Aktualizácia: Študijné poradkyne na KPI

Študijné poradkyne - banner

Milí študenti, na našej katedre máme aktualizáciu na pozícii študijnej poradkyne. Od teraz môžete kontaktovať:

Zoznam všetkých študijných poradcov fakulty FEI:

Vedeli ste, že aj záujemcovia o mobilitu Erasmus+ na našej katedre komunikujú so študijnými poradcami, najmä ohľadom výberu správnych predmetov? Užitočné odkazy:

Okrem mobilít sa študenti najčastejšie obracajú na študijných poradcov:

  • v prípade osobných a iných problémov, napr. ak zvažujú prerušenia štúdia alebo prestup na iný študijný program/fakultu/školu
  • ak potrebujú nasmerovať na "správne osoby"
  • pri konzultácii k výberu povinne voliteľných predmetov
  • pri konzultácii k prechodu z bakalárskeho na inžinierske štúdium
  • pri konzultácii k doktorandskému štúdiu

Administratívne záležitosti (žiadosti a iné) vybavujú študijné referentky na študijnom oddelení:

Zároveň dávame do pozornosti ďalšie kontakty KPI:


Dear students! In our department, there was an update on the position of study advisor. From now on, you can contact:

List of all study advisors of the FEEI:

Did you know that students interested in Erasmus+ mobility at our department should also communicate with study advisors, especially regarding learning agreement and proper courses selection? Useful link:

In addition to mobilities, students most often turn to study advisors:

  • in case of personal and other problems, e.g., if they are considering study interruption or transfer to a different study program/faculty/university
  • in case they need to redirect to the "right contacts"
  • when consulting the selection of subjects
  • when consulting further studies - masters or doctoral studies

Administrative matters (applications and others) are handled by international office:

We also bring to your attention other DCI contacts: