Laboratórium počítačových architektúr a bezpečnosti

Architektonické riešenia paralelných a distribuovaných počítačových systémov, ktoré z hľadiska vonkajšej konfigurácie využívajú koncepciu moderných sieťových prostredí a z hľadiska ich vnútornej implementácie, rôzne modifikácie superskalárnych a multizreťazených prístupov.

 • Paralelné a distribuované architektúry špecializovaných vysokovýkonných počítačových systémov.
 • Navrhovanie, simulácia a hodnotenie výkonnosti paralelných počítačových architektúr.
 • Metódy a prostriedky tvorby bezpečnosti a správy sieťových počítačových systémov.
 • Systémy detekcie prienikov.
 • Paralelné počítače riadené tokom údajov (Data Flow).
 • Špecializované paralelné architektúry.
 • Špecializované architektúry odolné voči poruchám.
 • Návrh a konštrukcia prvkov počítačových systémov a počítačových sietí.
 • Projektovanie počítačových systémov s aspektom kvality.
 • Bezpečnosť distribuovaných počítačových a informačných systémov.
 • Elektronické vzdelávanie v laboratórnej výuke.

 • Ing. Norbert Ádám, PhD. , vedúci laboratória
 • prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
 • Ing. Anton Baláž PhD.
 • Ing. Branislav Madoš, PhD.
 • Ing. Eva Chovancová, PhD.

Súčasní doktorandi:

 • Ing. Peter Fanfara
 • Ing. Adrián Pekár
 • Ing. Michal Ennert
 • Ing. Miroslav Hartinger
 • Ing. Ján Hurtuk

Grantové projekty VEGA:

 • No: 1/4071/07 „Bezpečnostné architektúry heterogénnych distribuovaných a paralelných výpočtových systémov a dynamických počítačových sietí odolné proti prieniku“
 • No: 1/0026/10 „Modelovanie a simulácia bezpečnostných útokov v distribuovaných výpočtových prostrediach a sieťach“

 

APVV projekty:

 • No: APVV-0073-07 „Metódy identifikácie a analýzy bezpečnostných ohrození v architektúrach distribuovaných počítačových systémov a dynamických sietí“