Záverečné práce

Termíny odovzdania záverečných prác

 • Bakalárske práce: 25.5.2018 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 12.5.2018)
 • Diplomové práce: 27.4.2018 (finálna verzia na čítanie pre vedúceho práce do 14.4.2018)
 • Dizertačné práce: koniec apríla 2018 (finálna verzia na čítanie pre školiteľa do 1.4.2018)

Všeobecné pokyny pre spracovanie záverečných prác

Organizačná smernica TU o elektronických záverečných prácach je povinná pre fakulty a aj pre študentov TU v Košiciach. Táto smernica určuje postupy zabezpečenia unifikovaného procesu tvorby záverečných prác.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice vydala Ústredná knižnica TU a nájdete ich na stránke: http://www.lib.tuke.sk/ZaverecnePrace.aspx

Zvlášť upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti, ktoré vyplývajú z vyššie uvedenej smernice:

 1. Po napísaní záverečnej práce s použitím zvolenej šablóny je nevyhnutné vytvoriť .pdf verziu
  • možno použiť pomocný softvér pre konverziu do pdf alebo generovať súbor .pdf priamo pri použití šablóny pre LaTeX.
 2. Registrovať záverečnú prácu prostredníctvom IS ETD
  • po prihlásení vyplníte formulár ETD TUKE
  • uploadnete finálnu verziu práce spolu s prílohami (aj vo formáte word/latex a aj ako .pdf).
 3. Vyplniť licenčnú zmluvu
  • Podmienky by mali byť prerokované s vedúcim záverečnej práce kvôli stanoveniu stupňa zverejnenia po úspešnom obhájení
  • 2× ju vytlačiť a podpísať, vytlačiť 1× potvrdenie o odovzdaní ZP, všetko priniesť do knižnice
  • Knižnica potvrdí správnosť údajov a jeden exemplár licenčnej zmluvy vráti študentovi.
 4. Vytlačiť finálnu verziu práce a odovzdať ju v požadovanom množstve (t.j. 2ks) na katedru (vedúcemu DP resp. BP) najneskôr do:
  • 25.5.2018 (bakalárske práce)
  • 27.4.2018 (diplomové práce)

Vedecký článok a článok v Magazíne KPI

Študent k diplomovej práci odovzdá jeden z dvoch typov článkov:

 1. 6 stranový vedecký príspevok vo formáte zborníka v angličtine
 2. alebo webový príspevok do magazínu KPI v slovenskom jazyku prezentujúci diplomovú prácu pre odbornú verejnosť

Články nemusia byť zviazané spolu s prácou a stačí ich dodať tak, aby vedúci mal možnosť ich prečítať a zaradiť do posudku, t.j. najneskôr do týždňa pred obhajobou (treba rátať aj s tým, že ak ich vedúci dostane na konci, nemusí stihnúť včas spracovať posudok).

V prípade, že študent aspoň jeden z príspevkov neodovzdá, nemá nárok získať od vedúceho práce v posudku známku lepšiu ako C. Na druhej strane odovzdanie príspevku nie je postačujúcou podmienkou na získanie. Pri bakalárskych prácach je spracovanie článku dobrovoľné.

Nové pravidlá je možné nájsť v systéme Moodle v predmete Diplomový projekt 2. Heslo do predmetu dostanete od svojho školiteľa.

Inštalácia typografického systému LaTeX

Spôsob úplnej inštalácie typografického systému LaTeX na báze distribúcie TeXLive 2010 pre systém Windows s použitím prostredia TeXnicCenter, ako aj súhrn základných zásad prípravy dokumentov v jazyku LaTeX, užitočných aj pre písanie záverečných prác, sú uvedené v súbore

 • LaTeXInstall.pdf

ktorého zdrojová forma “LaTeXInstall.tex” vrátane podadresára s obrázkami je v súbore

 • LaTeXInstall.zip

“LaTeXInstall.tex” možno teda použiť ako test správnej inštalácie a nastavenia profilu LaTeX=>PDF prostredia TeXnicCenter. Pre prácu s typografickým systémom LaTeX odporúčame softvér TeXstudio.

Štruktúra priloženého CD

Obsah priloženého CD sa odporúča štrukturovať do nasledujúcich adresárov (podľa potreby):

 • doc - záverečná práca a prílohy v čitateľnom formáte (PDF)
 • tex - zdrojové súbory záverečnej práce (LaTeX, doc, docx a pod.)
 • lib - dokumentácia k zdrojovému kódu (napr. JavaDoc)
 • bin - spustiteľné resp. inštalovateľné verzie vytvoreného softvéru (napr. bin, exe, apk a pod.)
 • src - zdrojové kódy vytvoreného riešenia (projekty, zdrojové súbory, konfiguračné súbory, a pod.)

Ak vytvorené riešenie obsahuje viacero častí (napr. serverovú časť aj klientskú časť) v samostatných projektoch, potom tieto majú byť umiestnené v samostatných podadresároch v adresári src.


Dizertačné skúšky v doktorandskom stupni štúdia

Limit obhajoby písomnej práce k dizertačnej skúške je 20 minút. Súčasťou dizertačnej skúšky je rozprava k tézam dizertačnej práce.

Otázky z okruhu tém z predmetu

Základné vedecké poznatky študijného odboru Informatika (doktorandské štúdium) sú súčasťou študijného plánu doktoranda.

Písomné práce k dizertačnej skúške

Termín predloženia písomnej práce školiteľovi: do konca novembra.

Pokyny k písaniu a šablóny nájdete v univerzálnom sprievodcovi.