–6 [3 min] - napr. obrázky
  • alebo Dynamická prezentácia: Ukážka [3 min] - napr. video, živá ukážka
 6. Obr. 7 [1 min]: Záver (prínosy, možnosti uplatnenia a rozšírenia, výhody, nevýhody)

Formu (jednu možnosť z bodu 5, nie však obidve) si volí študent sám podľa charakteru práce tak, aby čo najlepšie preukázal tvorivý prístup. Celkový čas dynamickej prezentácie má zahŕňať aj rezervu na manipulačnú prípravu.

Poznámka: Odporúčaná doba odpovede na otázku [1 min].


Štátne skúšky v inžinierskom stupni štúdia

Štátna skúška v inžinierskom stupni štúdia pozostáva z:

 • obhajoby diplomovej práce,
 • otázok členov komisie na teoretické a technologické postupy využité v práci,
 • a z odpovede študenta na ľubovoľnú otázku určenú komisiou z okruhu tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky určeného pri odovzdaní práce.

Okruhy tém k predmetu štátnej záverečnej skúšky

Pre študentov končiacich v inžinierskom študijnom programe Informatika (2-ročné štúdium) platia nasledovné okruhy tém k štátnicovému predmetu Hlavné poznatky študijného odboru Informatika a ich využitie (inžiniersky stupeň):

Na základe pokynu dekana študent dostane pri odovzdaní diplomovej práce jeden z okruhov tém predmetu štátnej skúšky podľa zamerania práce od vedúceho diplomovej práce.

Odporúčaná forma prezentácie v rámci obhajoby diplomovej práce

Je rovnaká ako pri obhajobe bakalárskej práce, doba prezentácie pri obhajobe diplomovej práce je však predĺžená na 15 minút – striktný limit.