Spracovanie vesmírnych dát (nový predmet)

Gaia, SWARM, Herschel Infrared Telescope, Sentinel 2A, Sentinel 5P

Milí študenti, pre prvákov inžinierskeho ročníka otvárame v letnom semestri predmet Spracovanie vesmírnych dát (SVD). Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s prístupom k dátam z rôznych vesmírnych misií a spracovaním týchto dát (špeciálna pozornosť bude venovaná misiám, na ktorých participuje Európska vesmírna agentúra).

Študenti získajú praktické skúsenosti so získavaním, spracovaním a vizualizáciou týchto údajov. Témy, ktoré sú predmetom kurzu, by mali pripraviť študentov na diplomovú prácu v tejto oblasti, alebo aj ďalšiu prácu na ESA projektoch, napríklad aj ako praktikant v programe Young Graduate Trainee alebo ESAC Trainee Project.

Prednášky sú zamerané na predstavenie rôznych vesmírnych misií a dát, ktoré tieto misie produkujú. Cvičenia sú zamerané na prácu s dátami z týchto misií. Zvolené témy zhŕňajú astronómiu (napr. misia Gaia, Herschel), geofyziku (misia Swarm), pozorovanie Zeme (najmä program Copernicus) a ďalšie.

Predmet sa bude venovať problémom ako filtrácia a klasifikácia dát, vizualizácia dát, ale aj napríklad využitiu strojového učenia. Na cvičeniach sa budú používať viaceré postupy a softvér z oblasti vedy o údajoch (data science), teda praktické úlohy môžu byť pre študentov užitočné aj v prípade, že by sa po ukončení predmetu spracovaniu vesmírnych dát nevenovali.

Dôležitou úlohou realizovanou študentmi v rámci predmetu je práca na semestrálnom projekte, ktorý je pridelený jednotlivo každému študentovi alebo skupine študentov (podľa dohody a zvolenej témy). Projekty sú zamerané na rozšírenie tém skúmaných v prednáškach a cvičeniach.

Práca začatá napríklad ako zadanie na tomto predmete, môže potenciálne pokračovať ďalej v rámci diplomovej práce.

Prednášky a cvičenia na tomto predmete bude mať na starosti Ing. Michal Vrábel, PhD. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom predmetu, pozývame vás ku kontaktovaniu prednášajúceho emailom - michal.vrabel@tuke.sk.

Ilustračný obrázok: