Adaptívne jazyky a softvérové systémy

Vývoj metaúrovňových multiparadigmatických adaptujúcich sa jazykov a ich využitie na automatický vývoj zložitých softvérových systémov s cieľom dosiahnutia vysokej úrovne produktivity a spoľahlivosti.

Koordinátor: prof. Ing. Ján Kollár, CSc.

  • Integrácia koncepcií funkcionálnych, generatívnych, adaptívnych a aspektovo-orientovaných jazykov a prostriedkov (Haskell, Java, AspectJ, Eclipse, atď.)
  • Vývoj novej teórie konštrukcie a adaptácie jazykov a softvérových systémov meniteľných svoj význam a chovanie počas vykonávania.
  • Využitie reflexie ako všeobecného princípu pre statickú a dynamickú zmenu syntaxe a sémantiky programovacích a špecifikačných jazykov ako aj jazykov modelovania.
  • Využitie hierarchie viacerých metaúrovní jazyka a kompozície na metaúrovni pre flexibilný vývoj doménovo-špecifických jazykov.
  • Tvorba prototypov introspektívnych a adaptibilných systémov reálneho času, distribuovaných, databázových, reaktívnych a iných softvérových systémov.
  • Minimalizácie manuálneho programovania a priblíženie špecifikácie a implementácie na základe odozvy systémov vo forme jazyka.
  • Získanie schopnosti predpovedania chovania a vlastností zložitých softvérových systémov.
  • Nadobudnutie schopnosti pohľadu dovnútra systémov ich dynamickej zmeny počas vykonávania.