Štátne záverečné skúšky v opravnom termíne (Informatika Ing. a Bc.)

V stredu 16. 9. 2015 v čase od 14:00 do 15:00 hod. bude tajomník štátnicových komisií Ing. Roman Vápeník prítomný v miestnosti B524, aby si študenti mohli pripraviť všetko potrebné k obhajobe záverečnej práce počas ŠZS.

Začiatok štátnej skúšky v inžinierskom stupni je 17. 9. 2015 o 8:00 hod.  a v bakalárskom stupni o 10:45 hod.

Študenti musia byť prítomní cca 45 minút pred termínom svojej obhajoby.